Obecně závazná vyhláška č. 42/2000 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
Číslo 42/2000
Sbírka 10
Datum vydání 06.11.2000
Datum účinnosti 01.11.2000
Datum zrušení 15.09.2007
Důvod zrušení vydání nařízení č. 11/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
Plné znění

Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 17. 10. 2000 vydat podle § 24 odst.1 a § 45 písm. l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č.302/1992 Sb., a v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) a c) a odst. 4 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č.102/2000 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Vymezené oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla v hlavním městě Praze na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, nebo k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo1) nebo provozovnu2) ve vymezené oblasti hlavního města Prahy nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby3), která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti hlavního města Prahy, jsou uvedeny v příloze č.1 této vyhlášky.

Čl. 2

Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla v hlavním městě Praze na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, ve vymezených oblastech hlavního města Prahy č.1, 2 a 3, jsou uvedeny v příloze č.2 této vyhlášky.

Čl. 3

(1) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo1) nebo provozovnu2) ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č.1, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby3) , která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č.1, jsou uvedeny v příloze č.3 této vyhlášky pod bodem 1.

(2) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo1) nebo provozovnu2) ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č.2, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby3), která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č.2, jsou uvedeny v příloze č.3 této vyhlášky pod bodem 2.

(3) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo1) nebo provozovnu2) ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č.3, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby3) , která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č.3, jsou uvedeny v příloze č.3 této vyhlášky pod bodem 3.

Čl. 4

Sjednaná cena se platí zakoupením parkovací karty nebo zaplacením v parkovacích hodinách.

 

Čl. 5

Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním platné parkovací karty nebo platného parkovacího lístku z parkovacích hodin po dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byly veškeré údaje v dokladu čitelné z vnějšku vozidla.

Čl. 6

Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních předpisů4).

Čl. 7

Zrušuje se vyhláška hlavního města Prahy č. 14/1997 Sb. hl. m. Prahy, o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích na území městské části Praha 1 za cenu sjednanou podle cenových předpisů, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č. 32/1997 Sb. hl.m. Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy č. 36/1998 Sb. hl.m. Prahy.

Čl. 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.listopadu 2000.

 

 

Ing. arch. Jan K a s l, v.r.

primátor hl. m. Prahy

 

Ing. Petr Š v e c, v.r.

náměstek primátora hl. m. Prahy

 

  1. § 2 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
  2. § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č.286/1995 Sb. a zákona č. 356/1999 Sb.
  3. § 88 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) vyhlášky č.145/1956 Ú. l., o provozu na silnicích.
  4. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1

Vymezené oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla v hlavním městě Praze na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, nebo k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo1) nebo provozovnu2) ve vymezené oblasti hlavního města Prahy, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby3) , která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti hlavního města Prahy


Vymezená oblast hlavního města Prahy č.1 je ohraničena :
Místní komunikací nábřeží Ludvíka Svobody, a dále středem místních komunikací Wilsonova,

Legerova, Vinohradská a místními komunikacemi Václavské náměstí, Na příkopě, nám. Republiky, Revoluční, Dlouhá, Hradební, Na Františku, Dvořákovo nábřeží.

Vymezená oblast hlavního města Prahy č.2 je ohraničena :
Místní komunikací Nové mlýny, Novomlýnská, Klimentská, Revoluční, Truhlářská po čp.6, zpět nám. Republiky, Na příkopě, Havířská, Železná, Malé nám., Karlova, Alšovo nábřeží, Dvořákovo nábřeží, nábřeží Ludvíka Svobody.

Vymezená oblast hlavního města Prahy č.3 je ohraničena :
Středem místních komunikací Legerova, Vinohradská a místními komunikacemi Václavské náměstí, Na příkopě, Havířská, Železná, Malé nám., U radnice, Platnéřská, Žatecká, Kaprova, Křížovnická, Smetanovo nábřeží, Masarykovo nábřeží a dále středem místních komunikací Myslíkova, Spálená, Lazarská, Vodičkova, Karlovo nám., Žitná, Anglická.

Uvedené místní komunikace jsou součástí vymezených oblastí. Pokud je hranice vedena středem, je součástí vymezené oblasti pouze vnitřní strana této místní komunikace.

 

Příloha č. 2

Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla v hlavním městě Praze na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin

Název Úsek (s výjimkou částí, kde je povoleno pravomocným

rozhodnutím vydaným podle zvláštního předpisu 5)

zvláštní užívání místních komunikací, např. pro těžce

zdravotně postižené občany, zastupitelské úřady a pod.) :

1. Ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 1:

Havlíčkova Na poříčí - V Celnici

V Celnici - Hybernská vpravo

Hybernská Senovážná - Havlíčkova

Jindřišská Václavské náměstí - Politických vězňů

Politických vězňů - Růžová vpravo

Klimentská Stárkova - Mlynářská vpravo

Lannova Nové mlýny - U nemocenské pojišťovny

Na Florenci Na poříčí - Křižíkova po č.p. 27 vpravo

a od č.p.21b - Havlíčkova

Havlíčkova - Křižíkova vpravo

Na poříčí Zlatnická - Biskupská

Na příkopě Panská - Hybernská

Opletalova Hybernská - Jeruzalémská

Jeruzalémská - Růžová vlevo

Panská Jindřišská - V cípu

Petrské náměstí mimo Barvířská - Soukenická vpravo

Politických vězňů Jindřišská - Olivova vpravo

Olivova - Opletalova

Senovážné náměstí západní část

Stárkova Klimentská - parkoviště před Ministerstvem dopravy a

spojů ČR vpravo

Těšnov Petrská - Na poříčí

V Celnici -

Václavské náměstí mimo Krakovská - Mezibranská vpravo

a Opletalova - Jindřišská vpravo

Vinohradská Legerova -Wilsonova vpravo

Washingtonova Václavské náměstí - Politických vězňů vpravo

2. Ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 2:

Břehová Dvořákovo nábřeží - 17. listopadu vlevo

Dlouhá Hradební - Rybná

Dušní Dvořákovo nábřeží - U milosrdných k obj. PRESIDENT

Dvořákovo nábřeží nám. Curieových - Na Rejdišti vlevo

___________

5) § 25 odst. 6 písm. c) bod 4. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

ve znění zákona č. 102/2000 Sb.

Mariánské náměstí Platnéřská - Seminářská vpravo

Seminářská - Linhartská vpravo

Na příkopě Panská - Hybernská

Na rejdišti Dvořákovo nábřeží - 17. listopadu vlevo

náměstí Republiky U Obecního domu - U Prašné brány vpravo

Pařížská 17. listopadu - Břehová

Platnéřská U radnice - Žatecká

Žatecká - Valentinská - vpravo

Revoluční Dlouhá - U Obecního domu vpravo

Řásnovka Hradební - Haštalská vpravo

Haštalská - Klášterská

3. Ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 3:

Divadelní Ostrovní - Krocínova vlevo

Jungmannova Palackého - Národní

a ústí do Vodičkovy ulice

Lazarská Vodičkova - Vladislavova vpravo

Myslíkova Spálená - Masarykovo nábřeží vpravo

Na Perštýně -

Národní Voršilská - Spálená

Spálená - Jungmannova vpravo

Perlová -

Purkyňova Vladislavova - Spálená

Smetanovo nábřeží Národní - Karoliny Světlé vpravo

Spálená Ostrovní - Lazarská vpravo

Vodičkova Jungmannova - Palackého vpravo

Vysvětlivky:

  1. Není-li u názvu místní komunikace uveden žádný úsek, lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou celou označenou místní komunikaci s výjimkou části, kde je povoleno zvláštní užívání místních komunikací, např. pro těžce zdravotně postižené osoby, zastupitelské úřady apod.
  2. Není-li u názvu místní komunikace uvedeno “vpravo” nebo “vlevo”, lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou místní komunikaci oboustranně.

 

Příloha č. 3

 

Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo1), nebo provozovnu2) ve vymezené oblasti hlavního města Prahy, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby3), která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti hlavního města Prahy.

Název Úsek (s výjimkou částí, kde je povoleno pravomocným

rozhodnutím vydaným podle zvláštního předpisu 5)

zvláštní užívání místních komunikací, např. pro těžce

zdravotně postižené občany, zastupitelské úřady apod.) :

1. Ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 1 :

Barvířská Lodecká - Klimentská

Klimentská - Lannova vpravo

Biskupská -

Biskupský dvůr -

Bolzanova U Bulhara - Opletalova vpravo

Helmova Petrská - Klimentská vpravo

Hradební Dlouhá - Řásnovka

Řásnovka - Na Františku vpravo

Hybernská Havlíčkova - Opletalova

Opletalova - U Bulhara vpravo

Jeruzalémská U půjčovny - Jindřišská vpravo

Klimentská Barvířská - Samcova vpravo

Revoluční - Nové mlýny vpravo

Nové mlýny - Barvířská

Lannova U nemocenské pojišťovny - Barvířská

Lodecká -

Mlynářská vlevo

Na Florenci Na poříčí - Křižíkova před obj. č. 23-27 vpravo

Na Františku Klášterská - Hradební

Na poříčí nám. Republiky - Zlatnická

Těšnov - Biskupská vpravo

Nekázanka Jindřišská - Na příkopě vlevo

Nové mlýny Lannova - Novomlýnská vlevo

Novomlýnská - Klimentská vpravo

Novomlýnská -

Olivova Růžová - Politických vězňů vlevo

Opletalova Václavské náměstí - Politických vězňů vlevo

Politických vězňů - Růžová vpravo

Jeruzalémská - Růžová vpravo

Panská V cípu - Na příkopě

Petrská -

Petrské nám. Barvířská - Soukenická vpravo

Politických vězňů Opletalova - Wilsonova vpravo

Revoluční Truhlářská - Soukenická vpravo

Růžová -

Řásnovka Revoluční - Hradební vlevo

Samcova Klimentská - Petrská vlevo

Senovážná -

Senovážné nám. východní část

Soukenická -

Těšnov slepý úsek od ul. Petrské vlevo

Truhlářská -

U Bulhara -

U nemocenské pojišťovny -

U půjčovny Růžová - Jeruzalémská vlevo

Václavské náměstí Krakovská - Mezibranská vpravo

Opletalova - Jindřišská vpravo

Washingtonova Opletalova - Politických vězňů

Wilsonova Politických vězňů - Vinohradská vlevo

Zlatnická -

2. Ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 2 :

Anežská -

Benediktská Rybná - Dlouhá vlevo

Bílkova -

Břehová 17. listopadu - Pařížská

Celetná Rybná - U Prašné brány

Dlouhá Rybná - Staroměstské náměstí

Dušní U milosrdných - U svatého ducha

U milosrdných - Dvořákovo nábř. k obj. PRESIDENT

Široká - Dlouhá

Elišky Krásnohorské Vězeňská - Bílkova

Haštalská Kozí - K Haštalu

Řásnovka - K Haštalu vpravo

Haštalské náměstí -

Hradební Dlouhá - Řásnovka

Řásnovka - Na Františku vpravo

Jáchymova -

Jakubská -

K Haštalu -

Kaprova Maiselova - Valentinská

Valentinská - Křížovnická vlevo

Karlova Seminářská - Liliová

Liliová - Křížovnická vpravo

Klimentská Revoluční - Nové mlýny vpravo

Nové mlýny - Novomlýnská

Kostečná Pařížská - Dušní vlevo

 

Kozí -

Králodvorská Revoluční - Rybná

Linhartská -

Maiselova Břehová - Široká vpravo

Kaprova - Široká

Malá Štupartská Týnská - Štupartská vpravo

Malé nám. -

Mariánské nám. střed - západní strana

Masná -

Na Františku Klášterská - Hradební

nám. Jana Palacha Alšovo nábř. - Křížovnická

a proti vyústění ul. Široká

Nové Mlýny Lannova - Novomlýnská vlevo

Novomlýnská - Klimentská vpravo

Novomlýnská -

Pařížská Břehová - Staroměstské náměstí

Platnéřská Křížovnická - Alšovo nábř.

