Byty zvláštního určení

Co jsou byty zvláštního určení?
Byty zvláštního určení jsou byty zvlášť stavebně upravené pro ubytování osob zdravotně postižených,a to pohybově (zejména imobilních osob na invalidním vozíku) nebo osob postižených zrakově či sluchově.Do kategorie bytů zvláštního určení patří domy s pečovatelskou službou, chráněné bydlení.Uzavírání nájemních smluv podléhá zvláštnímu režimu (§ 10 odst. 1 zákona č. 102/1992 Sb.).

Kdo se může o tento typ bytu ucházet?
Osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, které mají zvláštní potřeby v oblasti bydlení.

Kam se v případě potřeby může občan obrátit?
Písemnou žádost o pronájem bytu zvláštního určení lze podat na předepsaném formuláři na příslušném úřadě podle místa trvalého bydliště (ÚMČ, bytový odbor), popř. na Magistrát hl. m. Prahy - odbor evidence, správy a využití majetku.

Co se stane v případě, že zdravotně postižený nájemce zemře? Přechází právo na nájem i na partnera, který je zdravý?
Pro tyto byty platí obdobné právní vztahy jako pro služební byty(tedy neplatí ustanovení § 703 až 708 Občanského zákoníku) – nemůže dojít ke vznikuspolečného nájmu bytu manžely, nemůže dojít k přechodu nájmu bytu v případěsmrti nájemce anebo jeho opuštění společné domácnosti na osoby, které s nim žily,ale zůstává jim právo na bydlení, tzn. že nejsou povinni se z bytu vystěhovat, dokud jim není zajištěnabytová náhrada.

9. října 2009
9. října 2009