Vyhláška č. 1/1988 Sb. NVP

Popis Vyhláška, kterou se vydává řád pro letní plovárny a koupaliště na území hlavního města Prahy
Číslo 1/1988
Sbírka 1/1988
Datum vydání 31.03.1988
Datum účinnosti 01.05.1988
Datum zrušení 01.07.1999
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 14/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zrušují některé vyhlášky Národního výboru hlavního města Prahy
Plné znění
Plenární zasedání Národního výboru hlavního města Prahy se usneslo dne 31. 3. 1988 vydat podle § 24a zákona o národních výborech toto obecně závazné nařízení:
 
Čl.1

Rozsah platnosti

1) Řád pro letní plovárny a koupaliště na území hlavního města Prahy (dále jen "řád") upravuje provoz letních plováren, koupališť a úschoven lodí (dále jen "koupaliště") veřejně přístupných občanům.

2) Přiměřeně se řád vztahuje též na provoz saun, půjčování loděk, jiných plavidel a sportovního vybavení organizací provozujících koupaliště.
 
Čl.2

Provoz koupaliště

1) Organizace, provozující koupaliště (dále jen "správce") poskytuje služby, které jsou spojeny s provozem koupaliště. Služby se poskytují jako placené podle cenových předpisů.

2) U vchodu musí být trvale viditelně vývěska s uvedením provozní doby, názvem správce, jménem a příjmením vedoucího, u pokladny musí být vyvěšen tento řád, ceník vstupného a služeb.

3) Provozní dobu stanoví příslušný národní výbor. Při dlouhodobě nepříznivém počasí je možno koupaliště uzavřít se souhlasem tohoto národního výboru.

4) Vstup a pobyt na koupališti je dovolen s platnou vstupenkou denní nebo předplatní. Vstupem na koupaliště se návštěvník zavazuje dodržovat ustanovení tohoto řádu, provozní pokyny správce a jeho odpovědných pracovníků. Při naplnění kapacity může odpovědný pracovník koupaliště uzavřít a přerušit prodej vstupenek do doby, než se koupaliště uvolní.

5) Dětem mladším 10 let je návštěva koupaliště dovolena pouze v doprovodu zletilých osob.
 
Čl.3

Vyloučení z návštěvy koupaliště

1) Na koupaliště je přístup zakázán

a) osobám postižených horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům střevních chorob,

b) osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce v kolektivu, jehož jsou členy

c) členům rodin nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není od ostatních izolován,

d) osobám zahmyzeným, opilým a pod vlivem toxických látek.

2) Z koupaliště lze bez nároku na vrácení vstupného vykázat návštěvníka

a) u něhož budou dodatečně zjištěny důvody, pro něž je vstup na koupaliště zakázán,

b) který přes napomenutí opětovně poruší ustanovení tohoto řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se nebo se chová jiným nepřístojným způsobem.
 
Čl.4

Práva a povinnosti návštěvníků

1) Návštěvníkům se přidělují kabiny, skříňky nebo šatny k převlékání. Svlékat se a oblékat je dovoleno jen v příslušných kabinách nebo ve společných šatnách, šatstvo je možno odkládat na místech k tomu určených.

2) Za věci odložené odpovídá správce podle obecných předpisů 1), za předpokladu, že byly odloženy na místě k tomu správcem určeném. Za klenoty, peníze a jiné cennosti odpovídá správce jen do výše 1000 Kčs, tyto věci mohou dát návštěvníci do úschovy v pokladně koupaliště. Předměty nalezené v prostorách koupaliště je nálezce povinen odevzdat odpovědnému pracovníkovi, vždy musí být zapsány do knihy nálezů.


3) Koupání a slunění bez koupacího oděvu je dovoleno jen na vyznačených místech a v prostorách k tomu určených.

4) Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo plavou nedokonale se mohou koupat jen v prostorách vyhrazených pro neplavce. Děti, které neumějí plavat, používají dětské bazény a brouzdaliště, pokud jsou zřízeny. Děti do 10 let musí být pod dohledem osob zletilých.

5) Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu a čistotu všech míst a zařízení koupaliště.

6) Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení koupaliště a chovat se tak, aby svým jednáním nezpůsobili škodu nebo újmu na zdraví.

7) Skákat do vody z můstků a prken je možno při respektování pokynů dozírajícího odpovědného pracovníka. Při používání skokanských můstků, prken a skluzavek jsou návštěvníci povinni dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.

8) Návštěvníci musí dodržovat provozní dobu, zdržovat se na koupališti a používat jeho zařízení včetně provozoven veřejného stravování mimo provozní dobu není dovoleno.

9) Stížnosti, oznámení a podněty týkající se provozu a pracovníků mohou návštěvníci na místě zapsat od knihy přání a stížností nebo uplatnit u odpovědného pracovníka.
 
