Vyhláška č. 35/1995 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/1979 Sb. NVP, o obecných technických požadavcích
Číslo 35/1995
Sbírka 13/1995
Datum vydání 03.10.1995
Datum účinnosti 01.11.1995
Datum zrušení 01.01.2000
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze
Plné znění
 od 1.2.1994
Viz č. 3/1994 Sb. HMP - Úplné znění vyhlášky č. 5/1979 Sb. NVP o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze se změnami a doplňky provedenými vyhláškou č.1/1994 Sb. hl. m. Prahy

Rada zastupitelstva hl. m. Prahy se usnesla dne 3. 10. 1995 vydat podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb. a v souladu s ustanovením § 143 odst. 4 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 262/1992 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Vyhláška NVP č. 5/1979 Sb. NVP o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 1/1994 Sb. hl. m. Prahy se mění a doplňuje takto:

1. V § 6 odst. 2 se vypouští slovo "dostatečně" a za slova "pro dopravu v klidu" se vkládají slova v závorce "(parkovací a odstavná stání)".
2. V § 6 odst. 2 se doplňuje druhá věta, která zní: "Způsob výpočtu parkovacích a odstavných stání pro jednotlivé druhy staveb ve vymezených zónách je obsažen v příloze této vyhlášky. Způsob výpočtu podle přílohy se použije přiměřeně pro stavby s obdobným funkčním využitím v tabulce neuvedené."
3. Doplňuje se příloha, jejíž znění je uvedeno v příloze této vyhlášky.
 
Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 11. 1995.RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy
00

Rušící vyhlášky / nařízení

26/1999 Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy