Obecně závazná vyhláška č. 20/2005 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se vyhlašuje závazná část plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy
Číslo 20/2005
Sbírka 14
Datum vydání 20.10.2005
Datum účinnosti 01.01.2006
Datum zrušení 15.04.2016
Důvod zrušení vydání obecně závazné vyhlášky č. 6/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vyhlašuje závazná část plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy
Plné znění

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 20. 10. 2005 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 43 odst. 10 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

§ 1 

Touto obecně závaznou vyhláškou se vyhlašuje závazná část plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy, která je uvedena v příloze.

§ 2

Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy je uložen na Magistrátu hlavního města Prahy.

 

§ 3 

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

 

MUDr. Pavel  B é m,   v. r.

primátor hlavního města Prahy

  

Mgr. Rudolf  B l a ž e k,   v. r.

náměstek primátora hl. m. Prahy

 

 

Rušící vyhlášky / nařízení

6/2016 Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 Sb. hl. m. Prahy