Vyhláška č. 1/1986 Sb. NVP

Popis Vyhláška o vyčlenění území sídelních útvarů Lehovec a Černý Most z územního obvodu Místního národního výboru v Praze 9-Kyjích
Číslo 1/1986
Sbírka 1/1986
Datum vydání 15.05.1986
Datum účinnosti 23.05.1986
Datum zrušení 01.01.1988
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 6/1987 Sb. NVP, o připojení sídelních útvarů Lehovec, Černý Most k území přímo spravovanému Obvodním národním výborem v Praze 9
Plné znění
Národní výbor hlavního města Prahy se na svém 20. plenárním zasedání dne 15. května 1986 usnesl podle ustanovení § 24a zákona o národních výborech, § 15 odst. 3 a § 16 odst. 1 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu vydat toto obecně závazné nařízení:
 
Čl.1

1) Z územního obvodu Místního národního výboru v Praze 9-Kyjích se vyčleňují území sídelních útvarů Lehovec a Černý Most.

2) Seznam ulic a čísel popisných území sídelních útvarů Lehovec a Černý Most je uveden v příloze této vyhlášky, která je její nedílnou součástí.

3) Přesné hranice vyčleněného území jsou zakresleny v plánu, který je přílohou této vyhlášky.

.PI 1x86x2.pcx

4) Vyčleněné území se připojuje do přilehlého obvodu Prahy 9, kde vykonává působnost obvodní národní výbor.
Čl.2


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 23. května 1986.

 

Primátor hlavního města Prahy
 Ing. František Štafa v. r.
 
Tajemník Národního výboru hlavního města Prahy
Jaroslav Blažíček v. r.


 

Viz. Příl. 1,2

Rušící vyhlášky / nařízení

6/1987 Vyhláška č. 6/1987 Sb. NVP