Vyhláška č. 34/1999 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 19/1994 Sb. hl. m. Prahy, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 34/1997
Sbírka 10/1997
Datum vydání 22.07.1997
Datum účinnosti 25.07.1997
Datum zrušení 01.01.2000
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
Plné znění
Rada zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 22. 7. 1997podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb., a v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 262/1992 Sb., vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
 
Čl. 1

Vyhláška hlavního města Prahy č. 19/1994 Sb. hl. m. Prahy o závazných částech územního plánu sídelního útvaru ve znění
vyhlášky hlavního města Prahy č. 49/1994 Sb. hl. m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 1/1995 Sb. hl. m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 12/1995 Sb. hl. m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 19/1995 Sb. hl. m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 28/1995 Sb. hl. m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 10/1996 Sb. hl. m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 32/1996 Sb. hl. m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 39/1996 Sb. hl. m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 49/1996 Sb. hl. m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 9/1997 Sb. hl. m. Prahy
vyhlášky hlavního města Prahy č. 28/1997 Sb. hl.m. Prahy
se mění a doplňuje takto:


1. Příloha č. 2 se doplňuje o:


I. Městská část Praha 1

1. stavba železniční tratě z Praha hl.n. a Masarykova n. do
Libně, Vysočan a Holešovic (Nové spojení - var. 2T) a staveb
souvisejících.

II. Městská část Praha 2

4. stavba železniční tratě z Praha hl.n. a Masarykova n. do
Libně, Vysočan a Holešovic (Nové spojení - var. 2T) a staveb
souvisejících.

III. Městská část Praha 3

4. stavba železniční tratě z Praha hl.n. a Masarykova n. do
Libně, Vysočan a Holešovic (Nové spojení - var. 2T) a staveb
souvisejících.

XI. Městská část Praha 5

12. stavba dočasné tramvajové smyčky Barrandov v rámci TT
Hlubočepy - Barrandov.

XV. Městská část Praha - Radotín

6. rekonstrukce a prodloužení ul. Zderazské západním směrem na
hranici hl.m.Prahy.

XXIX. Městská část Praha 8

5. stavba železniční tratě z Praha hl.n. a Masarykova n. do
Libně, Vysočan a Holešovic (Nové spojení - var. 2T) a staveb
souvisejících.

XXXIII. Městská část Praha 9

5. stavba železniční tratě z Praha hl.n. a Masarykova n. do
Libně, Vysočan a Holešovic (Nové spojení - var. 2T) a staveb
souvisejících.

6. stavba Vysočanské radiály včetně staveb souvisejících v
úseku Průmyslový polookruh - silnice I/10.

7. stavba provozního úseku metra IV.B: Českomoravská - Černý
most včetně staveb souvisejících.

8. stavba distribučního systému tepla z přivaděče Mělník.

XXXVII. Městská část Praha - Horní Počernice

5. stavba Vysočanské radiály včetně staveb souvisejících v
úseku Průmyslový polookruh - silnice I/10.

6. stavba provozního úseku metra IV.B: Českomoravská - Černý
most včetně staveb souvisejících.

XLI. Městská část Praha 14

12. stavba Vysočanské radiály včetně staveb souvisejících v
úseku Průmyslový polookruh - silnice I/10.

13. stavba provozního úseku metra IV.B: Českomoravská - Černý
most včetně staveb souvisejících.

14. stavba distribučního systému tepla z přivaděče Mělník.

XLIII. Městská část Praha - Satalice

2. stavba Vysočanské radiály včetně staveb souvisejících v
úseku Průmyslový polookruh - silnice I/10.

XLIX. Městská část Praha - Dubeč

5. stavba hlavních kanalizačních řadů včetně čerpacích stanic.


