Vyhláška č. 48/1994 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se doplňuje Statut hlavního města Prahy – VII. část
Číslo 48/1994
Sbírka 15/1994
Datum vydání 03.11.1994
Datum účinnosti 03.11.1994
Datum zrušení 01.07.2000
Důvod zrušení vydání vyhlášky č.12/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v samostatné působnosti
Plné znění
Zastupitelstvo hl. m. Prahy se usneslo dne 3. 11. 1994, po projednání s městskými částmi hl. m. Prahy, vydat podle § 20, odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. (dále jen "zákon"), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1
 
Statut hlavního města Prahy - VII. část, č. 11/1992 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů, se doplňuje takto:

V odd. 10, čl. 5, odst. 2), písm. a) se za slovo "jinak" doplňují tato slova: ";pokud jde o prodej bytových domů právnickým osobám utvořeným nájemníky bytů, v souladu s platnými "Zásadami" schválenými ZHMP, tvoří příjmy městské části 75 % výnosu (kupní ceny) z prodeje tohoto obecního majetku".

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

RNDr. Jiří Exner, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy

Rušící vyhlášky / nařízení

12/1999 Vyhláška č. 12/1999 Sb. hl. m. Prahy