Aktuality k registracím poskytovatelů sociálních služeb

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Registr v elektronické podobě podle § 85 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje údaje uvedené v § 79 odst. 5 písm. a) až d), kapacitu, materiální, technické a personální zabezpečení, poskytování základních a fakultativních činností, a financování jednotlivých sociálních služeb a zobecněné údaje o žadatelích, osobách, kterým je sociální služba poskytována, a to pro účely analytické a koncepční činnosti ministerstva.

Poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru, je povinen tyto údaje sdělovat prostřednictvím elektronického systému na tiskopisu předepsaném ministerstvem ve lhůtě do 30. června za předchozí kalendářní rok.

Hlášení změn

Podle § 82, odst. 1, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je poskytovatel sociálních služeb povinen do 15 dnů písemně oznámit registrujícímu orgánu všechny změny týkající se:

 • údajů obsažených v rozhodnutí o registraci
 • údajů obsažených v žádosti o registraci
 • dokladů předložených podle § 79 odst. 5 výše citovaného zákona (doklady o bezúhonnosti, doklady prokazující odbornou způsobilost pracovníků v přímé péči, úředně ověřené kopie zakladatelských dokumentů, apod.) a doložit tyto změny příslušnými doklady.
 • vždy musí být u služby uveden druh služby a identifikátor
 1. V případě ukončení pracovního poměru s pracovníkem poskytovatel informuje registrující orgán dopisem, doručeným na odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP. Dopis označte heslem „registrace“.
 2. Rovněž o ostatních změnách poskytovatel informuje registrující orgán výhradně dopisem doručeným na odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP (poštou, doložením na podatelnu). Z dopisu musí být patrné, o jakou změnu se jedná, jaké organizace a jaké její služby se změna týká a musí být přiložena (ověřená/prostá – podle povahy dokumentu) kopie příslušných dokumentů. Změny údajů obsažených v Rozhodnutí o registraci a v žádosti o registraci, musí být písemně a srozumitelně vyjádřeny v průvodním dopise. Ke každé službě, které se změna týká, je nutné uvést identifikátor služby. Dopis označte heslem „registrace“ .
 3. Pokud poskytovatel žádá o ukončení některé ze sociálních služeb uvedených v Rozhodnutí o registraci, žádost musí být podána dle § 82, odst. 4, zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nejméně 3 měsíce přede dnem ukončení činnosti.
 4. Podle § 82, odst. 5, zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o registraci pozbývá platnosti, jestliže poskytovatel nezačne poskytovat sociální služby ve lhůtě do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí o registraci.
 5. Poskytovatel sociálních služeb, který v průběhu kalendářního pololetí použil opatření omezující pohyb osob, je podle § 89 odst. 7, povinen písemně sdělit registrujícímu orgánu ve lhůtě do 15 dnů po skončení kalendářního pololetí počet osob, u kterých byla tato opatření použita, a četnost jejich použití podle druhů těchto opatření.
 6. Podle § 79 odst.5 žádost o registraci obsahuje číslo platebního účtu.
 7. Vykazování dat podle § 85 odst. 5 – a) právnická nebo fyzická osoba do 30. 6. zanikne nebo zemře. V této situaci povinnost data za předešlé období vykazovat zaniká. b) organizace nebo fyzická osoba zruší všechny (pokud jich má vícero) registrované sociální služby do 30. 6. V tomto případě není fyzická nebo právnická osoba povinna data vykazovat. Jestliže je registrace zrušena na základě některého z důvodů uvedených v § 82 zákona, není organizace nebo fyzická osoba povinna data vykazovat. Pokud nastane situace, že organizace nebo fyzická osoba poskytuje vícero sociálních služeb a registrace je zrušena pouze u jedné, povinnost vykazovat data podle § 85 odst. 5 nezaniká, neboť organizace nebo fyzická osoba je stále poskytovatelem. Data se vykazují pouze za aktuálně registrované sociální služby.


 

Informace o Vykazování dat o poskytování sociálních službách lze nalézt na stránkách MPSV http://www.mpsv.cz/cs/8668

 

21. května 2008
21. května 2008