2. Příloha č.3 se doplňuje o:

P R A H A 1
758
Praha 1, Hradčany
rekonstrukce, stavební a
sadové úpravy severního
předpolí Pražského Hradu

technické vybavení (TV)
ostatní zvláštní (ZO)
zahradnictví (PZ)
parky a parkově upravené
plochy (PP)

P R A H A 2
780
Praha 2, Vinohrady
Výstavba dopravního koridoru
"Nové spojení" Hl.n.,
Masarykovo nádr., Libeň,
Vysočany a stabilizace
souvisejícího území dle
konceptu ÚPN Prahy

tratě a zařízení železnice (DŽ)

P R A H A 3
780
Praha 3, Žižkov
Výstavba dopravního koridoru
"Nové spojení" Hl.n.,
Masarykovo nádr., Libeň,
Vysočany a stabilizace
souvisejícího území dle
konceptu ÚPN Prahy

všeobecně smíšené (SV)
tratě a zaříz. železnice (DŽ)
parky a parkově upravené
plochy (PP)
veřejné vybavení (VV)
ostatní zvláštní (ZO)
místní komunikace (DS)
izolační zeleň (IZ)


P R A H A 4
781
Praha 4 - Vídeňská ul.
Výstavba obytného souboru
a vybavenosti v území mezi
IKEM, Vídeňskou ul. a Kunra-
tickým lesem

parkové a parkově upravené plochy (PP)


809
Praha 4 Michle, Budějovická ul.
výstavba polyfunkčního domu


všeobecně obytné (OV)
regulativy:
PNP 6
KZ 0,3
zachovat kvalitní dřeviny
819
Praha 4, Podolí, mezi ul.
Nad cementárnou a Na hřebenech
II-stabilizace území dle
konceptu ÚPN hl.m.Prahy

čistě obytné (OC)
parky a parkově upravené plochy (PP)
regulativy:
KZP 0,15 , PNP 3
825
Praha 4 Hodkovičky, území mezi
Vltavou, železniční tratí a
železničním mostem - výstavba
lesoparku a golfového hřištězvláštní slouž. oddechu (ZSO)
přírodní nelesní plochy (NE)
regulativy:
v území je biokoridor nadmístního významu s biocentrem a biokoridor místního významu při Zátišském potoce

P R A H A 5
759
Praha 5, Hlubočepy, při ul.
Do Klukovic, rodinné domy


obytné malých sídel (OMS)
regulativy:
ochr. pásmo lesa 35 m, podél ulice jednořadá alej KZP 0,1
783
Praha 5, Košíře,
parc. č. 1499/8 a okolí
- rod. dům, zeleň
komunikace

všeobecně smíšené (SV)
izolační zeleň (IZ)
regulativy:
PNP 2+ podkr.
KZ 0,8
784
Praha 5, Hlubočepy, rozvoj
území filmových ateliérů
Barrandov a vybavenost
v prostoru Devonské ul.čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
ostatní zvláštní (ZO)
služeb a nerušící výroby (VN)
všeobecně smíšené (SV)
veřejná prostranství (DVP)
izolační zeleň (IZ)
přírodní nelesní plochy (NE)
regulativy:
- lokalita ul. Devonská:
pro plochu SV: PNP 4 podl.,
výjimečně u dominanty 5 podl.
min. podíl zeleně (mimo IZ a LR)
KZ 0,35 - 0,4
- areál AB Barrandov:
pro plochu OC: PNP 2 + U; KZ 0,5
pro plochu SV: PNP 2 podl. KZ 0,4 - 0,45
pro plochu VN: max. výška objektu 15 m;
KZ 0,2.
pro plochu ZO: max. výška objektu 15 m. dodržet vzdálenost 50 m od lesa, dodržet ochranné pásmo CHU.
792
Praha 5, Jinonice, jižně od
Radlické a Jeremiášovy ul.
výstavba obchodně administr.
centra, škola

ostatní zvláštní (ZO)
ostatní zvláštní - sport(ZSP)
veřejné vybavení - škola (VV)
izolační zeleň (IZ)
parky a park. uprav. pl. (PP)
přírodní nelesní pl. (NE)
zahrádkové osady (PZO)
regulativy:
dodržet koef. KZ: pro ZO 0,3;
VV 0,3; ZSP 0,3;
koef. KZP 0,6 pro ZO.
doprav.napojení na západ. bod
ul. Jeremiášovy
821
Praha 5 Košíře, Smíchov
území kolem ul. Plzeňská,
Vrchlického - stabilizace dle
US Košířské údolíčistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
parky a parkově uprav. plochy (PP)
přírodní nelesní zeleň (NE)
louky (NL)
veřejná prostranství (DVP)
důležité sběrné komunik. (DS)
regulativy:
dodržet násled. koeficienty:
OC-ul. Musílkova - S.Horníka:
PNP 2-5 podl., koef.zástavby 0,4;
OC - ul. Dubrovnická:
stávající rozptýlená zástavba
nelze již nastavovat ani dostavovat;
OV - ul. Pod Kavalírkou:
PNP 4 - 6 podl.;
OV - severní str.ul.Plzeňské:
PNP 3-5 podl.; (výjimečně 7
podl. na rohu Plzeňské a
U Demartinky)
OV - jižní str. ul. Plzeňské:
PNP 3 - 6 podl.;
SV - Buďánka: zachování charakteru památkové zóny
SV - jižní str. ul. Plzeňské:
PNP 3-6 podl.;
SV - sever. str. ul.Plzeňské:
PNP 4 - 6 podl.;
SV - jižní str. ul. Vrchlického:
PNP 5-6 podl.
koef. KZ pro SV (roh ulic Musílkova, Pod Kavalírkou) bude 0,5
v úseku od východního okraje Buďánek k ul. U dvou srpů nesmí zástavba v ploše SV zakrývat skalní útvar.
823
Praha 5, Smíchov, lokalita
Na pláni - výstavba obytné
skupiny

čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
regulativy:
pro plochu OV-pozemek stáv.
ZŠ: nutno ponechat funkci
školy,PNP 2;
pro plochu OV - objekt sociál. služeb:
PNP 3+P či ustup. patro, min. podíl zeleně 55%;
pro plochu OC - bytové domy
podél ul. K vodojemu: PNP 3,
charakter zástavby: vila, domky
měřítkem odpovídající okolní
zástavbě, tvar střechy se
nepředepisuje;
pro plochu OC - bytové domy
podél ul. Na pláni: PNP 2
terasová podl., 2 plná podl. +
podkroví, min. podíl zeleně v
celé ploše OC 40%; součástí
pl. OC nebo OV bude dětské
hřiště.

PRAHA 6
751
Praha 6, Dejvice, při ulici
Kolejní, autosalon a tenisový
kurt

všeobecně smíšené (SV)
regulativy:
PNP 1 + ustup. patro
812
Praha 6, Břevnov
území vymezené ul. Na Petynce
a Radimova, VŠ kolejemi UK a
usedlostí Petynka,
rekonstrukce areálu Kajetánka,
v okraj.části výstavba obytných
domů s vestavěnou vybaveností

čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
parky a parkově uprav. plochy (PP)
rybníky (VVP)


814
Praha 6, Dejvice (Šárka),
Vokovice - funkční uspořádání
území dle US Šárka

čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
veřejné vybavení (VV)
ostatní zvláštní (ZC)
zvláštní slouž. oddechu (ZSO)
přírodní nelesní plochy (NE)
zahrady, sady (PS)
parky a park.uprav.plochy(PP)
liniová a malopl. zeleň (NM)
louky (NL)
rekreačně využitelné lesy(LR)
vodní plochy (VVP)
plochy techn. vybavení (K)
regulativy:
dodržet koef. KZP pro OC 0,2;
OV 0,3;VV 0,1-0,12.
816
Praha 6, Vokovice, severně od
ul. Arabská - výstavba obytné
skupiny

čistě obytné (OC)
regulativy:
PNP 4 + ustup. patro,zástavba
min. 50 m od lesa, KZ 0,5.
837
Praha 6, Dejvice, ul. Evropská,
Velvarská - administr. centrum
a zeleň


všeobecně smíšené (SV)
parky a park.uprav.plochy(PP)
regulativy:
PNP: max. 5
KZ pro SV: 0,4.
842
Praha 6, Dejvice, Hanspaulka
rekonstr. objektu č.15 na
obytnou funkci

všeobecně obytné (OV)
regulativy:
v území se nepřipouští žádná
nová výstavba.

PRAHA 8
749
Praha 8, Kobylisy, při ul.
Javorová - výstavba rod. domůčistě obytné (OC)
parky a park.uprav.plochy(PP)
regulativy:
KZ 0,7; KZP 0,1; KPP 0,25;
PNP 2+podkr.
779
Praha 8, Libeň, severně od
ul.Liberecké - výstavba obytné
skupiny


všeobecně obytné (OV)
zahrady (PS)
rekreačně využitelné lesy(LR)
přírodní nelesní plochy (NE)
parky a park.uprav.plochy(PP)
regulativy:
KZ 0,65; KZP 0,19; KPP 0,48;
PNP 2-3;
řešit protihluk. ochranu.
780
Praha 8, Libeň
Výstavba dopravního koridoru
"Nové spojení" Hl.n.,
Masarykovo nádr., Libeň,
Vysočany a stabilizace
souvisejícího území dle
konceptu ÚPN Prahy
tratě a zaříz. železnice (DŽ)
všeobecně smíšené (SV)
místní komunikace (DS)
ostatní zvláštní - sport(ZSP)
izolační zeleň (IZ)
regulativy:
v ploše ZSP: KZ min 0,35;
v ploše SV: KZ min 0,2; KPP
0,2; KZP 0,6; PNP 5;
v sev. části území sportu
založit souvislý pás zeleně
min.š.10m; vybudovat pěší
propojení do parku Palmovka,
rekonstrukcí stáv. podchodu
pěší propojení na Invalidovnu
a lávkou ze Sluncové do
prostoru mezi tratě ČD ve
směru ul.Trutnovské
832
Praha 8, Libeň
výstavba bytů a ubytovny v
prostoru Mazanka-Okrouhlík


všeobecně obytné (OV)
regulativy:
KZ 0,5; KPP 1,2; KZP 0,3;
CVP-jižní okraj 3 podl.+
ustup. patro, sev.okraj 5
podl + ustup. patro; odstup
zástavby v JZ části pozemku
bude od hranice lesa min.
35m a v jižní části pozemku
10m od osy stáv. cesty.

PRAHA 9
780
Praha 9, Vysočany
Výstavba dopravního koridoru
"Nové spojení" Hl.n.,
Masarykovo nádr., Libeň,
Vysočany a stabilizace
souvisejícího území dle
konceptu ÚPN Prahy

tratě a zaříz. železnice (DŽ)
ostatní zvláštní (ZO)822
Praha 9, Prosek, funkční
uspořádání dle US Prosek

čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
ostatní zvláštní (ZO)
nerušící výroba a služby (VN)
parky a park.uprav.plochy(PP)
přírodní nelesní plochy (NE)
izolační zeleň (IZ)
rekreačně využitelné lesy(LR)
regulativy:
dodržet koef.KZ: OC O,7; OV
O,5; SV 0,4; VV 0,3; ZO 0,3;
VN 0,25;
dodržet ochranné pásmo lesa 50 m.
828
Praha 9, Střížkov, mezi
ul. Liberecká - Vysočanská,
výstavba obchod.admin. centra


ostatní zvláštní (ZO)
smíšené měst. jádra (SMJ)
všeobecně smíšené (SV)
izolační zeleň (IZ)
regulativy:
v ploše ZO:KZP 0,56;KPP 1,98;
KZ 0,43; počet NP 5; v ploše
SMJ: KZP 0,35; KPP 1,28;
KZ 0,4; počet NP 4, zvýšit
bilanci dopravy v klidu o
kapacitu stávajícího parkoviště.

PRAHA 10
847
Praha 10, Malešice,Strašnice
stabilizace podle projednané
US Staré Malešice-Rybníčky


čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
zvláštní slouž. oddechu (ZSO)
parky a park.uprav.plochy(PP)
izolační zeleň (IZ)
rekreačně využitelné lesy(LR)
ostatní lesy (LO)
sady,vinice,zahrady (PS)
zahrádkové osady (PZO)
regulativy:
KZ pro OC 0,5-0,7; OV 0,5; SV
0,4; ZSO 0,65; ostatní koef.:
viz závěrečný protokol o
projednání US-zásady regulace
a prost. uspoř. území.

PRAHA 11
711
Praha 11, Chodov, JM II,
funkční uspořádání dle
US JM II


všeobecně smíšené (SV)
všeobecně obytné (OV)
smíšené měst. jádra (SMJ)
nerušící výroba a služby (VN)
dopravní plo.-garáže (DG)
izolační zeleň (IZ)
parky a park.uprav.plochy(PP)
sběrné komun. a městs.třídy (DS)
regulativy:
v SMJ je v SZ části park. zeleň;
podíl zeleně v OV 50%, SV
40%, DG 25%, SMJ min.30%, VN
min.25%.
795
Praha 11, Háje, ul.Výstavní
a Exnárova - obytná skupina
všeobecně obytné (OV)
regulativy:
PNP 5; KZ pro OV 0,4;zajistit
protihluk.ochranu; v ploše OV
při ul.Výstavní pás zeleně
30 m.

