Grantové řízení – Program primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2024

Vyhlášení Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2024

Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č. 1658 ze dne 14. 8. 2023 Program primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2024.

Vyhlášená Opatření:

  1. Vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení a sběr a zpracování dat zaměřených na vztahy, klima a duševní zdraví ve třídách a pedagogických sborech
  2. Programy všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování zaměřené na péči o duševní zdraví realizované školami
  3. Programy všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování zaměřené na péči o duševní zdraví realizované školskými zařízeními
  4. Programy všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování zaměřené na péči o duševní zdraví realizované ve školách a školských zařízeních certifikovanými organizacemi nebo organizacemi s kladným vyjádřením CSSP ke kvalitě programu

Mechanismus ověřování kvality programu primární prevence pro účely dotačního programu:

Pro účely dotačního programu je zaveden mechanismus ověřování kvality programů, kteří nemají z minulosti tzv. Certifikát odborné způsobilosti vydaný MŠMT a NÚV. Více informací najdete zde.

Seminář pro žadatele o dotaci:

Seminář pro žadatele se bude konat 21. 9. 2023 od 9.00 hod. do 12.00 hod. ve Velké zasedací síni Nové radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1. Program, vč. způsobu přihlášení, najdete zde.

Konzultace k žádostem:

Odbor sociálních věcí, oddělení prevence, Charvátova 145, 3. patro, místnost č. 303. Osobní konzultace probíhají vždy po telefonické/e-mailové domluvě.

Kontaktní osoby:

Ing. Monika Puchelová   236 004 164 monika.puchelova@praha.eu
Mgr. Nikola Konečná  236 004 197  nikola.konecna@praha.eu

Podání žádosti o dotaci:

Lhůta pro podání žádosti je od 06. 10. do 15. 10. 2023.  Podrobné informace k podání žádosti o dotaci jsou uvedeny v bodu F. Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2024. Žádost se podává prostřednictvím formuláře ve formátu zfo a následně DATOVOU SCHRÁNKOU, již není možné žádost zaslat prostřednictvím pošty nebo osobně na podatelně MHMP. Pokud zasíláte více žádostí o dotaci, každá žádost se zasílá samostatnou datovou zprávou.

Dokumenty ke stažení:

Program primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2024

Žádost o poskytnutí dotace

Návod k instalaci programu Software 602 (formát zfo)

 


Přidělení dotací v Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2024

Rada HMP usnesením č. 608 ze dne 8. 4. 2024 schválila financování projektů v Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2024 škol (příspěvkové organizace HMP), školských zařízeních (příspěvkové organizace HMP) a jiných subjektů (soukromé a církevní školy, školy zřízené vysokou školou a NNO) do výše 1 mil. Kč. Kompletní materiál je ke stažení zde.

Zastupitelstvo HMP usnesením č. 13/1 ze dne 18. 4. 2024 schválilo financování projektů v Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2024 škol, zřízených městskými částmi, a jiných subjektů (dotace nad 1 mil. Kč). Kompletní materiál je ke stažení zde.

22. srpna 2023
19. dubna 2024