Grantové řízení v Programu primární prevence pro rok 2019

Vyhlášení Programů, přidělení dotací a Zpráva o realizaci projektu

Vyhlášení Programů primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2089 ze dne 28. 8. 2018 schválila vyhlášení Programů primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019.

Metodika Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních je ke stažení zde.

Formulář žádosti pro rok 2019 ve formátu .zfo je ke stažení zde. (Zkontrolujte si, prosím, zda máte aktuální verzi formuláře (aplikace Software Form Filler). Ověření aktuální verze: V otevřeném formuláři (žádosti) nahoře na liště -> NÁSTROJE -> OTAZNÍK (O programu) -> KONTROLA VERZE -> Příp. nainstalovat položku = aktuální verzi.)

Návod na instalaci formátu .zfo je ke stažení zde.


Přidělení dotací v Programech primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 547 ze dne 1. 4. 2019 schválila financování projektů v rámci Programů primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019 (příspěvkovým organizacím hl. m. Prahy, církevním školám, soukromým školám a NNO do výše 200 tis. Kč).

Usnesení RHMP č. 547 ze dne 1. 4. 2019

Zastupitelstvo HMP schválilo usnesením č. 6/50  ze dne 25. 4. 2019 přidělení dotací příspěvkovým organizacím městských částí HMP a školským zařízením a NNO (nad výši 200 tis. Kč).

Usnesení ZHMP č. 6/50 ze dne 25. 4. 2019


Zpráva o realizaci projektu v Programech primární prevence ve školách a školských zařízeních za rok 2019

Usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 1578 ze dne 3.8.2020 bylo schváleno prodloužení termínů uvedených v Programech primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019 z důvodu uzavření škol na základě krizových opatření souvisejících s pandemií Covid-19, a to doby dosažení účelu dotace do 30. 9. 2020, prodloužení lhůty pro vznik způsobilých nákladů do 30. 9. 2020 a jejich uhrazení do 15. 10. 2020 a doby pro předložení finančního vypořádání dotace do 15. 10. 2020.

Zároveň Rada hlavního města schválila návrh na uzavření dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace s příjemci, se kterými byla uzavřena smlouva v rámci Programů primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019 s tím, že pokud příjemce nepodepíše dodatek do 15. 9. 2020, má se za to, že návrh na uzavření dodatku nepřijímá. Uzavírání dodatků se netýká škol a školských zařízení zřizovaných hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy. Celý text usnesení je ke stažení zde.

Zprávu o realizaci projektu, prosím, vyplňte elektronicky na výše uvedeném odkazu a následně (po vygenerování ověřovacího kódu) vytiskněte a fyzicky doručte na adresu: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, odbor sociálních věcí, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, a to buď osobně nebo poštou.

Formulář Zprávy o realizaci projektu ke stažení zde.

11. srpna 2021
17. listopadu 2023