Vyhláška č. 2/1982 Sb. NVP

Popis Vyhláška, kterou se doplňuje vyhláška č. 8/1980 Sb. NVP, o čistotě na území hlavního města Prahy
Číslo 2/1982
Sbírka 2/1982
Datum vydání 27.05.1982
Datum účinnosti 01.10.1982
Datum zrušení 01.07.2008
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě)
Plné znění

Viz: 5/1985 Sb. NVP - Úplné znění vyhlášky č. 8/1980 Sb. NVP o čistotě na území hlavního města Prahy, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených vyhláškou č. 2/1982 Sb. NVP a vyhláškou č. 1/1985 Sb. NVP


Národní výbor hlavního města Prahy se na svém 4. plenárním zasedání dne 27. května 1982 usnesl podle § 39 odst. 2 písm. j) zákona o národních výborech vydat podle čl. 94 Ústavy ČSSR toto obecně závazné nařízení:

Čl.1


Vyhláška č. 8/1980 Sbírky nařízení, vyhlášek a instrukcí Národního výboru hlavního města Prahy o čistotě na území hlavního města Prahy se doplňuje takto:

V čl. 5 odst. 2 se připojuje na konci tato věta:

"Dále je povinen umístit a udržovat u vchodu do objektu na dobře viditelném místě oznámení s uvedením jména a adresy osoby odpovědné za čištění chodníku. U nezastavěných pozemků splní tuto povinnost oznámením příslušnému národnímu výboru."Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1982.


Primátor hlavního města Prahy
Ing. František Štafa v. r.

Tajemník Národního výboru hlavního města Prahy
Jaroslav Blažíček v. r.
 

Rušící vyhlášky / nařízení

8/2008 Obecně závazná vyhláška č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy