Vyhláška č. 25/1991 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se mění a doplňují vyhlášky o místních poplatcích
Číslo 25/1991
Sbírka 7/1991
Datum vydání 19.12.1991
Datum účinnosti 01.01.1992
Datum zrušení 01.01.2004
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 27/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt
Plné znění
od 1.1.1994
Viz č. 4/1994 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů se změnami a doplňky provedenými vyhláškou hlavního města Prahy č. 13/1991 Sb. hl. m. Prahy, vyhláškou hlavního města Prahy č. 25/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhláškou hlavního města Prahy č. 16/1993 Sb. hl.m.Prahy
od 1.4.1994
Viz č. 5/1994 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 5/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se změnami a doplňky provedenými vyhláškou hlavního města Prahy č. 13/1991 Sb. hl. m. Prahy, vyhláškou hlavního města Prahy č. 25/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhláškou hlavního města Prahy č. 16/1993 Sb. hl. m.Prahy
od 1.1.1994
Viz č. 7/1994 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 7/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku z ubytovacích kapacit v rekreačních a vzdělávacích zařízeních se změnami a doplňky provedenými vyhláškou hlavního města Prahy č. 13/1991 Sb. hl. m. Prahy, vyhláškou hlavního města Prahy č. 19/1991 Sb. hl. m. Prahy, vyhláškou hlavního města Prahy č.25/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhláškou hlavního města Prahy č. 16/1993 Sb. hl. m. Prahy
od 1.1.1994
Viz č. 9/1994 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 12/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku z reklamních zařízení se změnami a doplňky provedenými vyhláškou hlavního města Prahy č. 25/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhláškou hlavního města Prahy č. 16/1993 Sb. hl.m.Prahy
od 1.1.1994
Viz č. 10/1994 Sb. HMP - Úplné úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 18/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za rekreační pobyt se změnami a doplňky provedenými vyhláškou hlavního města Prahy č. 25/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhláškou hlavního města Prahy č. 16/1993 Sb. hl.m.Prahy


Zastupitelstvo hl. m. Prahy se usneslo dne 19. prosince 1991 vydat podle § 16 odst. 1 zák. ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s § 15 odst. 1 zák. ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Vyhláška hlavního města Prahy č. 4/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1991 Sb. hl. m. Prahy se mění a doplňuje takto:

V čl. 5 odst. 1 písm. b) zní: "b) Činí-li více než 400,-- Kčs ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku."

Čl.2

Vyhláška hlavního města Prahy č. 5/1991 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1991 Sb. hl. m. Prahy se mění a doplňuje takto:

V čl. 5 odst. 1 se doplňuje písm. c), které zní: "c) umístění objektů a zařízení vybudovaných podle smlouvy, v níž se hlavní město Praha zavázalo, že tyto objekty a zařízení nebudou zatěžovány místními poplatky."

Čl.3

Vyhláška hlavního města Prahy č. 7/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku z ubytovací kapacity v rekreačních a vzdělávacích zařízeních ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy č. 19/1991 Sb. hl. m. Prahy se mění a doplňuje takto:

1. V čl. 9 odst. 1 zní: "1) Správu poplatku vykonávají městské části příslušné podle místa rekreačního a vzdělávacího zařízení."

2. V čl. 9 odst. 2 zní: "2) příjmy z poplatku jsou příjmem městské části, která vykonává správu poplatku."

Čl.4

Vyhláška hlavního města Prahy č. 8/1991 Sb. hl. m. Prahy o dislokačním poplatku ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 13/1991 Sb. hl. m. Prahy se mění a doplňuje takto:

V čl. 2 první věta zní: "Sazba poplatku činí 10 % ročně z částky rovnající se úhradě za užívání prostor sloužících k podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti."

Čl.5

Vyhláška hlavního města Prahy č. 12/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku z reklamních zařízení se mění a doplňuje takto:

V čl. 6 odst. 1 se doplňuje nové písm. f), které zní: "f) reklamní zařízení provozovaná nebo umístěna na objektech a zařízeních vybudovaných podle smlouvy, v níž se hlavní město Praha zavázalo, že tyto objekty a zařízení nebudou zatěžovány místními poplatky."

Čl.6

Vyhláška hlavního města Prahy č. 18/1991 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za rekreační pobyt se mění a doplňuje takto:

1. V čl. 7 odst. 1 zní: "1) Správu poplatku vykonávají městské části příslušné podle místa ubytovacího zařízení."

2. V čl. 7 odst. 2 zní: "2) Správce poplatku převede 50 % z každého měsíčního výnosu na účet Magistrátního úřadu hl. města Prahy, a to do konce následujícího měsíce."

Čl.7

Rada zastupitelstva hl. m. Prahy se zmocňuje, aby ve Sbírce obecně závazných vyhlášek hl. města Prahy vyhlásila úplné znění vyhlášek o místních poplatcích, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených touto vyhláškou.

Čl.8

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 1992.


Primátor hlavního města Prahy
Ing. Milan Kondr v. r.

I. náměstek primátora hl. m. Prahy
Ing. Jiří Valda v.r
 

Rušící vyhlášky / nařízení

27/2003 Obecně závazná vyhláška č. 27/2003 Sb. hl. m. Prahy