Obecně závazná vyhláška č. 26/2000 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod tvořený katastrálními územími: Benice, Běchovice, Dolní Počernice, Dubeč, Hájek, Horní Počernice, Cholupice, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Komořany, Královice, Křeslice, Libuš, Lipence, Lochkov, Miškovice, Modřany, Nedvězí, Písnice, Pitkovice, Radotín, Satalice, Šeberov, Točná, Třeboradice, Uhřiněves, Újezd, Újezd nad Lesy, Vinoř, Zadní Kopanina, Zbraslav
Číslo 26/2000
Sbírka 00/2000
Datum vydání 27.06.2000
Datum účinnosti 27.06.2000
Datum zrušení 01.12.2010
Důvod zrušení vydání nařízení č. 17/2010 Sb. hl. m. Prahy, o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod tvořený katastrálními územími: Benice, Běchovice, Dolní Počernice, Dubeč, Hájek, Horní Počernice, Cholupice, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Komořany, Královice, Křeslice, Libuš, Lipence, Lochkov, Miškovice, Modřany, Nedvězí, Písnice, Pitkovice, Radotín, Satalice, Šeberov, Točná, Třeboradice, Uhříněves, Újezd, Újezd nad Lesy, Vinoř, Zadní Kopanina, Zbraslav
Plné znění

Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 27.6.2000 podle § 25 odst.2. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) a podle § 24 odst. 1 a § 45 písm. l) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění zákona ČNR č.302/1992 Sb. vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

Vyhlašuje se záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod tvořený katastrálními územími: Benice, Běchovice, Dolní Počernice, Dubeč, Hájek, Horní Počernice, Cholupice, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Komořany, Královice, Křeslice, Libuš, Lipence, Lochkov, Miškovice, Modřany, Nedvězí, Písnice, Pitkovice, Radotín, Satalice, Šeberov, Točná, Třeboradice, Uhřiněves, Újezd, Újezd nad Lesy, Vinoř, Zadní Kopanina, Zbraslav.


Čl. 2


Fyzické a právnické osoby, vlastnící v zařizovacím obvodu lesy o výměře menší než 50 ha, mají právo oznámit orgánu státní správy lesů své hospodářské záměry a požadavky na zpracování osnovy v termínu do 31.12.2000 .

Čl. 3

Právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny a orgány státní správy mohou uplatnit u orgánu státní správy lesů své připomínky a požadavky na zpracování osnovy v termínu do 31.12.2000.

Čl.4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ing. arch. Jan Kasl v. r.
primátor hl. m. Prahy

Ing. Petr Švec, v. r.
náměstek primátora hl. m. Prahy

Rušící vyhlášky / nařízení

17/2010 Nařízení č. 17/2010 Sb. hl. m. Prahy