Vyhlášení rozvoje nových kapacit v Krajské síti pro rok 2024

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

rádi bychom vás touto cestou informovali o poptávaných rozvojových kapacitách k zařazení do Základní sítě poskytovatelů sociálních služeb na území hl. m. Prahy (dále jen „Základní síť“) od 1. 1. 2024.

Každý zájemce o podání žádosti o zařazení / navýšení kapacit v Základní síti (včetně technických změn) má povinnost svůj záměr projednat se správcem sítě, tj. s odborem SOV MHMP, a to nejpozději do 16. 6. 2023. Bez předchozího projednání nebude na žádost brán zřetel.

Sjednání termínu pro individuální projednání směřujte souběžně na:

Termín pro odevzdání jednotlivých žádostí je 30. 6. 2023.

Potvrzení městské části, které je nedílnou součástí žádosti, bude možné dodat dodatečně, nejpozději však do 15. 9. 2023.

§ (ZSS)

Typ služby

Jednotka

Forma poskytování

Specifikace zaměření služby s ohledem na cílovou skupinu uživatelů

37

Odborné sociální poradenství

úvazek

ambulantní/terénní

Služby zaměřené na prevenci rizikového chování s ohledem na pohlavně přenosné choroby a HIV

39

Osobní asistence

hodina

terénní

služby odpovídající parametrům uvedených ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP v období 2022–2024

40

Pečovatelská služba

úvazek

terénní

služby odpovídající parametrům uvedených ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP v období 2022–2025

44

Odlehčovací služby

úvazek / lůžko

ambulantní/pobytová

Služby se zaměřením na podporu osob s demencí a paliativní péči

46

Denní stacionáře

úvazek

ambulantní

Bez specifikace

48

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

lůžko

pobytová

Pouze nové kapacity na území hl. m. Prahy

50

Domovy se zvláštním režimem

lůžko

pobytová

Služby zaměřené na péči o osoby se zkušeností s bezdomovectvím a o osoby se závislostí na návykových látkách

51

Chráněné bydlení

lůžko

pobytová

Bez specifikace

59

Kontaktní centra

úvazek

ambulantní

Vznik až 3 nových nízkokapacitních center v různých lokalitách na území hl. m. Prahy

60

Krizová pomoc

úvazek / lůžko

ambulantní/terénní

Pouze služby zajišťující ambulantní/terénní formu poskytování v kombinaci s pobytovou formou.

61

Nízkoprahová denní centra

úvazek

ambulantní

Bez specifikace

65

Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi

úvazek

ambulantní, terénní

Pouze služby zaměřené na podporu ohrožených dětí a mládeže a dále dětí a mladistvých s odlišným mateřským jazykem (vč. nezletilých bez doprovodu)

66

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

úvazek

ambulantní, terénní

Pouze služby na podporu osob v seniorském věku (65+) s chronickým duševním onemocněním

70

Sociální rehabilitace

úvazek / lůžko

ambulantní/pobytová

Pouze služby na podporu osob s mentálním, zdravotním či kombinovaným znevýhodněním, se zvláštním zaměřením na osoby s chronickým duševním onemocněním a HIV.

 

Žádosti o zařazení nových kapacit do Krajské sítě se podávají na předepsaných formulářích (viz níže), prostřednictvím osobního podání v podatelně MHMP, či elektronicky datovou schránkou ID: 48ia97h

 

2. května 2023
16. ledna 2024