Vyhláška č. 2/1995 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 21/l994 Sb. hl. m. Prahy, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů
Číslo 2/1996
Sbírka 01/1996
Datum vydání 11.01.1996
Datum účinnosti 01.02.1996
Datum zrušení 01.05.2005
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 7/2005 Sb. hl. m. Prahy, o zrušení vyhlášky č. 21/1994 Sb. hl. m. Prahy, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů, ve znění pozdějších předpisů
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 11. 1. 1996 vydat podle § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a s přihlédnutím k § 19 c odst. 1 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství ve znění zákona č. 19O/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Vyhláška č. 21/1994 Sb. hl. m. Prahy o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů se mění a doplňuje takto:

1. Čl. 2, odst. 1 zní:

Výše příspěvku činí měsíčně za jedno dítě v mateřské škole 300,- Kč, ve školní družině a ve školním klubu 100,- Kč."


2. Čl. 2, odst. 4 zní:

"Městská část použije příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů příslušné mateřské školy, školní družiny nebo školního klubu. Pokud se městská část rozhodne použít část příspěvku na učební pomůcky nebo mzdy pracovníků příslušných mateřských škol, školních družin a školních klubů, poukáže tuto část příspěvku příslušnému školskému úřadu."

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 2. 1996.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy
 

Rušící vyhlášky / nařízení

7/2005 Obecně závazná vyhláška č. 7/2005 Sb. hl. m. Prahy

Pozměňující vyhlášky

6/2000 Obecně závazná vyhláška č. 6/2000 Sb. hl. m. Prahy