Vyhláška č. 8/1997 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška o maximální ceně za zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do úřední popelnice s označením
Číslo 8/1997
Sbírka 2/1997
Datum vydání 11.02.1997
Datum účinnosti 01.03.1997
Datum zrušení 01.07.1999
Důvod zrušení vydání vyhlášky č.10/1999 Sb. hl. m. Prahy, o maximální ceně za zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do úřední popelnice s označením
Plné znění
Rada zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 11. 2.1997 podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb. a v souladu s ustanovením § 4a odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen ve znění zákona č. 135/1994 Sb. vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl.1
 
Obsah vyhlášky

Touto vyhláškou se stanoví maximální cena za zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do úřední popelnice s označením.

Čl.2
 
Výše maximální ceny

Zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi ........... 1.070,- Kč


Čl.3


Všeobecné podmínky

1. Cena za zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi zahrnuje přijetí ostatků v rakvi v krematoriu, zpopelnění, úpravu popele k uložení popele do úřední popelnice s označením. Cena úřední popelnice se připočítává zvlášť.

2. Maximální cena je závazná pro všechny provozovatele služeb kremačních v hlavním městě Praze a platí jen pro zařízení provozovaná na území hlavního města Prahy.

3. Maximální cena je závazná pro služby objednané po datu účinnosti této vyhlášky.

4. Maximální cena zahrnuje výkon včetně materiálu a daně z přidané hodnoty.

5. Ceny ostatních služeb oboru 93.03.11 - služby krematorií, nejsou regulovány.
 
Čl.4

Porušení této vyhlášky se postihuje podle obecných předpisů 1).

Čl.5

Zrušuje se vyhláška hlavního města Prahy č. 51/1994 Sb. hl. m. Prahy o maximálních cenách služeb kremačních a pohřebních.
Čl.6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.1997.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy1) zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.

Rušící vyhlášky / nařízení

10/1999 Vyhláška č. 10/1999 Sb. hl. m. Prahy