Grantové řízení - Program primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2023

Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č. 2122 ze dne 29. 8. 2022 Program primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2023.

Vyhlášená Opatření:

  1. Vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení a sběr a zpracování dat zaměřené na vztahy, klima a duševní zdraví ve třídách a pedagogických sborech
  2. Programy všeobecné, selektivní a indikované primární prevence rizikového chování a programy zaměřené na péči o duševní zdraví realizované školami
  3. Programy všeobecné, selektivní a indikované primární prevence rizikového chování a programy zaměřené na péči o duševní zdraví realizované školskými zařízeními
  4. Programy všeobecné, selektivní a indikované primární prevence rizikového chování a programy zaměřené na péči o duševní zdraví realizované ve školách a školských zařízeních Žadatelem s certifikací odborné způsobilosti nebo Kladným vyjádřením CSSP ke kvalitě programu

Aktuální informace k mechanismu ověřování kvality programu primární prevence:

Pro účely dotačního Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2023 je zaveden mechanismus ověřování kvality programů primární prevence pro poskytovatele, kteří nemají z minulosti tzv. Certifikát odborné způsobilosti vydaný MŠMT a NÚV. Více informací najdete ZDE.

Grantový seminář pro žadatele o dotaci:

Grantový seminář se bude konat dne 21. 9. 2022 od 9.00 hod. do 12.00 hod. ve Velké zasedací síni Nové radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1. Program, vč. způsobu přihlášení, najdete ZDE.

Konzultace k žádostem:

Odbor sociálních věcí, oddělení prevence, Charvátova 145, Praha 1, 2. patro, místnost č. 204/205 (osobní konzultace v období pro podávání žádosti po telefonické či e-mailové dohodě).

E-mailové a telefonické konzultace (vzhledem k vytíženosti tel. linek v období konzultací upřednostňujte e-mailovou komunikaci):

Ing. Monika Puchelová

monika.puchelova@praha.eu

236 004 164

Mgr. Nikola Konečná

nikola.konecna@praha.eu

236 004 197

 

Podání žádosti o dotaci:

Lhůta pro podávání žádosti je od 10. 10. do 20. 10. 2022. Elektronický formulář pro podání žádosti je ke stažení na odkazu níže.

Podání žádosti je nutné učinit v elektronické formě (formulář ve formátu zfo s vygenerovaným kódem) a současně fyzické formě (s vygenerovaným kódem, opatřené fyzickým či elektronickým podpisem, poštou, na podatelně, datovou schránkou - vyberte pouze jednu z možností). Podrobné informace k podání žádosti o dotaci jsou uvedeny v bodu F. Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2023.

Dokumenty ke stažení:

Metodiku pro podání žádosti o dotaci, tvorbě projektu a vyúčtování dotace najdete ke stažení níže. Věnujte pozornost i přiložené smlouvě a hodnotícímu formuláři, kde najdete další podstatné informace ohledně čerpání dotace a hodnocení projektu.

Program primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2023

Žádost o dotaci pro rok 2023


Přidělení dotací v Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2023

Rada HMP usnesením č. 295 dne 14. 2. 2023 schválila financování projektů v rámci Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2023 školám a školským zařízením, zřízeným HMP, a financování projektů jiným subjektům (soukromé školy, církevní školy, NNO), do výše 200 tis. Kč. Kompletní materiál je ke stažení zde.

Zastupitelstvo HMP usnesením č. 1/150 ze dne 16. 2. 2023 schválilo financování projektů v rámci Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2023 školám, zřízeným MČ, a financování projektů jiným subjektům (NNO, církevní organizace)  nad 200. tis. Kč. Kompletní materiál je ke stažení zde.

Soukromé školy, NNO a školy a školská zařízení zřizovaná církví či vysokou školou, kterým byla dotace poskytnuta, budou ze strany MHMP vyzváni v nejbližších dnech k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Více informací obdrží statutární orgán prostřednictvím e-mailu.

Finanční vypořádání dotace poskytnuté v Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2023

Formulář Zprávy o realizaci projektu je ke stažení zde. Formulář doporučujeme stahovat přímo před jeho vyplňováním.

Zpráva o realizaci Projektu se doručuje v elektronické podobě jako elektronický formulář uložený ve formátu „zfo“ (Software602 Form Filler), včetně všech požadovaných příloh, a zároveň v tištěné podobě s vygenerovaným potvrzením o elektronickém podání v termínu do 31. 1. 2024. Obě verze Zprávy o realizaci projektu musí být identické, včetně všech požadovaných příloh.

Dotaci je možné použít na náklady (výdaje) vzniklé od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a uhrazené od 1. 1. 2023 do 15. 1. 2024, přičemž Účelu je příjemce povinen dosáhnout do 31. 12. 2023.

 

Tištěná Zpráva o realizaci projektu se doručuje:

na adresu: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, odbor sociálních věcí, Jungmannova 35/29, Praha 1 (buď osobně v podatelně na adrese Jungmannova 29, Praha 1, nebo v podatelně na adrese Mariánské náměstí č. 2, Praha 1) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, kdy pro dodržení lhůty je rozhodné datum odeslání na HMP. Obálka musí být označena „Zpráva o realizaci Projektu – Program PP 2023“,

           nebo

prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 48ia97h) - v případě zasílání více Zpráv prosíme zaslat každou samostatnou datovou zprávou.

 

Nevyčerpané finanční prostředky z dotace HMP zasílají:

Příspěvkové organizace HMP zasílají vratky veškerých nevyčerpaných grantů (UZ 115) poskytnutých z rozpočtu HMP až na základě pokynu "Vyúčtování výsledků hospodaření za rok 2023", které obdrží od odboru ROZ MHMP, a kde jsou uvedeny veškeré pokyny k zaslání nevyčerpaných prostředků z rozpočtu HMP, včetně čísla účtu, VS, částky a termínu splatnosti.


Základní školy zřízené městskými částmi HMP zasílají vratky městské části, která je jejich zřizovatel do 31. 1. 2024. Platbu je třeba dostatečně identifikovat jako vratku z dotace HMP v Programech primární prevence pro rok 2023.


Ostatní Žadatelé na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní symbol: IČO příjemce dotace, specifický symbol: 98212 do 31. 1. 2024

2. března 2023
20. dubna 2024