PRAHA 12
804
Praha 12, Modřany, při ul.
K Vltavě, Na Havránce,
výstavba obytn. skupiny


čistě obytné (OC)
parky a park.uprav.plochy(PP)
regulativy:
PNP 2+podkr.až 3 podl.;KZ pro
OC 0,7.
817
Praha 12, Točná
výstavba rod. domů


obytné malých sídel (OMS)
přírodní nelesní plochy (NE)
regulativy:
KZP 0,1; PNP 2
825
Praha 12, Modřany,
mezi Vltavou a železnicí,
výstavba lesoparku
a golf.hřiště.

zvláštní sloužící oddechu (ZSO)
regulativy:
biokoridor podél Zátišského potoka.

PRAHA 13
794
Praha 13, Stodůlky,
v prostoru ul. Tlumačovské,
obchodně administr.soubor,
bydlení


všeobecně smíšené (SV)
izolační zeleň (IZ)
parky a park.uprav.plochy(PP)
regulativy:
pro SV 1: min. KZ 0,3; PNP
2-3; výšková dominanta 12-15
podl.; tvar, výška a umístění
bude ověřeno v násled.dokum.
dle konkrétního programu;
pro SV 2: PNP 2-3; KZ 0,25-0,3.
802
Praha 13, Stodůlky
mezi ul. Nárožní a Armády,
obytný soubor
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
parky a park.uprav.plochy(PP)
regulativy:
pro SV při ul.Pod kulturním
domem: PNP 2-3; KZ 0,35;
pro SV při ul.Armády: PNP
2-5; KZ 0,2;
pro SV při ul. Pod hranicí: PNP 5-6;
dominanta 8 podl.; KZ 0,5;
poměr podl.pl.bydlení max.
50%;
pro OC: PNP 3; KZ 0,5;
pro OV: PNP 3-4; KZ 0,45.

PRAHA 14
790
Praha 14, Hloubětín,
mezi ul. Kolbenova, Kbelská a
Lažská - širokosortimentní
prodejna, skladové a výrobní
prostory
ostatní zvláštní (ZOB)
nerušící výroba (VN)
izolační zeleň (IZ)
přírodní nelesní plochy (NE)
parky a park.uprav.plochy(PP)
doprava - parkoviště (DP)
regulativy:
pro ZOB: KZP 0,4;KPP 0,6;
KZ 0,3; PNP 2;
pro VN: KZP 0,45;KPP 1,1; KZ 0,3;
PNP 3; zástavba v plochách
VN a ZOB bude oddělena pásem
zeleně min. š.=15 m; koef.
zeleně bude splněn s odeč-
tením plochy koridoru ochr.
pásma VVN 110 kV; dopravní
obsluhu řešit mimo
příjezd ke hřbitovu;stavební
čára min.12 m od sev.okraje
ul.Kolbenovy a 10 m od vých.
okraje ul. Kbelské.
807
Praha 14, Kyje
mezi ul.Třešňová, Rožmberská
rodinné domyčistě obytné (OC)
všeobecně smíšené (SV)
parky a park.uprav.plochy(PP)
regulativy:
pro OC: KZP 0,2; KPP 0,4; PNP
2+P
pro SV: KZP 0,25; KPP 0,4; KZ 0,4;
PNP2+P; podél ul.Třešňové založit pás
stromové zeleně min. š=5 m;
vyřešit protihlukovou ochranu.
846
Praha 14, Kyje, severně od
ul.Chlumecké, funkční uspořád.
dle US Černý most - sever
čistě obytné (OC)
nerušící výroba a služby(VN)
všeobecně smíšené (SV)
izolační zeleň (IZ)
liniová a malopl. zeleň(NM)
přírodní nelesní plochy(NE)
parky a park. uprav. plochy (PP)
parkoviště (DP)
místní komunikace (DS)
regulativy:
součástí DP bude doprovodná zeleň

PRAHA 15
763
Praha 15, Horní Měcholupy
mezi ul.Ovesná,Hornoměcholupská
obchodně servisní areál a
vybav.


všeobecně smíšené (SV)
regulativy:
KZ 0,33; max.3 nadzem.podl.;
max. výška římsy 10m; podíl
zeleně z celk.pl. 46%;výsadba
stromů podél obou ulic.
797
Praha 15, Hostivař
mezi ul.Za drahou, U továren
výstavba admin. budovy

všeobecně smíšené (SV)
regulativy:
KPP 1,0; KZ 0,4;
nová zástavba min. 35m od lesních pozemků

PRAHA - KUNRATICE
781
Praha-Kunratice, území mezi
IKEM, Kunratickým lesem a
Vídeňskou ul,
obytný soubor a vybavení


čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
zvláštní slouž. oddechu (ZSO)
parky a park.uprav.plochy(PP)
přírodní nelesní plochy (NE)
plochy technického vybavení
regulativy:
KZ pro OV 0,5; OC 0,5-0,7;
SV 0,4; VV 0,3. Před územním
řízením dopracovat a projed-
nat US, v ploše OC nejblíže
Kunratickému lesu max. 3 PNP.

PRAHA - ÚJEZD
490
Praha-Újezd, území mezi D1 a
Kateřinkami, pruh zeleně

izolační zeleň (IZ)


PRAHA - LIPENCE
849
Praha-Lipence,
funkční uspořádání
části území dle US Lipenceobytné malých sídel (OMS)
čistě obytné (OC)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
liniová a malopl. zeleň (NM)
parky a park.uprav.plochy(PP)
sady, vinice, zahrady (PS)
plochy MHD vč. zařízení (DM)
ostatní zvláštní (ZO)
technické vybavení-odpad.vody(K)
sběrné komunikace (DS)
regulativy:
1) pro plochu OC:
a) v sev. části, která
navazuje na stáv. zástavbu:
KZP 0,2, min. podíl zeleně
0,75, šikmý tvar střechy,
max. 2NP + podkroví
b) v jižní a východní části:
KZP 0,15, min.podíl zeleně
0,8, šikmý tvar střechy, max.2 NP c) podél komunikací jednořadá
stromořadí

2) pro plochu SV:KZP 0,6,min.
podíl zeleně 0,3, max. 3 NP

3) pro plochu VV:
a) dům s pečovatelskou služ-
bou: min. podíl zeleně 0,4,
max. 2 NP + podkroví
b) doplnění sport.areálu:KZP
0,6; min. podíl zeleně 0,3
c) základní škola: KZP 0,6;
max. 3 NP

PRAHA - SLIVENEC
785
Slivenec-Holyně, západně od
zastavěné části, rod. domyobytné malých sídel (OMS)
přírodní nelesní plochy (NE)
regulativy:
KZ 0,8; KZP 0,15; podlažnost
2+podkr.; šikmá střecha.

PRAHA - ZBRASLAV
796
Praha-Zbraslav, území za
Zbraslavskou ul.
bytová výstavba a vybavenost

čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
parky a park.uprav.plochy(PP)
regulativy:
pro plochu OC: PNP+2 podkroví
či ustupující patro,KZ 0,55;
tvar střechy sedlová
pro plochu OV:PNP 3 + P; KZ 0,45
pro pl.SV: PNP 2-4 + P; KZ 0,35
komuikace S-J bude obytná s min.doprav. provozem s oboustr.alejí o délce min.200m a šířce min. 20m, z toho komunikace max. 6m


PRAHA - RADOTÍN
787
Praha-Radotín
rekonstr. Zderazské ul.
a související plochy


komunikace II. tř. (DS)
plochy techn. vybavení (V)
přírodní nelesní plochy (NE)
rekreačně využitelné lesy (LR)

PRAHA - VELKÁ CHUCHLE
784
Praha.Velká Chuchle
jižní část areálu
AB Barrandov

přírodní nelesní plochy (NE)PRAHA - SUCHDOL
824
Praha-Suchdol
parc.č.74/1,3-5
výstavba rod.domů


čistě obytné (OC)
liniová a malopl. zeleň (NM)
regulativy:
KZ 0,75 pro OC; max.NP 2+P;
na severu zelený pás š=30m.


