Vyhláška č. 70/1996 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška, kterou se mění a doplňuje Statut hlavního města Prahy – VII. část
Číslo 70/1996
Sbírka 14/1996
Datum vydání 31.10.1996
Datum účinnosti 07.11.1996
Datum zrušení 01.01.1997
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku hlavního města Prahy a mění Statut hlavního města Prahy – VII. část
Plné znění
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 31. 10. 1996 po projednání s městskými částmi vydat podle § 20 odst. 4 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 8/1993 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1

Statut hlavního města Prahy - VII. část č. 11/1992 Sb. hl. m. Prahy ve znění vyhlášky č. 6/1993
Sb. hl. m. Prahy, vyhlášky č. 48/1994 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky č.39/1995 Sb. hl. m. Prahy se
mění a doplňuje takto:

"1. V čl. 6 odst. 1 větě první se za slovo "Prahy" vkládají slova "daně z příjmů právnických osob".

2. V čl. 6 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní :

2) Městská část převede na účet hospodářské činnosti města finanční prostředky, které hl. m. Praha na základě platebních výměrů od finančních úřadů uhradilo za úplatné převody nemovitého majetku uskutečněné městskou částí. Tyto prostředky zahrne městská část do nákladů hospodářské činnosti dle čl. 5, odst. 5, písm. a), části VII Statutu hl. m. Prahy a jejich převod uskuteční do 30 dnů poté, kdy obdrží od Magistrátu hl. m. Prahy sdělení o výši uhrazené daňové povinnosti.

3. V čl. 6 se dosavadní odstavce 2 a 3 označují jako odstavce 3 a 4.

4. V čl. 6 odst. 4 větě první se slova "odst. 1 a 2" nahrazují slovy "odstavce 1, 2 a 3". 5. Čl. 7 se doplňuje odstavcem 5, který včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

5) Městská část předává Magistrátu hl. m. Prahy podklady k dani dědické, dani darovací, dani z převodu nemovitostí a dani z nemovitostí 7). Podklady musí být Magistrátu hl. m. Prahy doručeny tak, aby do uplynutí zákonné lhůty k podání přiznání zbývalo Magistrátu hl. m. Prahy nejméně 15 dní." -------------- 7) zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Čl.2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 7. 11. 1996.

RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy
 

Rušící vyhlášky / nařízení

76/1996 Vyhláška č. 76/1996 Sb. hl. m. Prahy