Vyhláška č. 38/1997 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se doplňuje vyhláška č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy – VII. část, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 38/1997
Sbírka 11/1997
Datum vydání 09.10.1997
Datum účinnosti 17.10.1997
Datum zrušení 01.07.1999
Důvod zrušení vydání vyhlášky č.12/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 9.10.1997 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Příloha č.1 Vyhlášky hlavního města Prahy č. 76/1996 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy - VII. část, ve znění
vyhlášky hlavního města Prahy č.3/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č. 4/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č.11/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č.13/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č.20/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č.21/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č.24/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č.25/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č.30/1997 Sb. hl.m. Prahy,
vyhlášky hlavního města Prahy č.36/1997 Sb. hl.m. Prahy
se doplňuje takto:

1. V odstavci 4) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území Parc. číslo Výměra
(m2)
Č. pop. Movitý maj.
(Kč)
Podolí
176/1
679"
---
---

2. V odstavci 5) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území
Parc. číslo
Výměra
(m2)
Č. pop.
Movitý maj.
(Kč)
Smíchov
Smíchov
Smíchov
4547/4
4547/5
4547/6
192
139
225
---
---
---
---
---
---
včetně zbytků staveb bez čísel popisných
Smíchov
18
2633
---
---

a nemovitá kulturní památka č. 1-1382 - Medvědí fontána3. V odstavci 11) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území
Parc. číslo
Výměra (m2)
Č. pop.
Movitý maj.
(Kč)
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
Chodov
2201
2202
2203
2205
3275
3274
3273
3271
2031/20
2014/13
2031/18
2031/21
154
64
232
230
414
220
2405
1007
939
4080
316
1534
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

---
---
---
---
---
---
---
---
---

4. Odstavec 19) zní:

"Odstavec: 19) Slivenec
Katastrální území
Parc. číslo
Výměra
(m2)
Č. pop.
Movitý maj.
(Kč)
Slivenec
Holyně
Holyně
1367/3
367
384
13
4828
3424
---
---
---
---
---
---

5. V odstavci 22) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území Parc. číslo Výměra
(m2)
Č. pop. Movitý maj.
(Kč)
Zličín
Zličín
Zličín
Zličín
449/1
449/2
449/3
786
2100
451
54
914
---
---
---
---
---
---
---
---

včetně staveb bez č.pop. na pozemcích parc.č. 449/2, 449/3"
 
Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17.10.1997.RNDr. Jan K o u k a l, CSc.
primátor hl.m. Prahy


Ing. Petr Š v e c
náměstek primátora hl.m. Prahy

Rušící vyhlášky / nařízení

12/1999 Vyhláška č. 12/1999 Sb. hl. m. Prahy