Valentinská - Křížovnická vpravo

Rámová -

Revoluční Truhlářská - Soukenická vpravo

Rybná Dlouhá - Haštalská vpravo

Masná - Jakubská

Řásnovka Revoluční - Hradební vlevo

Hradební - Haštalská vlevo

proti objektu čp.8

Salvátorská Dušní - Kostečná vlevo

  1. listopadu Na rejdišti - nám. J. Palacha vpravo

Široká - Břehová vpravo

Staroměstské nám. Pařížská - Dlouhá vlevo

Široká Valentinská - Žatecká vpravo

Žatecká - Dušní

Štupartská Malá Štupartská - Týnská vlevo

Malá Štupartská - Templová

Templová -

Truhlářská Revoluční - Truhlářská po č.p. 6

Týnská Malá Štupartská - Týnská ulička vlevo

Týnská ulička Týnská - Dlouhá vlevo

U milosrdných Dušní - U obecního dvora

U Obecního domu U Prašné brány - nám. Republiky vlevo

U obecního dvora U milosrdných - Kozí

U Prašné brány U Obecního domu - Celetná vpravo

U radnice Malé nám. - Linhartská

Linhartská - Platnéřská vpravo

U staré školy Dušní - Vězeňská vlevo

U starého hřbitova Maiselova - Břehová vpravo

U svatého ducha U staré školy - E. Krásnohorské vpravo

Uhelný trh -

V kolkovně Dlouhá - Vězeňská vlevo

Valentinská -

Veleslavínova -

Vězeňská -

Za Haštalem vlevo

Žatecká -

3. Ve vymezené oblasti hlavního města Prahy č. 3 :

Anenská Anenské nám. - Liliová vlevo

Anenské nám. -

Bartolomějská Karoliny Světlé - Na Perštýně vpravo

Betlémská Betlémské nám. - U Dobřenských vlevo

U Dobřenských - Karoliny Světlé

Divadelní - Smetanovo nábřeží vlevo

Betlémské náměstí -

Boršov -

Čelakovského sady -

Černá Myslíkova - Opatovická vpravo

Divadelní Na struze - Ostrovní

Krocínova - Konviktská vlevo

Konviktská - Betlémská vpravo

Havelská Melantrichova - Havelská ulička vpravo

Hlavsova Melantrichova - Michalská vpravo

Husova -

Charvátova -

Jalovcová Husova - Jilská vpravo

Jilská Jalovcová - Vejvodova vpravo

Jungmannovo nám. -

Jungmannova Palackého - Vodičkova

Kaprova Valentinská - Křížovnická vlevo

Karlova Malé nám. - Jilská vpravo

Seminářská - Liliová

Liliová - Křížovnická vpravo

Karoliny Světlé Národní - Bartolomějská vpravo

Bartolomějská - Smetanovo nábř. vlevo

Konviktská -

Kožná Melantrichova - Železná vpravo

Krakovská Václavské nám. - Žitná vlevo

Krocínova -

Křemencova V jirchářích - Myslíkova vlevo

Legerova Anglická - Čelakovského sady vlevo

Liliová Zlatá - Karlova vpravo

Náprstkova - Zlatá vlevo

Linhartská -

Magdaleny Rettigové vlevo

Malé nám. -

Mariánské nám. střed - západní strana

Martinská u kostela sv. Martina

Melantrichova -

Mezibranská Václavské nám. - Žitná vpravo

Michalská -

Mikulandská Národní - Ostrovní vpravo

Na struze -

nám. Jana Palacha Alšovo nábř. - Křížovnická

a proti vyústění ul. Široká

Náprstkova Stříbrná - U Dobřenských vpravo

U Dobřenských - Betlémské nám.

Národní Spálená - Perlova vlevo

Navrátilova -

Opatovická Černá - Křemencova vlevo

Ostrovní - Černá vpravo

Pštrossova - Křemencova

Ostrovní Pštrossova - Divadelní

Pštrossova - Voršilská vlevo

Spálená - Opatovická vlevo

Palackého Vodičkova - Jungmannova vpravo

Platnéřská Křížovnická - Alšovo nábřeží

Valentinská - Křížovnická vpravo

Příčná -

Pštrossova -

Rytířská -

Řeznická Štěpánská - Vodičkova

Skořepka -

Šítkova -

Školská -

Štěpánská Žitná - Václavské nám.

U Dobřenských Náprstkova - Betlémská vlevo

V jámě Štěpánská - Vodičkova vlevo

V jirchářích Pštrossova - Voršilská

Voršilská - Opatovická vpravo

Václavské nám. Krakovská - Mezibranská vpravo

Opletalova - Jindřišská vpravo

Valentinská -

Ve Smečkách Žitná - Václavské nám. vpravo

Vejvodova Jilská - Michalská vlevo

Veleslavínova -

Vladislavova -

Vodičkova Žitná - Řeznická vpravo

Vojtěšská -

Voršilská V jirchářích - Ostrovní

Ostrovní - Národní vpravo

Washingtonova Opletalova - Politických vězňů

Zlatá Jilská - Husova vpravo

Žatecká Kaprova - Platnéřská

Vysvětlivky:

  1. Není-li u názvu místní komunikace uveden žádný úsek je povoleno stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo1), nebo provozovnu2) ve vymezené oblasti hlavního města Prahy, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby3), která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti silničních motorových vozidel jen osobám s bydlištěm nebo sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti, a to za cenu sjednanou podle cenových předpisů, na celé označené místní komunikaci s výjimkou části, kde je povoleno zvláštní užívání místních komunikací, např. pro těžce zdravotně postižené osoby, zastupitelské úřady apod.
  2. Není-li u názvu místní komunikace uvedeno “vpravo” nebo “vlevo”, je povoleno stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo1), nebo provozovnu2) ve vymezené oblasti hlavního města Prahy, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby3), která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti, a to za cenu sjednanou podle cenových předpisů, na označené místní komunikaci oboustranně.

Rušící vyhlášky / nařízení

11/2007 Nařízení č. 11/2007 Sb. hl. m. Prahy

Pozměňující vyhlášky

19/2005 Nařízení č. 19/2005 Sb. hl. m. Prahy