Vyhláška č. 3/1997 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se doplňuje vyhláška č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy – VII. část
Číslo 3/1997
Sbírka 02/1997
Datum vydání 30.01.1997
Datum účinnosti 17.02.1997
Datum zrušení 01.07.1999
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 12/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 30.1.1997 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst.4 zákona ČNR č.418/1990 Sb., o hlavním městě Praze ve znění zákona ČNR č.8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl.1

Příloha č.1 vyhlášky hlavního města Prahy č.76/1996 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy - VII. část, se doplňuje takto:


1. V odstavci 33) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území Parc. číslo Výměra
(m2)
Č. pop. Movitý majetek
(Kč)
--- --- --- ---
25932

2. V odstavci 54) se na konci připojuje tento výčet:
Katastrální území
Parc. číslo
Výměra
(m2)
Č. pop.
Movitý majetek (Kč)
Křeslice
---
---
1
---
 
Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17.2.1997.


RNDr. Jan Koukal, CSc.,v.r.
primátor hl.m. Prahy

Ing. Petr Švec, v.r.
náměstek primátora hl.m. Prahy
 

Rušící vyhlášky / nařízení

12/1999 Vyhláška č. 12/1999 Sb. hl. m. Prahy