Vyhláška č. 8/1991 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška o dislokačním poplatku
Číslo 8/1991
Sbírka 2/1991
Datum vydání 28.03.1991
Datum účinnosti 01.04.1991
Datum zrušení 01.01.1994
Důvod zrušení vydání vyhlášky č.16/1993 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění a doplňují vyhlášky hlavního města Prahy o místních poplatcích a kterou se zrušuje vyhláška č. 8/1991 Sb. hl. m. Prahy, o dislokačním poplatku, ve znění vyhlášky č. 13/1991 Sb. hl. m. Prahy a vyhlášky č. 25/1991 Sb. hl. m. Prahy
Plné znění

od 6.8.1991 Změna: 13/1991 Sb. HMP


od 1.1.1992 Změna: 25/1991 Sb. HMP

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 28. března 1991 vydat podle § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s § 15 odst. 1 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

Obsah vyhlášky

1. Touto vyhláškou se stanoví sazba dislokačního poplatku (dále jen "poplatek") na území hlavního města Prahy, vznik a zánik poplatkové povinnosti, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku, osvobození a úlevy od poplatku a správa a rozpočtové určení výnosu poplatku.

2. Poplatníka, předmět poplatku a jeho promlčení upravuje zákon o místních poplatcích 1). Řízení ve věcech poplatků upravují zvláštní předpisy 2).

Čl. 2

Sazba poplatku

*** do 5.8.1991 Sazba poplatku činí 10 % ročně z částky rovnající se úhradě za nájemné z nebytových prostor podle platných předpisů 3).

*** od 6.8.1991 do 31.12.1991 Sazba poplatku činí 10 % ročně z platně dohodnuté výše nájemného mezi pronajimatelem a nájemcem nebytových prostor. V případech, v nichž nelze hodnověrně zjistit skutečně dohodnutou výši nájemného, a v případech, v nichž nebytový prostor užívá sám vlastník domu, se sazba poplatku stanoví ve výši 10 % ročně z maximální výše nájemného podle obecně závazného předpisu,3) popřípadě ve výši 10 % ročně z dvojnásobku této maximální výše v objektech, v nichž vyhláška zastupitelstva hl. m. Prahy o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor připouští překročení maximální výše nájemného o 100 a více procent.

*** od 1.1.1992 Sazba poplatku činí 10 % ročně z částky rovnající se úhradě za užívání prostor sloužících k podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti. V případech, v nichž nelze hodnověrně zjistit skutečně dohodnutou výši nájemného, a v případech, v nichž nebytový prostor užívá sám vlastník domu, se sazba poplatku stanoví ve výši 10 % ročně z maximální výše nájemného podle obecně závazného předpisu,3) popřípadě ve výši 10 % ročně z dvojnásobku této maximální výše v objektech, v nichž vyhláška zastupitelstva hl. m. Prahy o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor připouští překročení maximální výše nájemného o 100 a více procent.***

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

*** do 5.8.1991 1. Poplatková povinnost vzniká od prvého dne v měsíci následujícího po nabytí právní moci rozhodnutí městské části o udělení souhlasu k umístění provozovny nebo její části na jejím území 4).

2. Poplatková povinnost zaniká uplynutím měsíce, ve kterém skončila podnikatelská nebo jiná výdělečná činnost v územním obvodu městské části.

*** od 6.8.1991 1. Poplatková povinnost vzniká dnem umístění kanceláří, provozoven, skladů a dalších zařízení sloužících k podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti v územním obvodu hlavního města Prahy.

2. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy zařízení uvedená v odst. 1 přestala být umístěna v územním obvodu hlavního města Prahy.***

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinen do 15 dnů ode dne účinnosti této vyhlášky podat místně příslušnému správci poplatku přiznání k poplatku.

2. Při zániku poplatkové povinnosti během roku oznámí poplatník tuto skutečnost do 15 dnů po uplynutí měsíce, ve kterém zanikla poplatková povinnost.

Čl. 5

Splatnost
1. Poplatek je splatný bez vyměření do konce ledna následujícího roku, při zániku poplatkové povinnosti během roku do 15 dnů po skončení podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti.

*** do 5.8.1991 2. Poplatníci jsou povinni zaplatit zálohu za poplatek za běžné období, a to ve výši jedné poloviny celoroční poplatkové povinnosti. Záloha je splatná vždy do 31. 7. běžného roku.

3. Zálohy neplatí poplatníci, jejichž poplatková povinnost nepřesáhne 2 000,- Kčs.

4. Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený (neodvedený) poplatek až o 50 %.

*** od 6.8.1991 2. Poplatníci jsou povinni zaplatit splátku za poplatek za běžné období, a to ve výši jedné poloviny celoroční poplatkové povinnosti. Splátka je splatná vždy do 31. 7. běžného roku.

3. Splátky neplatí poplatníci, jejichž poplatková povinnost nepřesáhne 2 000,- Kčs.

4. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50 %. ***

Čl. 6

Osvobození a úlevy

1. Dislokační poplatek se neplatí za umístění zařízení pro základní činnost spojů a železniční dopravu.

2. Fyzické osoby podnikající podle zvláštních předpisů 5) jsou od poplatku osvobozeny po dobu pěti let od vzniku poplatkové povinnosti.

3. Poplatek se nevybere, pokud bude z užívání prostor vybírán poplatek za užívání veřejného prostranství 6).

4. Správce poplatku může v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout.

5. Užívá-li poplatník několik prostorů, pro které budou stanoveny jak různé úlevy, tak základní sazba, bude platit poplatek za každý prostor jednotlivě. Sb.hl.m.Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Čl. 7

Správa a rozpočtové určení výnosu poplatku

1. Poplatek spravují městské části příslušné podle místa provozovny nebo její části.

2. Příjmy z poplatku jsou příjmem městské části, která vykonává správu poplatku.

3. Městské části odvedou 40 % z výnosu poplatku do rozpočtu hl.m.Prahy.

Čl. 8

Sankce

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se považuje za přestupek 7).

Čl. 9

Přechodná ustanovení
 
1. U poplatníků, kteří ke dni účinnosti této vyhlášky měli na území městské části umístěna zařízení sloužící k podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti vzniká poplatková povinnost tímto dnem.

2. Poplatek je splatný bez vyměření ve lhůtě stanovené pro splnění ohlašovací povinnosti.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1991.


Primátor hl.m.Prahy
Jaroslav Kořán v. r.

Náměstek primátora hl.m.Prahy
Ing. Jiří Valda v. r.1) zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 2) vyhláška č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) 3) vyhláška č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor 4) § 8 odst. 1 písm. g) zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze 5) např. zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů zákon č. 128/1990 Sb., o advokacii 6) § 1 písm. c) a § 4 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích vyhláška hl.m.Prahy č. 5/1991 7) § 27 odst. 1 písm. b) a § 46 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Rušící vyhlášky / nařízení

16/1993 Vyhláška č. 16/1993 Sb. hl. m. Prahy