Vyhláška č. 1/1985 Sb. NVP

Popis Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 8/1980 Sb. NVP, o čistotě na území hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 2/1982 Sb. NVP
Číslo 1/1985
Sbírka 1/1985
Datum vydání 28.02.1985
Datum účinnosti 01.04.1985
Datum zrušení 01.07.2008
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě)
Plné znění
Viz: 5/1985 Sb. NVP - Úplné znění vyhlášky č. 8/1980 Sb. NVP o čistotě na území hlavního města Prahy, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených vyhláškou č. 2/1982 Sb. NVP a vyhláškou č. 1/1985 Sb. NVP


Národní výbor hlavního města Prahy se na svém 15. plenárním zasedání dne 28. února 1985 usnesl podle ustanovení § 24a) zákona o národních výborech vydat podle čl. 94 Ústavy ČSSR toto obecně závazné nařízení:

Vyhláška č. 8/1980 Sb. NVP, o čistotě na území hlavního města Prahy ve znění vyhlášky č. 2/1982 Sb. NVP se mění a doplňuje takto:

1.Čl. 1 odst. 1 zní:
"1) Tato vyhláška upravuje v zájmu stálého zlepšování životního prostředí zajišťování čistoty veřejných prostranství a objektů na území hlavního města Prahy."

2. Čl. 2 písm. e) zní:
"e) znečišťování krmením ptactva",

3. Čl. 3 odst. 3 písm. c) zní:
"c) věci určené k naložení včetně starých nepotřebných věcí (starý nábytek, slamníky apod.), sutě stavebnin, stavebního odpadu a jiných podobných odpadků, tyto věci lze na veřejné prostranství mimo vozovku a zastávku městské hromadné dopravy a veřejné dopravy připravit pouze v určený nebo sjednaný den odvozu."

4. Čl. 5 odst. 1 zní:
"1) Chodníkem se pro potřeby této vyhlášky rozumí součást pozemní komunikace 1a) určená pro chodce, oddělená od vozovky či vyznačená jiným způsobem."

5. V čl. 5 odst. 2 se vypouští slovo "souvisle".

6. V čl. 5 odst. 3, písm. a) zní:
"3) Povinnost zajišťovat čistotu chodníků
a) se vztahuje na celou šíři chodníku (a to bez ohledu na jeho povrchovou úpravu včetně případného pruhu silniční zeleně), která slouží výhradně chůzi nebo současně jako zastávka veřejné dopravy".

7. Čl. 5, odst. 5 zní:
"5) Čištěním chodníku se rozumí zabezpečování jeho schůdnosti neprodleným odstraňováním závad, pokud tyto závady vznikly znečištěním, náledím nebo sněhem. Provádí se zametáním s kropením, umýváním, odstraňováním bláta, odpadů a jiných nečistot, odklizováním sněhu a posypáváním náledí zdrsňujícími hmotami, není dovoleno používat sůl, škváru a popel."

8. V čl. 7 odst.3 se vypouští slovo "souvisle".

9. Zařazuje se nový článek 9a):


"Čl. 9a)


Zajišťování čistoty vnějšího vzhledu obchodních a provozních zařízení


Uživatelé (vlastníci) obchodních a provozních zařízení jsou povinní zajišťovat čistotu výkladních skříní, vstupních dveří a provozního označení."

Z přílohy k vyhlášce NVP o čistotě v hl. m. Praze se vypouští ustanovení:

"Vlastníci (správci) nemovitostí:
odpovídají zejména za čistotu přilehlých chodníků, veřejných průchodů nemovitostmi a za vnější vzhled nemovitostí včetně výkladních skříní a portálů, které nejsou dány žádnému uživateli do užívání (pronajaty)."

10. V příloze k vyhlášce se u Dopravních podniků hl. m. Prahy, koncern vkládají za slovo "metra" slova "světelných signalizačních zařízení."

11. Přehled souvisejících předpisů se mění a doplňuje takto:

Odrážka druhá zní: "Zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č. 27/1984 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod číslem 55/1984 Sb.)."

Odrážka třetí se vypouští a nahrazuje zněním:

"vyhláška č. 35/1984 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon)".

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1985.

Primátor hlavního města Prahy
Ing. František Štafa v. r.

Tajemník Národního výboru hl. m. Prahy
Jaroslav Blažíček v. r.

1a) §§ 4, 4a), 4b) zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon) ve znění zákona č. 27/1984 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 55/1984 Sb.)

Rušící vyhlášky / nařízení

8/2008 Obecně závazná vyhláška č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy