Vyhláška č. 8/1986 Sb. NVP

Popis Vyhláška o jednotné evidenci technického vybavení hlavního města Prahy a Digitální technické mapě Prahy
Číslo 8/1986
Sbírka 4/1986
Datum vydání 18.12.1986
Datum účinnosti 01.04.1987
Datum zrušení 01.07.1999
Důvod zrušení vydání vyhlášky č. 14/1999 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zrušují některé vyhlášky Národního výboru hlavního města Prahy
Plné znění
Plenární zasedání Národního výboru hlavního města Prahy se usneslo dne 18. prosince 1986 vydat podle § 24a zákona o národních výborech toto obecně závazné nařízení:
 
ČÁST I Úvodní ustanovení

Čl.1

Působnost vyhlášky

Tato vyhláška upravuje

a) obsah a způsob vedení evidence správců technického vybavení, jednotné evidence technického vybavení a Digitální technické mapy Prahy (dále jen "DTMP"),

b) práva a povinnosti správců technického vybavení při vedení evidence správců technického vybavení a jednotné evidence technického vybavení,

c) povinnosti organizací, které provádějí stavební činnost na území hlavního města Prahy, při ohlašování změn obsahu DTMP,

d) práva a povinnosti státních orgánů, organizací a občanů při využívání informačního okruhu technického vybavení Městského informačního systému hlavního města Prahy a DTMP.
 
Čl.2

Informační okruh technického vybavení

1) Informační okruh technického vybavení Městského informačního systému hlavního města Prahy 1) (dále jen "MIS-IO
TVY") soustřeďuje údaje o technickém vybavení hlavního města Prahy
formou vzájemně propojených souborů jednotné evidence technického vybavení a DTMP.

2) Technickým vybavením území se pro účely této vyhlášky rozumí soubor vedení, stavebních a provozních objektů a ploch sloužících k zajištění zásobování energiemi a vodou, přenosu informací a odkanalizování v daném území.

3) DTMP tvoří propojené soubory údajů o bodech polohového a výškového bodového pole, o polohopisu, výškopisu a popisu, provozované na prostředcích výpočetní techniky a počítačové grafiky. DTMP je souřadnicovou lokalizační základnou Městského informačního systému hlavního města Prahy 2).
Čl.3
 
Vedení MIS - IO TVY

1) MIS - IO TVY vede Racionalizační a informační středisko hlavního města Prahy 3) (dále jen "správce MIS").

2) Správce MIS zajišťuje zejména evidenci správců technického vybavení, plánování, řízení a zabezpečování tvorby a údržby jednotné evidence technického vybavení a DTMP, provoz příslušných bází dat a poskytování údajů z těchto bází.

ČÁST II Evidence správců technického vybavení

Čl.4

Účelem evidence správců technického vybavení je zajistit úplnost údajů jednotné evidence technického vybavení.
Čl.5

Organizace vedené v evidenci správců

1) V evidenci správců technického vybavení je vedena každá organizace

a) spravující v rámci svého předmětu činnosti objekty a vedení technického vybavení (čl. 2 odst. 2) nacházející se pod povrchem, na povrchu nebo pod povrchem veřejného prostranství 4) nebo pod povrchem, na povrchu nebo nad povrchem pozemků, které nejsou ve správě této organizace,

b) spravující v rámci svého předmětu činnosti ostatní objekty a vedení nacházející se pod povrchem veřejného prostranství nebo pod povrchem pozemků, které nejsou ve správě této organizace.

2) Organizace uvedené v odst. 1 se pro účely této vyhlášky nazývají správci technického vybavení.
 
Čl.6

Vedení evidence správců
1) Správce technického vybavení je povinen do dvou měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky případně ode dne, kdy se organizace stala správcem technického vybavení (čl. 5) předat správci MIS vyplněný evidenční list správce technického vybavení (příloha č. 1).

2) Změnu údajů obsažených v evidenčním listu je povinen správce technického vybavení ohlásit správci MIS do jednoho měsíce.

3) Přijetí evidenčního listu nebo údajů o změně potvrdí správce MIS písemně správci technického vybavení do 14 dnů.
ČÁST III Jednotná evidence technického vybavení

Čl.7

Jednotná evidence technického vybavení hlavního města Prahy (dále jen "jednotná evidence") je soubor údajů provozovaných na prostředcích výpočetní techniky a počítačové grafiky jako součást MIS-IO TVY.
Čl.8

Předmět jednotné evidence

1) Předmětem jednotné evidence jsou

a) údaje o poloze, výšce a identifikační údaje o objektech a vedení technického vybavení, které se nachází pod povrchem,
na povrchu nebo nad povrchem veřejného prostranství nebo pod povrchem, na povrchu nebo nad povrchem pozemků, jež nespravuje příslušný správce technického vybavení,

b) údaje o poloze, výšce a identifikační údaje o ostatních objektech a vedení, které se nachází pod povrchem veřejného prostranství nebo pod povrchem pozemků, jež nespravuje příslušný správce technického vybavení.

2) Předmětem jednotné evidence jsou též

a) údaje o poloze, výšce a identifikační údaje o objektech a vedení technického vybavení, které se nacházejí pod povrchem, na povrchu nebo nad povrchem pozemků spravovaných příslušným správcem technického vybavení, přičemž tyto pozemky nejsou veřejným prostranstvím,

b) popisné údaje (provozně technické charakteristiky) o objektech a vedení, jejichž údaje o poloze, výšce a identifikační údaje jsou vedeny v jednotné evidenci (odst. 1, odst. 2 písm. a).

3) Údaje uvedené v odst. 1 je správce technického vybavení povinen předat správci MIS. Údaje uvedené v odst. 2 mohou být zařazeny do jednotné evidence na žádost správce technického vybavení.

4) Správce technického vybavení je oprávněn odstoupit na základě písemného oznámení předaného správci MIS od vedení údajů uvedených v odst. 2 v jednotné evidenci. Odstoupení nabývá platnosti třicátým dnem po doručení správci MIS.
Čl.9

Podklady pro založení jednotné evidence

1) Správce technického vybavení předává správci MIS tyto podklady obsahující údaje o poloze, výšce a identifikaci:

a) mapovou část dokumentace skutečného stavu objektů a vedení na mapových podkladech stanovených a dodávaných k tomuto účelu správcem MIS,

b) číselné údaje geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby 5),

c) výsledky geodetického zaměření objektů a vedení provedeného kvalifikovaným
pracovníkem správce technického vybavení nebo zajištěného dodavatelsky u jiné organizace oprávněné provádět geodetické práce.

2) Způsob zpracování a předávání popisných údajů (čl. 8 odst. 2 písm. b) určí správce MIS v dohodě se správcem technického vybavení.

Čl.10

Ověřování správnosti údajů pro jednotnou evidenci

1) Na dokumentaci, kterou předá správce MIS, potvrdí správce technického vybavení správnost a úplnost poskytnutých údajů ke dni předání.

2) Správce MIS převede obdržené údaje do digitální formy a předloží je správci
technického vybavení k ověření. Po ověření a odstranění případných závad je správce
technického vybavení povinen potvrdit, že údaje vedené v jednotné evidenci souhlasí s jeho dokumentací.
Čl.11

Ohlašovací povinnost změn údajů jednotné evidence

1) Správce technického vybavení je povinen při každé změně poskytnout správci MIS údaje o změnách formou výsledků geodetického zaměření skutečného provedení stavby (čl. 9 odst. 1) potvrzených odpovědným geodetem 6) organizace, která měření provedla. Při změně popisných údajů je správce technického vybavení povinen předat správci MIS údaje o změnách formou stanovenou při založení jednotné evidence (čl. 9 odst. 2).

2) Změnou je každá nová stavba, stavební či provozní úprava nebo zrušení objektu, vedení, nebo jejich částí, v důsledku které přestanou údaje již uložené v jednotné evidenci odpovídat skutečnosti.

3) Lhůta pro splnění ohlašovací povinnosti změn údajů jednotné evidence činí 10 dní a plyne ode dne

a) převzetí objektů nebo vedení (odst. 2),

b) vydání kolaudačního rozhodnutí, pokud změnu provedl sám správce technického vybavení,

c) uvedené do provozu, pokud změnu neprovedl sám správce technického vybavení a k provedení změny není třeba stavebního povolení,

d) zrušení objektu nebo vedení (odst. 2).

4) Při ověřování správnosti údajů o změnách se postupuje podle čl. 10.

Čl.12

Zavádění jednotné evidence

1) Jednotná evidence se zavádí postupně po jednotlivých územních částech hlavního města Prahy. Územní části, v nichž bude zavedena jednotná evidence, a datum zavedení jednotné evidence v dané územní části stanoví rada Národního výboru hlavního města Prahy.

2) Datum zahájení sběru údajů a časový postup tvorby jednotné evidence na územních částech vymezených v závislosti na zavádění jednotné evidence určuje pro jednotlivé správce technického vybavení správce MIS.
ČÁST IV. Digitální technická mapa Prahy

Čl.13

1) DTMP je soubor údajů tvořený propojením vyhrazených částí číselného obsahu měřického a písemného operátu evidence nemovitostí 6) Autorizovaného informačního systému geodezie a kartografie a obsahu báze dat účelového doplnění obsahu mapy a báze změn MIS - IO TVY.

2) DTMP vytváří na území hlavního města Prahy obsahovou návaznost mezi pozemkovou mapou na úrovni Základní mapy ČSSR velkého měřítka 7), Technickou mapou Prahy 8) a
dokumentací správců technického vybavení 9).
 
Čl.14

Předměty měření a šetření DTMP

Předmětem měření a šetření DTMP jsou zejména

a) budovy,

b) dopravní sítě a zařízení,

c) objekty a vedení, které jsou předmětem jednotné evidence (čl. 8),

d) veřejná zeleň 10),

e) vodní toky a plochy,

f) správní hranice a hranice jiných územních celků, hranice pozemků, hranice zastavěného území, hranice chráněných území a ochranných pásem a hranice dobývacích prostorů,

g) výškopis,

h) ostatní drobné předměty měření a šetření.
 
Čl.15

Tvorba DTMP

1) Vstupní dokumentaci DTMP tvoří 11)

a) vybrané číselné údaje písemného a měřického operátu evidence nemovitostí (čl. 13),

b) číselné údaje o polohopisu nad rámec údajů uvedených pod písmenem a) a číselné údaje o výškopisu získané geodetickým měřením,

c) číselné údaje o polohopisu nad rámec údajů uvedených pod písmenem a) a číselné údaje o výškopisu získané digitalizací aktuální Technické mapy Prahy 8),

d) údaje o objektech a vedení technického vybavení získané podle části III. této vyhlášky,

e) číselné údaje získané na základě ohlašovací povinnosti změn obsahu DTMP (čl. 16),

f) číselné údaje o poloze projektovaných staveb získané z Informačního systému Útvaru hlavního architekta hlavního města Prahy,

g) číselné údaje o poloze vybraných objektů dalších informačních okruhů MIS.
 
Čl.16

Ohlašovací povinnost změn objektů a vedení zahrnutých do předmětů měření a šetření DTMP

1) Změnou se rozumí výsledky výstavby objektů a vedení zahrnutých do předmětů měření a šetření DTMP (čl. 14) nebo výsledky stavební činnosti, která ovlivňuje prostorovou polohu již existujících objektů a vedení zahrnutých do předmětů měření a šetření obsahu DTMP.

2) Ohlašovací povinnost změn objektů a vedení zahrnutých do předmětů měření a šetření DTMP (dále jen "ohlašovací povinnost změn") se vztahuje na organizace provádějící stavební činnost na území hlavního města Prahy, v jejímž důsledku nastane změna 12) podle odstavce 1.

3) Ohlašovací povinnost změn v evidenci nemovitostí se plní výhradně na základě zvláštních předpisů 13).

Čl.17

Splnění ohlašovací povinnosti změn
1) Organizace splní ohlašovací povinnost změn předáním dokumentace polohového a výškového zaměření skutečného provedení dokončených objektů nebo jejich částí 14) (čl. 16 odst. 1).

2) Při investiční výstavbě 15) investor předává stanovenou dokumentaci správci MIS ve lhůtě 10 dnů ode dne převzetí objektů nebo jejich částí od dodavatele.

3) Při výstavbě financované z neinvestičních prostředků organizace stanovenou dokumentaci předá ve lhůtě 10 dnů od vydání kolaudačního rozhodnutí

a) Útvaru hlavního architekta hlavního města Prahy, pokud v územní části, kde se provádí stavební činnost, dosud nebyla zavedena DTMP,

b) správci MIS, pokud v územní části, kde se provádí stavební činnost, byla zavedena DTMP.
 
Čl.18

Aktualizace DTMP

Aktualizace báze dat účelového doplnění obsahu mapy a báze dat změn provádí správce MIS ihned po obdržení aktualizačních údajů získaných na základě ohlašovací povinnosti změn.
 
Čl.19

Zavádění DTMP

1) DTMP se zavádí postupně po jednotlivých územních částech hlavního města Prahy. Územní části, v nichž bude zavedena DTMP a datum zavedení DTMP v dané územní části stanoví rada Národního výboru hlavního města Prahy. Stanovené územní části a datum zavedení DTMP budou oznámeny ve Sbírce obecně závazných nařízení NVP, ONV, MNV, směrnic a usnesení NVP.

2) DTMP nahrazuje na území, ve kterém byla zavedena, Technickou mapu Prahy 8).
Poskytování údajů z jednotné evidence
technického vybavení a Digitální technické mapy Prahy
 
Čl.20

Údaje z jednotné evidence a DTMP se poskytují cestou uživatelských výstupů.
 
Čl.21

Obsah uživatelských výstupů

Obsahem uživatelských výstupů jsou údaje o objektech a vedení na zadaném území v rozsahu dat uložených v bázích dat.

Uživatel určuje výběr objektů, výběr údajů o těchto objektech a vymezuje příslušnou část území.
 
Čl.22

Forma uživatelských výstupů

Uživatelské výstupy se poskytují ve formě

a) výstupů vybraných částí báze dat,

b) záznamů vybraných částí bází dat na počítačovém médiu,

c) grafických výstupů vybraných částí bází dat jako účelových map s volitelným obsahem.
 
Čl.23

Přístup k údajům
1) Státní orgány, socialistické i jiné organizace mají právo vyžadovat pro svou potřebu údaje z jednotné evidence a DTMP.

2) Občané mají právo vyžadovat v odpovídající formě uživatelského výstupu údaje z jednotné evidence a DTMP, jestliže prokáží oprávněný zájem na použití těchto údajů.
 
Čl.24

Úplata za poskytování uživatelských výstupů

Uživatelské výstupy poskytuje správce MIS za úplatu. Výše úplaty se stanoví na základě platných cenových předpisů 16).
ČÁST VI. Společná a závěrečná ustanovení

Čl.25

Ochrana utajovaných skutečností

Způsob zacházení s údaji a ochrany údajů, které jsou předmětem státního, hospodářského a služebního tajemství, určí správce technického vybavení, popřípadě další orgány v souladu se zvláštními předpisy 17).
Čl.26

Sankce

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek podle obecných předpisů 18), pokud se nejedná o přečin nebo trestný čin.
 
Čl.27

Přechodná a zrušovací ustanovení

1) Podle této vyhlášky se postupuje i v případě hlášení změn předmětů měření a šetření pro Technickou mapu Prahy 8) až do zavedení DTMP (čl. 19).

2) Zrušuje se vyhláška Národního výboru hlavního města Prahy č. 4/1972 Sb. NVP, o povinném hlášení změn předmětů měření pro Technickou mapu Prahy.
 
Čl.28

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1987.

 

Primátor hlavního města Prahy
Ing. František Štafa v. r.

Tajemník Národního výboru hlavního města Prahy
Jaroslav Blažíček v. r.

1) Městský informační systému hlavního města Prahy je součástí Automatizovaného informačního systému národních výborů. Jedná se o automatizovaný informační systém, jehož cílem je informační zabezpečení komplexního řízení rozvoje hl. m. Prahy 2) Souřadnicové lokalizační údaje se vedou v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a výškové údaje ve výškovém systému jadranském (ČSJNS/J). 3) Příspěvková organizace spravovaná Národním výborem hlavního města Prahy 4) Za veřejné prostranství se považují podle čl. 1 odst. 2 vyhlášky NVP č. 8/1980 Sb. NVP, o čistotě na území hlavního města Prahy v úplném znění vyhlášeném pod č. 5/1985 Sb. NVP všechna místa, která slouží veřejnému užívání, zejména vozovky, nábřeží, mosty, průchody, podchody, nadchody, veřejná zeleň apod.
5) Vyhláška ČÚGK č. 10/1974 Sb., o geodetických pracech ve výstavbě 6) Zákon č. 22/1984 Sb., o evidenci nemovitostí ve znění zákona č. 157/1983 Sb. 7) směrnice ČÚGK č. 2600/1981 - 22 pro tvorbu Základní mapy ČSSR velkého měřítka (984 210 S/81), reg. - částka 28/1981 Sb.
8) Usnesení rady NVP č. 125 ze dne 19. 5. 1964
9) DTMP se tím stává jednotným mapovým podklad pro potřebu orgánů a organizací, které zajišťují správu, řízení rozvoje města a provoz jeho veřejných zařízení. 10) Čl. 1 vyhlášky NVP č. 2/1981 Sb., o zřizování, údržbě a ochraně veřejné zeleně v hlavním městě Praze 11) Metodický návod Národního výboru hl. m. Prahy a Českého úřadu geodetického a kartografického pro tvorbu a údržbu Digitální technické mapy Prahy. 12) Informace o změnách obsahu DTMP vzniklých v důsledku stavební činnosti občanů získává správce MIS z geometrických plánů předávaných jí organizacemi resortu geodézie a kartografie na základě dohody s ČÚGK.
13) § 7 zákona č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí. 14) Vyhláška FMTIIR č. 105/1981 Sb., o dokumentaci staveb.
Vyhláška ČÚGK č. 10/1974 Sb., o geodetických pracech ve výstavbě
Vyhláška ČÚGK č. 59/1973 Sb., o provádění geodetických a kartografických prací 15) § 6 vyhlášky FMF a SBČS č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků. 16) Nařízení vlády ČSSR č. 136/1973 Sb., o státním řízení v oblasti cen ve znění nař. vl. ČSSR č. 72/1978 Sb. a nař. vl. ČSSR č. 158/1980 Sb. a vyhláška FMÚ, ČCÚ, SCÚ č. 113/1985 Sb., o cenách 17) Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství a prováděcí předpisy 18) Zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku

Rušící vyhlášky / nařízení

14/1999 Vyhláška č. 14/1999 Sb. hl. m. Prahy