Vyhláška č. 28/1997 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se mění vyhláška č.19/1994 Sb. hl. m. Prahy, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 28/1997
Sbírka 09/1997
Datum vydání 10.06.1997
Datum účinnosti 10.06.1997
Datum zrušení 01.01.2000
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
Plné znění

Viz č. 27/1997 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 19/1994 Sb. hl.m. Prahy se změnami a doplňky ve znění pozdějších předpisů


Rada zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 10.6.1997 podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb., a v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 262/1992 Sb., vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

 
Čl. 1

Vyhláška hlavního města Prahy č. 19/1994 Sb. hl. m.Prahy o závazných částech územního plánu sídelního útvaru ve znění
vyhlášky hlavního města Prahy č. 49/1994 Sb. hl. m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahyč. 1/1995 Sb. hl. m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 12/1995 Sb. hl. m. Prahy,
vyhlášky hlavní homěsta Prahy č. 19/1995 Sb. hl. m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 28/1995 Sb. hl. m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 10/1996 Sb. hl. m.Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 32/1996 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 39/1996 Sb.hl. m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 49/1996 Sb. hl. m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 9/1997 Sb. hl. m. Prahy
se mění takto:

1. Dosavadní příloha č. 2 se nahrazuje novou přílohou č. 2, jejíž znění je uvedeno v příloze této vyhlášky.
2. Dosavadní příloha č. 3 se nahrazuje novou přílohou č. 3, jejíž znění je uvedeno v příloze 4.
 
Čl. 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


RNDr. Jan K o u k a l, CSc.
primátor hl.m. Prahy

Ing. Petr Š v e c
náměstek primátora hl.m. Prahy

Rušící vyhlášky / nařízení

32/1999 Vyhláška č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy