Vyhláška č. 7/1994 Sb. hl. m. Prahy

Popis Úplné znění vyhlášky č. 7/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku z ubytovacích kapacit v rekreačních a vzdělávacích zařízeních, se změnami a doplňky provedenými vyhláškou č. 13/1991 Sb. hl. m. Prahy, vyhláškou č. 19/1991 Sb. hl. m. Prahy, vyhláškou č. 25/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhláškou č. 16/1993 Sb. hl. m. Prahy
Číslo 7/1994
Sbírka 04/1994
Datum vydání 30.01.1994
Datum účinnosti 01.01.1994
Datum zrušení 01.01.2004
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 26/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity
Plné znění

V úplném znění je přihlédnuto i ke změnám celostátně platných právních předpisů a jsou v něm provedeny opravy tiskových chyb


Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 28. března 1991 vydat podle ustanovení § 16 odst.1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl.1

Obsah vyhlášky

1. Touto vyhláškou se stanoví sazba místního poplatku z ubytovacích kapacit v rekreačních a vzdělávacích zařízeních (dále jen "poplatek") na území hl. m. Prahy, vznik a zánik poplatkové povinnosti, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku, osvobození a úlevy od poplatku, povinnost evidence ubytovacích kapacit a správa a rozpočtové určení výnosu poplatku.

2. Poplatníka, předmět poplatku a jeho promlčení upravuje zákon o místních poplatcích. 1) Řízení ve věcech poplatků upravují zvláštní předpisy. 2)

Čl.2

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 2,- Kč za každé lůžko a den bez ohledu na jeho využití.

Čl.3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatková povinnost vzniká dnem zahájení provozu ubytovacího zařízení v souladu se zvláštními předpisy 3) a zaniká dnem zániku ubytovacího zařízení nebo změnou jeho využití.

Čl.4

Ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku a trvání jeho poplatkové povinnosti.

2. Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště (sídlo organizace), rodné číslo, IČO, podnikatelský subjekt též číslo účtu u peněžního ústavu, u něhož jsou soustředěny jeho peněžní prostředky. 4)
Čl.5

Splatnost

1. Poplatek je splatný bez vyměření měsíčně vždy do 15. dne následujícího měsíce, a to na účet správce poplatku.

2. V případě, že nedochází v průběhu roku ke změnám v počtu lůžek, může se poplatník se správcem poplatku dohodnout o tom, že poplatek je splatný ročně, a to do 15. 2. běžného roku. 3. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50 %.

Čl.6

Osvobození a úlevy

1. U poplatku placeného na období jednoho roku předem se snižuje sazba poplatku o 0,20 Kč za lůžko a den.

2. U zařízení, v nichž jsou dočasně prováděny opravy nebo celkové rekonstrukce, které prokazatelně omezují či brání ve využití části nebo celé lůžkové kapacity, může správce poplatku na žádost poplatníka a s přihlédnutím k rozsahu prací poplatek na určité období snížit, popř. prominout.

3. U vzdělávacích a obdobných zařízení, v nichž jsou ubytováni účastníci rekvalifikačních kursů organizovaných dle zvláštních předpisů 5), může správce poplatku na žádost poplatníka poplatek po dobu rekvalifikací snížit, popř. prominout.

4. Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout.
Čl.7

Povinnost evidence

Poplatník je povinen vést přehlednou evidenci všech lůžek podle jednotlivých zařízení a předkládat správci poplatku tuto evidenci k nahlédnutí.

Čl.8

Správa a rozpočtové určení výnosu poplatku

1. Správu poplatku vykonávají městské části příslušné podle místa rekreačního a vzdělávacího zařízení.

2. Příjmy z poplatku jsou příjmem městské části, která vykonává správu poplatku.

Čl.9

Sankce

Za porušení povinností stanovených touto vyhláškou může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního právního předpisu. 6)

Čl.10

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Všichni poplatníci jsou povinni nejpozději do dvou měsíců od nabytí účinnosti této vyhlášky předložit příslušnému správci poplatku přehled ubytovacích kapacit v jeho územním obvodu a ve stejné lhůtě i zaplatit poplatek, který si podle tohoto přehledu sami vypočetli.

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1991.

RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hlavního města Prahy

RNDr. Jiří Exner, v.r.
náměstek primátora hl. m. Prahy1) zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 2) zákon ČNR č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
3) zejména zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů a zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
4) § 33 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
5) ust. § 10 a § 11 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti
6) § 37 a § 37a) zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Rušící vyhlášky / nařízení

26/2003 Obecně závazná vyhláška č. 26/2003 Sb. hl. m. Prahy