Vyhláška č. 2/1985 Sb. NVP

Popis Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/1972 Sb. NVP, o zvláštním užívání pozemních komunikací na území hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 1/1979 Sb. NVP
Číslo 2/1985
Sbírka 1/1985
Datum vydání 28.02.1985
Datum účinnosti 01.04.1985
Datum zrušení 01.02.1989
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 1/1998 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zrušuje vyhláška Národního výboru hlavního města Prahy č. 3/1972 Sb. NVP, o zvláštním užívání místních komunikací na území hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Plné znění

Národní výbor hlavního města Prahy se na svém 15. plenárním zasedání dne 28. února 1985 usnesl podle ustanovení § 24a) zákona o národních výborech vydat podle čl. 94 Ústavy ČSSR toto obecně závazné nařízení:

Čl.1

Vyhláška č. 3/1982 Sb. NVP, o zvláštním užívání pozemních komunikací na území hlavního města Prahy ve znění vyhlášky č. 1/1979 Sb. NVP (úplné znění vyhlášeno pod č. 2/1979 Sb. NVP) se mění a doplňuje takto:

1. V čl. 1 odst. 2 písm. a) se za slova "federální ministerstvo dopravy" vkládají slova "ministerstvo vnitra ČSSR".

2. V čl. 2 odst. 4 se slova "odborů komunálního hospodářství, dopravy a zemědělství" nahrazují slovy "odborů energetiky, dopravy a zemědělství".

3. Nadpis čl. 3 zní:
"Povolování zvláštního užívání pozemních komunikací pro provádění staveb a prací v tělese pozemních komunikací" 2a)

4. Čl. 4 včetně nadpisu zní:
"Podmínky pro povolování zvláštního užívání pozemních komunikací
1) Před vydáním povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací podle čl. 1 odst. 3 písm. a) musí žadatel předložit
a) hospodářskou smlouvu se správcem komunikace o dočasném užívání národního majetku, ve které budou sjednány majetkové sankce pro případ nesplnění stanovených podmínek,

b) hospodářskou smlouvu s dodavatelskou organizací o provedení definitivní úpravy povrchu komunikace 3),

c) stanovisko komise pro koordinaci zvláštního užívání pozemních komunikací,

d) územní rozhodnutí o umístění stavby nebo stanovisko Útvaru hlavního architekta k umístění trvalých reklamních poutačů nebo kiosků,

e) stavební povolení nebo doklad o ohlášení drobné stavby příslušnému stavebnímu úřadu.

2. Povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací podle čl. 1 odst. 3 písm. a) bude obsahovat a upravovat zejména

a) způsob zvláštního užívání pozemní komunikace,

b) přesné vymezení lhůt,

c) stavebně technické a bezpečnostní požadavky,

d) jména osob odpovědných za dodržování podmínek povolení, včetně jejich adres a čísel telefonů,

e) výši vyměřeného správního a místního poplatku."

5. První věta čl. 7 odst. 1 zní:
"Žádost o vydání povolení výkopových prací, které nejsou součástí stavebního řízení, je třeba předložit alespoň 30 dní před zamýšleným započetím prací."

6. Čl. 7 odst. 2 zní:
"2) Hrozí-li nebezpečí z prodlení, není třeba předchozího povolení. Provedení prací musí být neprodleně ohlášeno silničnímu správnímu orgánu, aby mohly být stanoveny podmínky pro uvedení do původního stavu. 3a)"

7. V čl. 8 se vypouští odst. 4.

8. Čl. 10 včetně nadpisu zní:


Čl. 10

Uzavírky a objížďky

Žádost o povolení uzavírky nebo objížďky pozemní komunikace je třeba podat nejméně 30 dní před zamýšleným omezením provozu příslušnému národnímu výboru. Obsah žádosti a vydání rozhodnutí o povolení se řídí obecnými předpisy. 4a)"


9. Čl. 11 včetně nadpisu zní:

Čl. 11

Používání pozemních komunikací při stavbách a činnostech organizací


Pokud stavebně technické vybavení komunikace neodpovídá provozu při stavbách a některých dalších činnostech vyžadujících povolení stavebního úřadu nebo neodpovídá předmětu činnosti organizace, která je užívá, postupuje se podle obecných předpisů 4b)."

10. Čl. 12 odst. 1 zní:

"1) Povolení k přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy, vydává odbor dopravy Národního výboru hlavního města Prahy. Žádost musí být podána zpravidla 4 týdny před zamýšleným provedením přepravy nebo jízdy a musí obsahovat údaje stanovené obecnými předpisy. 5)
11. Čl. 12 odst. 3 - poslední dvě věty zní:

"Povolení vydaná v těchto případech příslušným orgánem nemohou nahradit územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení. Ustanovení stavebního zákona o povolení informačních, reklamních a propagačních zařízení tím není dotčeno. 6)
12. Čl. 13 odst. 2 zní:
2) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou, které je přestupkem, se projednává podle obecných předpisů. 8)
12. Čl. 13, odst. 2 zní:

2) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou, které je přestupkem, se projednává podle obecných předpisů. 8)
13. Čl. 1 odkaz 2) pod čarou zní:

2) § 8 odst. 1 zákona č. 136/1961 Sb., o pozemních komunikacích (úplné znění vyhlášeno pod č. 55/1984 Sb.).

14. Čl. 8 odkaz 4) b, pod čarou zní:
4) b, vyhláška č. 8/1980 Sb. NVP, o čistotě na území hlavního města Prahy ve znění vyhlášky č. 2/1982 Sb. NVP a vyhlášky č. 1/1985 Sb. NVP.


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1985.

Primátor hlavního města Prahy
Ing. František Štafa v. r.

Tajemník Národního výboru hlavního města Prahy
Jaroslav Blažíček v. r.2a) §§ 3, 4, 4a, 4b zákona o pozemních komunikacích (silniční zákon)
3) Dopravní podnik - Pražské komunikace, koncernový podnik, popř. jiná organizace
3a) § 20 odst. 5 vyhlášky č. 35/1984 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
4a) § 7 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (úplné znění vyhlášeno pod č. 55/1984 Sb.)
§ 10 vyhlášky č. 36/1984 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
4b) § 19 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (úplné znění vyhlášeno pod č. 55/1984 Sb.
5) § 11 odst. 3 vyhlášky č. 35/1984 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
6) § 71 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
8) zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku

Rušící vyhlášky / nařízení

1/1998 Vyhláška č. 1/1998 Sb. hl. m. Prahy