PRAHA - ĎÁBLICE
806
Praha-Ďáblice,
jižně od ul. K lomu
bytová a obč. výstavba

čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
hřbitovy (PH)
přírodní nelesní plochy (NE)
změna kategorie: podmíněno US
regulativy:
pro OC a OV:KZP 0,2; KPP 0,6;
max. výška OC 2P-2,5P; OV
3,5-4P;KZ
pro OC 0,5-0,7; KZ
pro OV 0,5 - komunikace na
sever. hraně š=1,5+1,5+8+1,
5+1,5 obostr. zelený pás;
odstup od hrany pozemku
č.k.1740 min.60m; odstup
od hranice ochran.pásma min.
20m.
815
Praha-Ďáblice
severně od ul. K lomu
výstavba obyt. domů


čistě obytné (OC)
hřbitovy (PH)
změna kategorie: podmíněno US
regulativy:
KZ 0,5-0,7

PRAHA - BĚCHOVICE
851
Praha-Běchovice
technologický parkčistě obytné (OC)
ostatní zvláštní - velkoplošné obchodní provozy (ZOB)
technické vybavení (TE)
veřejná prostranství (DVP)
rekreačně využitelné lesy (LR)
louky (NL)
liniová a maloplošná zeleň (NM) regulativy:
V ochranném pásmu zvlášť
chráněného území přírodní památky Počernický rybník je výstavba vyloučena.
Podíl ploch zeleně v rostlém terénu:u OC 50-70%;
u ZO 30%.

PRAHA - ČAKOVICE
833
Praha- Čakovice, Miškovice
výstavba rod. domů


čistě obytné (OC)
louky (NL)
přírodní nelesní plochy (NE)
parky a park.uprav.plochy(PP)
regulativy:
KZP 0,1; KPP 0,24; KZ 0,6;
podlažnost: 2+P
parkový pás jen s pěším
propojením; veřejný prostor min. 0,25 ha.

PRAHA - DOLNÍ POČERNICE
851
Praha-Dolní Počernice
funkční uspořád. území městské
části dle US Dol.Počernicečistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
smíšené malých sídel (SMS)
veřejné vybavení (VV)
ostatní zvláštní (ZO)
zvláštní slouž. oddechu (ZSO)
parky a park.uprav.plochy(PP)
louky (NL)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
rekreačně využitelné lesy(LR)
izolační zeleň (IZ)
doprava-komunikace (DS)
veřejná prostranství (DVP)
regulativy:
V ochranném pásmu zvlášť
chráněného území přírodní památky Počernický rybník je výstavba
vyloučena. Podíl ploch zeleně
v rostlém terénu:u OC 50-70%,
u OV 50%, u SV 40%, u SMS
min 30%, u VV min.30%,
u ZO 30%.


PRAHA - HORNÍ POČERNICE
846
Praha-H.Počernice, severně od
ul.Chlumecké, funkční uspořád.
dle US Černý most - sever
čistě obytné (OC)
nerušící výroba a služby (VN)
všeobecně smíšené (SV)
izolační zeleň (IZ)
liniová a malopl. zeleň (NM)
přírodní nelesní plochy (NE)
parky a park.uprav.plochy(PP)
parkoviště (DP)
místní komunikace (DS)
regulativy:
součástí DP bude doprovodná zeleň
850
Praha-Horní Počernice
funkční uspořádání území
městské části dle US H.Počernic


obytné malých sídel (OMS)
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
smíšené malých sídel (SMS)
veřejné vybavení (VV)
ostatní zvláštní (ZO)
zvláštní slouž. oddechu (ZSO)
služeb a nerušící výroby (VN)
plochy technického vybav.(TE)
parky a park.uprav.plochy(PP)
louky (NL)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
rekreačně využit. lesy (LR)
izolační zeleň (IZ)
přírodní nelesní plochy (NE)
sady, vinice a zahrady (PS)
zahrádkové osady (PZO)
doprava-komunikace (DS)
doprava-parkoviště (DP)
tratě a zaříz. železnice (DŽ)
řeky, potoky, jezera, rybníky(VVP)
regulativy:
podíl zeleně v rostlém terénu
u OC 50-70%, u OV 50%, u SMS
min.30%, u SV 40%, u SMJ min.
30%, u VN min.25%, u VV min.
30% a u ZO 30%, nezmenšovat
plochy lesních porostů, nová
zástavba bude 35m od
lesních pozemků.

PRAHA - LETŇANY
788
Praha-Letňany, Stará náves
výstavba rod.domů s provozov.
a rozšíření parku


všeobecně obytné (OV)
parky a park.uprav.plochy(PP)
regulativy:
pro OV: KZP 0,2; KPP 0,7; PNP 4; objekty budou mít formu vilové zástavby, podél komunikací jednořadá stromořadí.

PRAHA - KLÁNOVICE
813
Praha-Klánovice
funkční uspořádání území
městské části dle US Klánovice


čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
parky a park.uprav.plochy(PP)
rekreačně využitelné lesy(LR)
louky (NL)
skleníkové areály (ZIS)
regulativy:
budou dodrženy koef.KZ:
pro OC 0,7;
pro OV 0,5;
pro SV 04;
pro VV 0,3;
výsadba uličního stromořadí.


PRAHA - KOLODĚJE
754
Praha-Koloděje
severozápadní část území
výstavba rod. domů


čistě obytné (OC)
izolační zeleň (IZ)
regulativy:
KZP 0,16; KPP 0,4;KZ 0,7; PNP 2+P;
velikost pozemků min. 600m2.

PRAHA - ÚJEZD NAD LESY
838
Praha-Újezd n. Lesy
soubor pozemků pro bytovou
a občanskou výstavbučistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
všeobecně smíšené (SV)
veřejné vybavení (VV)
liniová a maloplošná zeleň (NM) parky a park.uprav.plochy(PP)
regulativy:
lokalita ohybu Běchovického
potoka: mezi břehovými
porosty a stavebními objekty
odstup min.20m, dodržet koef.
KZ pro OC 0,7; OV 0,5; SV
0,4; KPZ 0,18; KPP 0,5;PNP
2+P(1+P), u byt. domů 3+P
- podél komunikací založit
aleje; respektovat prodlouž.
ul. Chýlické - v rámci
navrhovaných ploch pro byd-
lení umístit veřej. vybavení
(škola) v rozsahu min.
10 000m2.

PRAHA - DOLNÍ MĚCHOLUPY
793
Praha-Dolní Měcholupy
lokalita Lázeňská
výstavba obytné skupiny
čistě obytné (OC)
všeobecně obytné (OV)
parky a park.uprav.plochy(PP)
regulativy:
pro OC: KZ 0,7; KZP 0,2; PNP
2+P pro OV: KZ 0,5; KZP 0,45;
PNP 3+P podél ulic stromořadí

PRAHA - BENICE
801
Praha-Benice
východní část území
výstavba rod. domů


čistě obytné (OC)
regulativy:
pro OC: KZ 0,8; KZP 0,1;
podél ulice K Lipanům
stromořadí min. 6m.
811
Praha-Benice,
jižní část čtvrti J.Kolihy
v Uhříněvsi
výstavba rod. domů


izolační zeleň (IZ)


PRAHA - UHŘÍNĚVES
811
Praha-Uhříněves
čtvrť J.Kolihy
výstavba obytné skupiny


čistě obytné (OC)
izolační zeleň (IZ)
liniová a maloplošná zeleň (NM)
regulativy:
max.40 domů, max. 40 bytů;
KZP pro jednotl.pozemek 0,18;
KZ pro OC 0,7; podél komuni-
kací založit stromořadí.


3. V příloze č.3 se znění změny č. 681 mění na:
681
Praha-Suchdol, k.ú. Suchdol
parc.č. 1627/45, 49
výstavba obytné skupiny
3-4 podlažních domů

čistě obytné (OC)
izolační zeleň (IZ)
max.výška 3NP + vestavěné
podkr.; max. 25% zastavění
 
Čl. 2

Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší platnost dosavadních změn územního plánu na k.ú. Horní Počernice (č. 94, 199, 241, 295, 321, 421, 489, 516 a 517)


Čl. 3
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 25.7.1997.


RNDr. Jan K o u k a l, CSc.
primátor hl.m. Prahy


Ing. Petr Š v e c
náměstek primátora hl.m. Prahy

Rušící vyhlášky / nařízení

32/1999 Vyhláška č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy