Vyhláška č. 36/1998 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.14/1997 Sb. hl. m. Prahy, o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích na území městské části Praha 1 za cenu sjednanou podle cenových předpisů, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č.32/1997 Sb. hl. m. Prahy
Číslo 36/1998
Sbírka 08/1998
Datum vydání 29.10.1998
Datum účinnosti 01.12.1998
Datum zrušení 01.11.2000
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 42/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 29.10.1998 vydat podle § 16 odst. 1 zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) a odst.2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích tuto obecně závaznou vyhlášku:
 

Čl. 1

Vyhláška hlavního města Prahy č.14/1997 Sb. hl. m. Prahy, o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích na území městské části Praha 1 za cenu sjednanou podle cenových předpisů, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č.32/1997 Sb. hl. m. Prahy, se mění a doplňuje takto:

1. V příloze č.1 se vypouští název “ Linhartská”.
2. V příloze č.1 se vypouští název “Rytířská” a úsek “Perlová - Melantrichova”.
3. V příloze č.1 se vypouští název “Senovážná” a úsek “vlevo”.
4. V příloze č.1 se vypouští název “Skořepka”.
5. V příloze č.2 se za název “Liliová” vkládá nový název “Linhartská” a číslo “2+3”.
6. V příloze č.2 se u názvu “Rytířská” vypouští úsek “Melantrichova-Havířská”
7. V příloze č.2 se u názvu “Senovážná” vypouští úsek “vpravo”.
8. V příloze č.2 se za název “Senovážné náměstí” vkládá nový název “Skořepka” a číslo “3”.
 

Čl. 2


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.12.1998.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v.r.
primátor hl.m. Prahy


Ing. Petr Švec, v.r.
náměstek primátora hl.m. Prahy
 
 

Rušící vyhlášky / nařízení

42/2000 Obecně závazná vyhláška č. 42/2000 Sb. hl. m. Prahy