Vyhláška č. 49/1997 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 6/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku ze vstupného, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 49/1997
Sbírka 13/1997
Datum vydání 19.12.1997
Datum účinnosti 01.01.1998
Datum zrušení 01.01.2004
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 25/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 19.12.1997 vydat podle § 16 odst.1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) a v souladu s ustanovením § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění zákona č. 48/1994 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku :
 
Čl.1.

Vyhláška hlavního města Prahy č. 6/1991 Sb.hl.m. Prahy o místním poplatku ze vstupného, ve znění vyhlášky hlavního města Prahy č.13/1991 Sb.hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č.16/1993 Sb. hl.m. Prahy, vyhlášky hlavního města Prahy č.35/1994 Sb. hl.m. Prahy a vyhlášky hlavního města Prahy č.31/1997 Sb.hl.m. Prahy, se mění takto :

1. Čl.3 zní :
"Čl.3
Sazba poplatku

1. Poplatek činí z úhrnné částky vybraného vstupného

a) 5% u kulturních akcí uvedených v čl.2 písm.a) pokud se konají v prostorách s kapacitou nad 3.000 osob,
b) 20% u kulturních akcí spojených s restauračním provozem a u akcí uvedených v čl.2 písm. c) a d),
c) 10% u akcí uvedených v čl.2 písm.b)

2. Správce poplatku může po dohodě s poplatníkem poplatek stanovit roční paušální částkou."


2. V čl.7 odst.l písm.a) se slova "bod 1. a 2." nahrazují slovy "a b)".

 
Čl.2.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.1998


RNDr. Jan K o u k a l, CSc.
primátor hl.m. Prahy


Ing. Petr Š v e c
náměstek primátora hl.m. Prahy
 

Rušící vyhlášky / nařízení

25/2003 Obecně závazná vyhláška č. 25/2003 Sb. hl. m. Prahy