Čl.5

Na koupališti je zakázáno
Návštěvníkům se zakazuje

a) chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost nebo pořádek a nepřiměřeným hlukem ruší klid ostatních

b) vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, pobíhat v ochozu bazénu a na vorech, skákat do vody kromě míst k tomu vyhrazených, provozovat organizované závodní plavání v bazénu mimo vyhrazené prostory a hodiny bez předchozího ujednání

c) pohybovat se mimo vyhrazené prostory koupaliště, plavat za výstražné bóje a hrazení, do plavební dráhy pro lodě, přibližovat se k vodním dílům (jezy, mosty, propustě apod.) a podplavovat můstky nebo vory koupaliště

d) znečišťovat vodu i ostatní prostory např. pliváním, odhazováním papírů a odpadků, čištěním nebo praním prádla,

e) kouřit mimo určená místa

f) vcházet do oddělení nebo míst určených pro osoby druhého pohlaví

g) brát na koupaliště zvířata, přinášet hořlaviny a věci ohrožující bezpečnost návštěvníků

h) sportovat mimo místa k tomu vyhrazená

i) neoprávněně používat záchranných loděk, záchranných zařízení a předmětů první pomoci, uschovaných lodí a loděk z půjčovny,

j) uvádět motory člunů do chodu v těsné blízkosti koupaliště

k) rušit plavidly (loďkami apod.) provoz koupaliště, zejména pohybovat se s nimi v prostoru ohraničeném bójemi,

l) uvazovat bez souhlasu odpovědného pracovníka loďky mimo prostory k tomu vyhrazené.
 
Čl.6

Povinnosti správce koupaliště

1) Správce koupaliště je povinen zabezpečit

a) vyvěšení tohoto řádu rovněž v prostorách koupaliště a na vývěsce dále uvést název, adresu a číslo telefonu
- správce koupaliště
- nejbližšího zdravotnického zařízení
- nejbližší stanice první pomoci
- příslušné hygienické stanice
- nejbližšího oddělení Veřejné bezpečnosti
- nejbližšího požárního útvaru

b) umístění knihy přání a stížností v pokladně nebo kanceláři koupaliště s viditelným upozorněním návštěvníků na místo jejího uložení

c) poskytování první pomoci a k tomu vyhradit řádně vybavené a viditelně označené místo.

2) Správce koupaliště je povinen zabezpečit, aby jeho odpovědní pracovníci

a) dbali o bezpečnost návštěvníků a dodržovali hygienické, bezpečnostní a protipožární předpisy,

b) dohlíželi na pořádek a čistotu ve všech prostorách koupaliště, včetně bazénu a na dodržování tohoto řádu,

c) vyznačovali teplotu vody a vzduchu na vhodně umístěné vývěsce, viditelně označili tabulkami hloubku vody pro děti, neplavce a plavce, místa pro skoky do vody apod., šířku pásma koupaliště na vodních tocích, např. bójemi

d) plavčí mistr a plavčík nosili bílé kalhoty, tričko, čepici se štítkem a píšťalku.

3) Správce koupaliště je povinen vymezit odpovědnost svých pracovníků tak, aby při hloubce vody větší než 1,6O m dohlížel na bezpečnost návštěvníků plavčí mistr, do hloubky 1,6O m plavčík.

Čl.7

Provoz v bufetech, restauracích a jiných provozovnách

1) Součástí koupaliště mohou být provozovny veřejného stravování a jiné provozovny (např. kadeřnictví), které poskytují služby návštěvníkům koupaliště.

2) Na koupališti nesmí být prodávány alkoholické nápoje s výjimkou 8 a 10 stupňového piva.
 
Čl.8

Úschova lodí na koupališti

1) Loděnice slouží majitelům lodí, kteří mají vstupenku na koupaliště. Do loděnice může být přijata loď jen po předložení dokladu o zaplacení poplatku za uložení lodě.

2) Lodě se ukládají na propůjčený krakorec označený číslem shodným s číslem průkazu a dokladu o zaplacení poplatku za uložení lodě. Průkaz vydaný správcem je nepřenosný a opravňuje majitele k úschově lodě. Jakákoliv výměna lodě musí být oznámena správci, který změnu vyznačí v průkazu.

3) Majitel lodě musí zabezpečit loď na krakorci řetízkem se zámkem. Přívěsné motorky, pádla, sedačky apod. se ukládají pouze v místnosti k tomu vyhrazené.

4) Při odjezdu nebo příjezdu lodě do loděnice musí majitel lodě předložit průkaz odpovědnému pracovníkovi.
Čl.9

Půjčování loděk a jiných plavidel

1) Doba provozu půjčovny loděk a jiných plavidel např. vodních kol (dále jen "loďky") je určena správcem podle ročního období a je vyznačena na vývěsce. Je-li půjčovna loděk v rámci koupaliště, je doba půjčování vázána na provozní dobu koupaliště.

2) Loďky se půjčují osobám starším 18 let, které se prokáží občanským průkazem a jsou seznámeny s manipulací s loďkami. Osoby mladší mohou používat loďky pouze v doprovodu zletilých. Osobám podnapilým nebo pod vlivem toxických látek nelze loďku zapůjčit.

3) Půjčování loděk upravuje půjčovní řád vydaný správcem.
Čl.10

Závěrečná ustanovení


1) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou, které je přestupkem, se projednává podle obecných předpisů 2).

2) Zrušuje se vyhláška č. 10/1967 Sb. NVP, kterou se vydává řád pro provoz krytých lázní, uveřejněná v částce 4/1967 Sbírky nařízení, vyhlášek a instrukcí NVP.

3) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1988.

Primátor hlavního města Prahy
Ing. František Štafa v. r.

Tajemník Národního výboru hlavního města Prahy
Ing. Jaroslav Piskač v. r.1) § 433 odst. 2 a 3, § 434 odst. 2 občanského zákoníku - úplné znění č. 70/1983 Sb. 2) zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování veřejného pořádku

Rušící vyhlášky / nařízení

14/1999 Vyhláška č. 14/1999 Sb. hl. m. Prahy