Obecně závazná vyhláška č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech)
Číslo 5/2007
Sbírka 4
Datum vydání 26.04.2007
Datum účinnosti 01.07.2007
Datum zrušení 01.01.2023
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 20/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství hlavního města Prahy (vyhláška o odpadech)
Plné znění

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26.4.2007 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a §17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Část první

OBECNÁ ustanovení

 

§ 1

Předmět a působnost vyhlášky

Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy (dále jen “systém”) a systém nakládání se stavebním odpadem na území hlavního města Prahy1) (dále jen “město”).

 

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky:

a)         komunální odpad2) je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu3), s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

b)     objekt je bytový a rodinný dům4) nebo stavba, ve které je alespoň jeden byt, nebo stavba pro individuální rekreaci,

c)         vlastník objektu je fyzická nebo právnická osoba, která vlastní5) objekt,

d)         směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění složek odpadu dle § 3,

e)         objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný odpad,

f)         nebezpečný odpad6) je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech,

g)              odpad z údržby zeleně je odpad biologického původu z údržby sadů, parků a lesoparků, ze hřbitovů, sídlištní a uliční zeleně, travnatých hřišť ve vlastnictví nebo ve správě města,

h)     svoz nebezpečného odpadu je svoz zajištěný v pravidelných intervalech na určených místech osádkou speciálního vozidla7) svozové společnosti,

i)      sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu (tzv. popelnice, kontejner nebo velkoobjemový kontejner), která je ve vlastnictví nebo nájmu svozové společnosti. Ve sběrné nádobě jsou složky odpadu přechodně shromážděny do doby svozu. Specifikace sběrných nádob je uvedena v příloze č.1  této vyhlášky,

j)         dostatečný objem sběrné nádoby na směsný odpad je takový vnitřní objem sběrné nádoby nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při dané frekvenci svozu odpadu a při daném počtu osob užívajících objekt umožňuje uložit veškerý směsný odpad vznikající při provozu domácností v objektu do sběrné nádoby. Za minimální dostatečný objem se považuje 28 litrů na osobu a týden. Doporučený objem podle druhu objektu je uveden v příloze č.2 této vyhlášky.

k)         stabilní shromažďovací místo nebezpečných odpadů je místo zajištěné městem pro odkládání nebezpečného odpadu,

 l)     sběrný dvůr města je zařízení, ve kterém mohou fyzické osoby odkládat vytříděné složky komunálního odpadu a stavební odpad pod dozorem obsluhy; sběrný dvůr slouží také jako stabilní shromažďovací místo nebezpečných odpadů,

m)         kompostárna je zařízení, ve kterém mohou fyzické osoby odkládat vytříděný odpad ze zeleně pod dozorem obsluhy,

n)         stavební odpad je odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání,

o)         biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (listí, tráva, větve) je jakýkoli odpad z údržby zahrad ve vlastnictví fyzických osob, který je aerobně nebo anaerobně rozložitelný.

 

 

ČÁST DRUHÁ

KOMUNÁLNÍ ODPAD

 

§ 3

Třídění odpadu

(1)   Komunální odpad (dále jen “odpad”) se třídí na následující složky:

a)     papír a lepenka,

b)     sklo,

c)     plasty,

d)         objemný odpad,

e)         nebezpečný odpad.

 

(2)   Město nebo městské části mohou na části svého území organizovat i tříděný sběr jiných složek odpadu, a to trvale nebo dočasně (např. nápojové kartony, biologicky rozložitelný odpad ze zahrad).

 

§ 4

Místa určená pro odkládání odpadu

(1)   Místa určená pro odkládání odpadu8) jsou:

a)   sběrné nádoby pro jednotlivé složky odpadu, umístěné v souladu se zvláštními předpisy9),

b)       sběrné dvory města, kompostárny a jiná místa, pokud je v nich městem organizován sběr určitých složek odpadu,

c)       speciální sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad, umístěné v souladu se zvláštními předpisy9), pokud je tento typ sběru prostřednictvím města organizován.

(2)   Místa určená a zajištěná pro odkládání nebezpečného odpadu8) jsou:

a)     sběrné dvory města a stabilní shromažďovací místa nebezpečného odpadu,

b)         zastávky pravidelného svozu, na nichž je zajištěn sběr a svoz nebezpečného odpadu (pouze v době svozu),

c)         lékárny, v nichž je zajištěn sběr léků a rtuťových teploměrů,

d)     jiná místa, pokud je v nich městem organizován sběr určitých druhů nebezpečného odpadu.

(3)   Sběrné nádoby dle odstavce 1 písm. a) mohou využívat fyzické osoby2) a dále, pro odkládání jimi produkovaného odpadu, pouze původci odpadů10), kteří uzavřeli písemnou smlouvu11) s městem a tuto smlouvu plní.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Povinnosti fyzických osob

Fyzické osoby jsou povinny12):

a)     odpad třídit na složky uvedené v § 3,

b)       vytříděný papír a lepenku,  sklo, plasty a nápojové kartony odkládat do označených sběrných nádob,

c)       vytříděný biologicky rozložitelný odpad ze zahrad odkládat do označených speciálních sběrných nádob, pokud je sběr a svoz zajištěn, nebo na místa určená dle § 4 odst.1 písm. b),

d)       odděleně shromažďovat, třídit nebezpečný odpad a předávat jej v určenou dobu na městem určená místa8),

e)       objemný odpad odkládat do označených velkoobjemových kontejnerů nebo do sběrných dvorů,

f)         směsný odpad odkládat do označených sběrných nádob,

g)       ukládat do sběrných nádob pouze složky odpadu odpovídající označení sběrné nádoby; užívání sběrných nádob pro jiné složky odpadu a k jinému účelu není dovoleno.

 

 

§ 6

Vlastník objektu

Vlastník objektu:

a)      zajistí u svozové společnosti dostatečný objem sběrných nádob na směsný odpad, doporučený objem podle druhu objektu je uveden v příloze  č.2 této vyhlášky,

b)     umístí sběrné nádoby na směsný odpad v domovním vybavení v souladu se zvláštními předpisy13),

c)              přistaví sběrné nádoby na místo přistavení vzdálené maximálně 15 m od kraje (hranice vozovky a chodníku nebo krajnice) pozemní komunikace (zpravidla na chodník14)), ze které se svoz odpadů provádí.  Sběrné nádoby lze umístit na místo přistavení pouze v den svozu. Na území Pražské památkové rezervace je doba pro umístění sběrných nádob na místo přistavení maximálně 1 hodina před a po určené době svozu; pokud je určená doba svozu odpadu od 1 hodiny (ráno) do 5 hodin (ráno), lze sběrné nádoby umístit na místo přistavení v době od 24 hodin do 6 hodin (ráno).

 

 

 

§ 7

Frekvence svozu odpadu

 (1)  V případě, že dispoziční možnosti stálého stanoviště sběrných nádob dle § 6 písm. b) neumožňují  umístění většího počtu sběrných nádob, je svoz prováděn s frekvencí až 6x za týden. V zástavbě rekreačních objektů je přípustný sezónní svoz směsného odpadu v období duben až říjen.

 (2) V případě, že svozová společnost nesplní harmonogram svozu směsného odpadu, zajišťuje náhradní svoz neprodleně, nejpozději následující den po nerealizovaném svozu odpadu.

 (3) V případě nesjízdnosti pozemních komunikací (sníh, led, rozkopaná pozemní komunikace) svozová společnost zajistí  svoz do 24 hodin po ukončení nesjízdnosti.

 (4) Pokud nebude během sněhové kalamity zajištěn přístup na stálé stanoviště sběrných nádob,   včetně přístupové cesty k místu nakládky, bude proveden svoz v dalším nejbližším termínu dle harmonogramu svozu, po odstranění překážky.  

 

 

§ 8

Využívání nebo odstraňování odpadu nebo jeho složek

(1)  Vytříděný papír a lepenku, sklo, plasty a nápojové kartony lze pouze materiálově využívat15). Nevyužitelné zbytky po dotřídění lze předávat k výrobě alternativního paliva nebo energeticky využívat16) ve spalovně komunálního odpadu, odpady nevhodné k jakémukoli dalšímu využití je možné odstraňovat17) na skládce odpadu18).

(2)  Odpad z údržby zeleně a biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (listí, tráva, větve) se přednostně kompostuje19).

(3)  Směsný a objemný odpad se energeticky využívá ve spalovně komunálního odpadu nebo odstraňuje na skládce odpadu.

 

 

 

 

 

 

ČÁST TŘETÍ

STAVEBNÍ ODPAD

 

§ 9

Nakládání se stavebním odpadem

Fyzické osoby, které vyprodukovaly stavební odpad označený kódem odpadu 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07 při své nepodnikatelské činnosti, mohou bezplatně předat stavební odpad v množství do 1 m3 měsíčně ve sběrných dvorech města. Toto množství nelze kumulovat.

 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

 

§ 10

Zrušovací ustanovení

Zrušují se

  1.     Obecně závazná vyhláška č. 21/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).

 2.     Obecně závazná vyhláška č. 16/2006 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 21/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).

 

 § 11

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.července 2007.

 

 

 

MUDr. Pavel  B é m , v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

 

 

Mgr. Rudolf  B l a ž e k  , v. r.

náměstek primátora hl. m. Prahy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)     § 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č.311/2002 Sb.

2)      § 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č.188/2004 Sb.

3)      Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu, tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky 503/2004 Sb.

4)    Čl.3 písm. c) a m) vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze.

5)      § 123 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č.509/1991 Sb.

6)      § 4 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

7)   např. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR (Ženeva 1957), vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č.64/1987 Sb.

8)      § 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

9)      § 2, § 12 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č.102/2000 Sb., zákona č.256/2002 Sb. a zákona č.259/2002 Sb.

Čl. 50 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze.

10)   § 4 písm. p) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

11)   § 17 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákona č.275/2002 Sb.

12)   § 17 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

13)   Čl. 50 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze.

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění  pozdějších předpisů.

14)   § 12 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

15)   § 4 písm. m) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

16)   § 4 písm. n) a § 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

17)   § 4 písm. o) a § 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

18)   § 4 písm. h) a § 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

19)    § 4 písm. l) a § 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

 

 

 

 

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy

 

Specifikace sběrných nádob

 

Sběrná nádoba je typizovaná nádoba s vnitřním objemem od 0,07 do 3,50 m3 nebo velkoobjemový kontejner s vnitřním objemem větším než 9 m3.

 

Název odpadu

Barva sběrné nádoby

Velikost sběrné nádoby

Poznámka

papír a lepenka

modrá

0,12 do 3,50 m3

-

sklo

zelená

0,12 do 3,50 m3

sklo bez rozlišení barev

sklo

bílá

0,12 do 3,50 m3

sklo čiré (nebarevné)

plasty

žlutá

0,12 do 3,50 m3

-

nápojové kartony

oranžová

0,12 do 3,50 m3

-

biologicky rozložitelný odpad

hnědá

0,12 do 0,24 m3

speciální provětrávaná nádoba s vnitřním žebrováním

objemný odpad

bez barevného označení

nad 9 m3

-

nebezpečný odpad

červená

nespecifikováno

-

směsný odpad

 

 

černá (antracitová)

0,07 do 1,10 m3

plastové sběrné nádoby

bez barevného označení

kovové sběrné nádoby pozinkované

stříbrná

kovové sběrné nádoby

jiné složky

bez specifického barevného označení – s nápisem

nespecifikováno

 

 

Poznámka:

1)    Podmínku barvy sběrné nádoby splňuje i sběrná nádoba, která má v požadované barvě víko. Ostatní části sběrných nádob musí být v barvě černé (u plastových nádob), v barvě bílé nebo bez barevné úpravy (u kovových nádob), v kombinaci s barvou určenou touto přílohou.

2)     Sběrné nádoby, jsou označeny i názvem složky odpadu

 

 

 

 

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy

 

Pro potřeby dimenzování objemu sběrných nádob je doporučený objem stanoven na základě druhu  objektu:

 

Druh objektu

Doporučený objem pro výpočet velikosti sběrné nádoby

Poznámka

 

Bytové domy - sídlištní zástavba

5-7 l na osobu a den

Sběrné nádoby

Bytové domy - činžovní

4-6 l na osobu a den

Sběrné nádoby

Rodinné domy

4 l na osobu a den

Sběrné nádoby

 

 

 

Rušící vyhlášky / nařízení

20/2022 Obecně závazná vyhláška č. 20/2022

Pozměňující vyhlášky

22/2017 Obecně závazná vyhláška č. 22/2017 Sb. hl. m. Prahy