Nařízení č. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze
Číslo 7/2001
Sbírka 6
Datum vydání 03.04.2001
Datum účinnosti 01.05.2001
Datum zrušení 01.10.2014
Důvod zrušení vydání nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)
Plné znění

Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 3.4.2001 vydat podle § 44 odst.2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 143 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb. a zákona č. 151/2000 Sb. toto nařízení:

Čl. I

Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, se mění takto:

1. V čl. 3 odst. 1 písm. k) se slovo “drobné” v závorce zrušuje a za slovo “stavby” se vkládá čárka a slova “které plní doplňkovou funkci k rodinnému bydlení”.

2. V čl. 3 odst. 1 písm. l) se čárka na konci nahrazuje středníkem a doplňují se slova “v zástavbě rodinných domů se prolukou rozumí také nezastavěný pozemek v souvislé řadě pozemků stávajících rodinných domů včetně volného pozemku na nároží ulic, určený k zástavbě rodinným domem,”

3. V čl. 3 odst. 1 písm. t) bodu 2. se za slova “mimo turistický ruch” vkládají slova “a školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče”.

4. V čl. 4 odst. 10 se slova “zastavěných částech obce” nahrazují slovy “současně zastavěném území obce6)”.

5. V čl. 4 se v odstavci 16 zrušuje číslo odkazu na poznámku pod čarou “6)”.

6. V čl. 4 odst. 17 se za slovo “opravny” vkládá čárka a slovo “a” se zrušuje, a za závorku se vkládají slova “a další stavby (např. dílny, sklady, sběrny, skládky), ve kterých dochází k manipulaci s látkami, které mohou ohrozit povrchové nebo podzemní vody (např. jedovaté a žíravé látky, radioaktivní látky), se nesmějí” a slova “se nesmí” se zrušují.

7. V čl. 4 odst. 23 se na konci věty vkládá číslo odkazu na poznámku pod čarou “7a)”.

8. V čl. 4 v poznámce pod čarou č. 4 se slova “č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů” nahrazují slovy “č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů”.

9. V čl. 4 v poznámce pod čarou č. 4 se slova “č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, ve znění pozdějších předpisů” nahrazují slovy “č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)”.

10. V čl. 4 se slova v poznámce pod čarou č. 6 “Např. zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.” nahrazují slovy “§ 139a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.”.

11. V čl. 4 se za poznámku pod čarou č. 7 se vkládá nová poznámka pod čarou č. 7a, která zní: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7a) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.”.

12. V čl. 6 odst. 1 se slova “Žumpy se budují pouze u staveb zařízení stavenišť, zahrádkových osad, technické infrastruktury” nahrazují slovy “Žumpy se mohou zřizovat pouze u staveb jednotlivých rodinných domů umístěných v prolukách a jako náhrada stávajících žump u rodinných domů, dále u staveb zařízení stavenišť, zahrádkových osad, venkovních sportovních zařízení, technické infrastruktury” a za slovo “dokumentací” se vkládá čárka.

13. V čl. 6 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta:

“Pro zřízení a užívání žumpy musí být prokazatelně zajištěno vypouštěcí místo do veřejné kanalizace, povolené k tomuto účelu.7b)”.

14. V čl. 6 se za poznámku pod čarou č. 7a vkládá nová poznámka pod čarou č. 7b, která zní:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“7b) § 9 a 38 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).”.

15. V čl. 6 odst. 2 větě první se slovo “budují” nahrazuje slovem “zřizují” a ve větě druhé se za slovo “využití” vkládá slovo “prokazatelně”.

16. V čl. 8 odst. 5 se slovo “drobných” zrušuje a za slovo “staveb” se vkládají slova “plnících doplňkovou funkci k rodinnému bydlení”.

17. V čl. 8 odst. 6 větě první se slovo “drobné” zrušuje a za slovo “stavby” se vkládají slova “plnící doplňkovou funkci k rodinnému bydlení”.

18. V čl. 8 odst. 6 větě první se slovo “garáže” nahrazuje slovem “garáž”.

19. V čl. 8 odst. 6 větě druhé se za ukončením závorky vkládá čárka, slovo “a” se zrušuje, slovo “pozemek” se nahrazuje slovem “nemovitost”, tečka na konci věty se nahrazuje čárkou a doplňují se slova “a vnější hrany pochozí plochy rodinného domu (např. terasy) v druhém nadzemním podlaží a podkroví musí být od této hranice vzdáleny nejméně 3 m.”.

20. V čl. 8 odst. 7 se slova “štítové zdi” nahrazují slovy “delší ze sousedících štítových zdí.”.

21. V čl. 8 odst. 8 se slova “řadové zástavby” na konci věty zrušují.

22. V čl. 9 odst. 1 se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a doplňují se slova “která svými parametry tomuto připojení vyhovuje.”.

23. V čl. 11 odst. 6 zní:

(6) Na žumpy a malé čistírny lze napojit jen stavby uvedené v článku 6 za podmínek v něm stanovených.”.

24. V čl. 11 se v odstavci 7 za slovo “vsakem” vkládá čárka a slova “pokud to hydrogeologické poměry, velikost pozemku a jeho výhledové využití prokazatelně umožní”.

25. V čl. 13 v poznámce pod čarou č. 15 se slova “vyhláška č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění pozdějších předpisů” zrušují a slova “vyhláška č. 13/1977 Sb.” nahrazují slovy “nařízení vlády č. 502/2000 Sb.”.

26. V čl. 15 v poznámce pod čarou č. 18 se slova “vyhláška č. 13/1977 Sb.” nahrazují slovy “nařízení vlády č. 502/2000 Sb.”.

27. V čl. 17 odst. 5 se za slovo “padajícími” vkládá slovo “hořícími”.

28. V čl. 17 se doplňují nové odstavce 7 a 8, které znějí:

“(7) Za nadzemní podlaží se pro účely posuzování požární bezpečnosti staveb považuje každé podlaží, které nemá povrch podlahy níže než 1,50 m pod nejvyšším bodem přilehlého terénu v pásmu širokém 3,0 m po obvodu stavby.

(8) Výškou stavby se pro účely posuzování požární bezpečnosti staveb rozumí svislá vzdálenost od povrchu podlahy prvního nadzemního podlaží k povrchu podlahy posledního užitného nadzemního, popř. podzemního podlaží. Přitom za užitné podlaží se nepovažuje technické podlaží, pokud tam není trvalé nebo dočasné pracoviště, ani půdní prostor, který není určen pro trvalý pobyt osob.”.

29. V čl. 22 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

30. V čl. 22 v poznámce pod čarou č. 19 se slova “vyhláška č. 408/1990 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření” nahrazují slovy “nařízení vlády č.480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením”.

31. V čl. 25 se na konci odstavce 4 doplňuje tato věta:

“Požadavky zvláštního předpisu tím nejsou dotčeny.23a)”.

32. V čl. 25 v poznámce pod čarou č. 23 se slova “Vyhláška č. 13/1977 Sb.” nahrazují slovy “Nařízení vlády č. 502/2000 Sb.” a slova “Směrnice č. 41/1977 sb. Hygienické předpisy, nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací, reg. v částce 4/1977 Sb.” se zrušují.

33. V čl. 25 se za poznámku pod čarou č. 23 vkládá nová poznámka pod čarou č. 23a, která zní:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23a) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.”.

34. V čl. 27 odst. 2 se na konci věty doplňuje číslo odkazu na poznámku pod čarou “7a)”.

35. V čl. 33 odst. 2 se na konci odstavce vkládá nová věta, která zní:

“Požadavky zvláštního předpisu13) tím nejsou dotčeny.”.

36. V čl. 33 odst. 5 se tečka na konci věty nahrazuje středníkem a doplňuje se druhá část věty: “při výměnách povrchu podlah ve stávajících chráněných únikových cestách nesmí být použita hmota s indexem šíření plamene vyšším než 100 mm/min.”.

37. V čl. 34 odst. 1 se na konci odstavce vkládá nová věta, která zní:

“Požadavky zvláštního předpisu13) tím nejsou dotčeny.”.

38. V čl. 34 odst. 7 větě třetí se odkaz na poznámku pod čarou “13)” nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou “26a)”.

39. V čl. 34 se za poznámku pod čarou č. 26 vkládá nová poznámka pod čarou č. 26a, která zní:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“26a) § 1 odst. 1 písm. b) až f) vyhlášky č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.”.

40. V čl. 37 odst. 9 se věta druhá zrušuje.

41. V čl. 39 odst. 3 větě první se slovo “Výtahová” nahrazuje slovy:

“U výtahů, kterými je nutno stavby podle předcházejících odstavců vybavit,”.

42. V čl. 40 odst. 6 se slova “instalační vedení” nahrazují slovy “vedení technického vybavení stavby”.

43. V čl. 42 odst. 1 větě druhé se slova “Výška jejich umístění” nahrazují slovy “Spodní úroveň předsazených částí stavby” a za slovo “být” se vkládají slova “ve výšce”.

44. V čl. 45 odst. 1 se slova “zastavěném území města” nahrazují slovy “současně zastavěném území obce6)”.

45. V čl. 45 v poznámce pod čarou č. 28 se slova “č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, ve znění pozdějších předpisů.” nahrazují slovy “č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).”.

46. V čl. 45 v poznámce pod čarou č. 29 se slova “č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů.” nahrazují slovy “č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.”.

47. V čl. 45 v poznámce pod čarou č. 30 se slova “č. 130/1997 Sb., o koncovém bodu telekomunikačních sítí.” nahrazují slovy “č. 195/2000 Sb., kterou se stanoví druhy a charakteristika koncových bodů a rozhraní veřejné telekomunikační sítě.”.

48. V čl. 50 odst. 11 se věta první nahrazuje touto větou:

“Na pozemku rodinného domu se kromě hlavní stavby rodinného domu a oplocení mohou dále umísťovat stavby, které plní doplňkovou funkci k rodinnému bydlení, popřípadě jedna stavba pro podnikatelskou činnost o zastavěné ploše do 16 m2 a 4,5 m výšky, není-li z prostorových důvodů možno zabezpečit uvedené funkce v rodinném domě.”.

49. V čl. 56 odst. 11 se tečka na konci poslední věty nahrazuje středníkem a doplňují se slova “současně musí být splněny požadavky na únikové cesty podle normových hodnot.”.

50. V čl. 59 se doplňuje odstavec 15, který zní:

(15) Požadavky zvláštního předpisu na prostory a provoz škol, předškolních a školských zařízení nejsou dotčeny.23a)”.

51. V čl. 61 odst. 5 větě druhé se slova “zastavěném území” nahrazují slovy “současně zastavěném území obce6)”.

52. V čl. 61 odst. 5 větě druhé se slova “v nezastavěném území” nahrazují slovy “mimo současně zastavěné území obce6)”.

53. V čl. 63 se slova “Čl. 11 odst. 6” zrušují.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2001.

Ing.arch. Jan Kasl, v.r.

primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec, v.r.

náměstek primátora hl. m. Prahy

 

Rušící vyhlášky / nařízení

11/2014 Nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy