Vyhláška č. 20/1997 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se doplňuje vyhláška č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy – VII. část, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 20/1997
Sbírka 06/1997
Datum vydání 24.04.1997
Datum účinnosti 02.05.1997
Datum zrušení 01.07.1999
Důvod zrušení vydání vyhlášky č.12/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 24.4.1997 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Příloha č. 1 vyhlášky hlavního města Prahy č. 76/1996 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy - VII. část, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 3/1997 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1997 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č. 11/1997 Sb. hl.m. Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1997 Sb. hl.m. Prahy, se doplňuje takto:

1. V odstavci 8) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území
Parc. číslo
Výměra
(m2)
Č. pop.
Movitý majetek
(Kč)
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Kobylisy
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Libeň
Střížkov
Střížkov
Trója
Trója
Trója
Trója
Trója
Trója
0958/31
0958/34
0958/35
0958/37
0958/38
0958/53
2364/10
2364/11
2364/12
2364/37
2364/38
2364/39
2364/40
2364/41
2364/42
2364/54
2364/55
2364/56
2364/57
2364/58
2364/59
2364/92
2364/93
2364/94
2364/95
2364/96
2364/97
2364/98
2364/99
2364/100
2364/101
2364/102
2364/103
2364/104
2364/200
2364/105
2401/2
2402
2403
2404
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2425
2426
2427
2442
2445
2481/16
3529/2
4063/3
4063/4
4063/5
4063/6
4063/7
4063/8
4063/9
4063/10
4063/11
4063/12
4063/13
4063/14
527/64
527/65
1307/3
1307/4
1307/5
1307/10
1307/11
1307/12
270
268
269
266
268
270
225
219
299
219
218
218
218
286
297
266
265
263
271
265
271
299
284
290
287
284
292
314
305
288
293
288
287
293
3702
316
1292
276
276
276
270
270
272
272
271
271
270
270
271
271
273
272
276
276
276
270
265
272
306
297
276
273
271
277
271
276
276
276
280
273
285
5093
1132
278
2156
293
2300
655
281

včetně stavby na pozemku parc.č. 1307/3 v k.ú. Trója2. V odstavci 9) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území
Parc. číslo
Výměra
(m2)
Č.pop.
Movitý majetek
(Kč)
Hrdlořezy
Vysočany
300
644/2
229
98
---
---
---
---

3. V odstavci 12) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrálníú zemí
Parc.číslo
Výměra
(m2)
Č.pop.
Movitý majetek
(Kč)
Modřany
1186
780
---
---

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 2.5.1997.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy
 

Rušící vyhlášky / nařízení

12/1999 Vyhláška č. 12/1999 Sb. hl. m. Prahy