Sociální práce - rozcestník

Činnost oddělení rodiny a sociální práce na úseku sociální práce

 • Působí v oblastech sociálního bydlení, prevence bezdomovectví, a to zejména tím, že plní i další úkoly uložené mu Zastupitelstvem a Radou kraje, napomáhá činnosti Výborů a Komisí
 • Poskytuje odbornou a metodickou pomoc úřadům městských částí hl. m. Prahy a vytváří metodické materiály
 • Provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti na úřadech městských částí hl. m. Prahy. Kontrolu činnosti orgánů městských částí při výkonu přenesené působnosti provádí v rozsahu a prostředky, které mu dává zákon k dispozici.
 • Rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím úřadů městských částí hl. m. Prahy ve věcech řízení o zvláštním příjemci důchodu dle § 10 zákona č. 582/1991 sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
 • Rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím úřadů městských částí hl. m. Prahy ve věci stanovení úhrady za stravu a za péči dle § 74 odst. 2 zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zajišťuje přešetření a vyřízení stížností a podnětů městských částí hl. m. Prahy a občanů směřujících do oblasti přenesené působnosti oddělení (§ 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
 • Vykonává agendu a působnosti krajského úřadu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů:
  • realizuje a koordinuje sociální práci, která vede k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob,
  • poskytuje sociálním pracovníkům úřadů městských částí hl. m. Prahy odbornou metodickou pomoc a vedení,
  • koordinuje sociální poradenství na svém území ve všech oblastech sociální ochrany obyvatelstva, a to na úseku: sociálního zabezpečení, pracovního práva a zaměstnanosti, občanskoprávních možností řešení tíživé nebo složité sociální situace osob, předávání informací z oblasti pomoci klientům při vedení správního řízení, občanskoprávních řízení, exekučních řízení apod., preventivních činností zejména v oblasti finanční gramotnosti,
  • koordinuje poskytování sociální práce osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, včetně spolupráce s intervenčním centrem.