Grantové řízení v Programu primární prevence pro rok 2021

Vyhlášení programu, přidělení dotací a vyúčtování dotace

Vyhlášení Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2021

Na základě usnesení Rady HMP č. 1943 ze dne 7. 9. 2020 bylo schváleno vyhlášení Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2021:

Metodika Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních je ke stažení zde.

Formulář žádosti pro rok 2021 ve formátu .zfo ke stažení zde.

Návod na instalaci formátu .zfo ke stažení zde.

Letos je poprvé možné stahovat formulář ve formátu .zfo z profilu žadatele, který si můžete založit po registraci na Grantovém portálu (https://granty.praha.eu/GrantyPortal/default), kde naleznete podrobný návod k registraci.


Přidělení dotací v Programech primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2021

Rada HMP schválila usnesením č. 521 ze dne 15. 3. 2021 přidělení dotací příspěvkovým organizacím hl. m. Prahy a církevním a soukromým školám a NNO (do výše 200 tis. Kč).

Usnesení RHMP č. 521 ze dne 15. 3. 2021

Zastupitelstvo HMP schválilo usnesením č. Z-9138  ze dne 18. 3. 2021 přidělení dotací příspěvkovým organizacím městských částí HMP a školským zařízením a NNO (nad výši 200 tis. Kč).

Usnesení ZHMP č. 25/59 ze dne 18. 3. 2021


Zpráva o realizaci projektu v Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních za rok 2021

Zpráva o realizaci projektu se doručuje v elektronické podobě jako elektronický formulář uložený ve formátu „zfo“ (Software602 Form Filler), vč. všech požadovaných příloh, a zároveň v tištěné podobě s vygenerovaným potvrzením o elektronickém podání v termínu do 30. 4. 2022. Obě verze Zprávy o realizaci projektu musí být identické, vč. požadovaných příloh.

Tištěnou podobu můžete doručit buď na adresu Magistrát hl. m. Prahy, odbor sociálních věcí, Jungmannova 35/29, Praha 1 nebo prostřednictvím datové schránky (ID DS: 48ia97h). Obálku nebo datovou zprávu označte názvem "Zpráva o realizaci Projektu - Program PP 2021". Pokud Vám byla poskytnuta dotace na více projektů, zpracujte pro každou žádost samostatnou Zprávu o realizaci projektu. Zasíláte-li více Zpráv o realizaci projektu prostřednictvím datové schránky, odešlete každou žádost, vč. příloh, samostatnou datovou zprávou (tzn. 1 Zpráva o realizaci projektu = 1 datová zpráva), pokud je zasíláte fyzicky poštou, můžete zaslat v 1 obálce.

Nevyčerpané finanční prostředky z dotace HMP:

NNO, soukromé školy a školy/školská zařízení zřízené církví zasílají nevyčerpané finanční prostředky z dotace HMP na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní symbol: IČO příjemce dotace, specifický symbol: 98212.

Příspěvkové organizace HMP posílají vratky veškerých nevyčerpaných grantů (UZ 115) poskytnutých z rozpočtu HMP až na základě pokynu  "Vyúčtování výsledků hospodaření za rok 2021", které obdrží od odboru ROZ MHMP, a kde jsou uvedeny veškeré pokyny k zaslání nevyčerpaných prostředků z rozpočtu HMP, včetně čísla účtu, VS, částky a termínu splatnosti. Vyčkejte tedy na tento písemný pokyn a finanční prostředky nezasílejte dříve.

Základní školy zřízené městskými částmi vrací nevyčerpané finanční prostředky z dotace HMP městské části, která je jejich zřizovatel. Platbu je třeba dostatečně identifikovat jako vratku z dotace HMP v Programu primární prevence pro rok 2021.

Formulář Zprávy o realizaci projektu je ke stažení zde.

11. února 2022
17. listopadu 2023