vyhlaska_cislo_41_ze_dne_24_11_1998

Popis Vyhláška hl. m. Prahy, kterou se mění a doplňuje vyhláška hlavního města Prahy č. 27/1998 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává tržní řád
Číslo 41/1998
Sbírka 09/1998
Datum vydání 24.11.1998
Datum účinnosti 24.11.1998
Datum zrušení 15.10.2005
Důvod zrušení nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy
Plné znění

Rada Zastupitelstva hlavního města. Prahy se usnesla dne 24.11.1998 podle § 24 odst. 1 a § 45 písm.l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb., a v souladu s ustanovením § 18 odst.1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č.280/1997 Sb., vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

Vyhláška hlavního města Prahy č. 27/1998 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává tržní řád, se mění a doplňuje takto:

1. V čl. 1 odst. 1 se slovo “a” za slovem “ akcích” nahrazuje čárkou a za slovo “zákazníkem” se vkládají slova “a prostřednictvím kamelotů, jde-li o denní tisk”.
2. Viz příloha Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

RNDr. Jan Koukal, CSc.
primátor hl. m. Prahy


Ing. Petr Švec

náměstek primátora

Poznámky k příloze:

 • Rozdělení míst pro prodej zboží a poskytování služeb je provedeno dle definic v čl. 1.
 • Adresa místa, kde je realizován prodej zboží nebo poskytovány služby, je pokud možno, názvem dané ulice, náměstí, číslem, popř. dalším upřesněním, např. před vstupem do metra, u stanice MHD apod.
 • Zkratky jsou používány pouze ty, které jsou obecně známé (MHD - městská hromadná doprava, OD - obchodní dům, SM - supermarket, KD - kulturní dům, NS - nákupní středisko, ZC - směr z centra, DC - směr do centra).
 • Prodejní doba (sloupec 5) je uvedena v příloze u :
 • tržnic a tržišť pouze tehdy, je-li jiná, než uvedená v čl. 3 odst. 1, t. j. jiná než 6,00 - 20,00 hodin,
 • tržních míst pouze tehdy, je-.li jiná, než uvedená v čl. 3 odst. 2, t. j. jiná než 6,00 - 20,00 hodin,
 • restauračních zahrádek a předsunutých prodejních míst pouze tehdy, je-li stanoveno méně, než je uvedeno v čl. 3 odst. 3, t. j. jiná než 9,00 - 22,00 hodin
 • Doba provozu (sloupec 6) je uvedena dle čl. 3:
  a. celoročně,
  b. příležitostně , jako určité období roku s konkrétním datem.

 • Rušící vyhlášky / nařízení

  16/2005 Nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy