Grantové řízení v Programu primární prevence pro rok 2022

Vyhlášení Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2022

Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č. 2272 ze dne 20. 9. 2021 Program primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2022.

Vyhlášená opatření:

I. Vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení

II. Programy všeobecné, selektivní a indikované primární prevence rizikového chování realizované školami

III. Programy všeobecné, selektivní a indikované primární prevence realizované školskými zařízeními

IV. Programy všeobecné, selektivní a indikované primární prevence realizované ve školách a školských zařízeních Žadatelem s certifikací odborné způsobilosti

Aktuální informace k mechanismu ověřování kvality programů primární prevence:

Pro účely dotačního Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2022 byl zaveden mechanismus ověřování kvality programů primární prevence pro poskytovatele, kteří nemají z minulosti tzv. Certifikát odborné způsobilosti vydaný MŠMT a NÚV.

Více informací najdete ZDE.

Konzultace ke zpracování projektů:

Odbor sociálních věcí, oddělení prevence, Charvátova 145, Praha 1, 2. patro, místnost č. 205 (osobní konzultace v období pro podávání žádosti po telefonické či e-mailové dohodě).

Kontaktní osoby pro e-mailovou a telefonickou konzultaci:

Ing. Monika Puchelová monika.puchelova@praha.eu 236 004 164
Mgr. Nikola Konečná nikola.konecna@praha.eu 236 004 197

 

Podání Žádosti:

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci je od 22. 10. 2021 do 4. 11. 2021.

Formulář pro podání žádosti o dotaci je k dispozici ve formátu .zfo (viz "Dokumenty ke stažení") tak, jak jste zvyklí z minulých ročníků. Podání žádosti je nutné učinit v elektronické formě (formulář ve formátu .zfo s vygenerovaným kódem) a současně tištěné formě (s vygenerovaným kódem, opatřené fyzickým či elektronickým podpisem, poštou, na podatelně, datovou schránkou - vyberte pouze jednu z možností). Podrobné informace k podání žádosti o dotaci jsou uvedeny v bodu F. Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2022.

Dokumenty ke stažení:

Metodiku pro podání žádosti o dotaci, tvorbě projektu a vyúčtování dotace najdete zde:

Program primární prevence ve školách a školských zařízeních

Při tvorbě projektu doporučujeme přihlédnout k formuláři hodnocení žádosti, podle kterého budou hodnotitelé každý projekt bodovat:

Formulář hodnocení Žádosti

Pro podání žádosti je nutné stáhnout novou verzi pro rok 2022:

Formulář Žádosti pro podání dotace


Seminář k Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2022

Odbor sociálních věcí, oddělení prevence, pořádá seminář pro žadatele v Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2022.

Kdy: 22. 9. 2021, 9.00 - 12.00 hod.

Kde: Velká zasedací síň Nové radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1

Pro koho je určen: žadatelé o dotaci v Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních

Přihlášení: prostřednictvím online formuláře, který najdete zde, nebo přes odkaz v pozvánce

Pozvánka na seminář, vč. podrobného programu, je ke stažení zde.


Přidělení dotací v Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2022

Rada HMP Usnesením č. 500 dne 14. 3. 2022 schválila financování projektů v rámci Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2022. Kompletní materiál je ke stažení zde.

Jednotlivé schválené přílohy Usnesení:

Dotace PO HMP

Dotace do 200 tis. Kč (soukromé školy, NNO)

Nepodpořené žádosti

Zastupitelstvo HMP Usnesením č. 35/77 ze dne 24. 3. 2022 schválilo financování projektů v rámci Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2022 (dotace školám, zřízeným MČ, a projektům nad 200. tis. Kč). Kompletní materiál je ke stažení zde.

Soukromé školy, NNO a školy a školská zařízení zřizovaná církví či MŠMT, kterým byla dotace poskytnuta, budou ze strany MHMP vyzváni v nejbližších dnech k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Více informací obdrží statutární orgán prostřednictvím e-mailu.


Finanční vypořádání dotace poskytnuté v Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2022

Formulář Zprávy o realizaci projektu je ke stažení zde. Formulář doporučujeme stahovat přímo před jeho vyplňováním.

Zpráva o realizaci Projektu se doručuje v elektronické podobě jako elektronický formulář uložený ve formátu „zfo“ (Software602 Form Filler), včetně všech požadovaných příloh, a zároveň v tištěné podobě s vygenerovaným potvrzením o elektronickém podání v termínu do 30. 4. 2023. Obě verze Zprávy o realizaci projektu musí být identické, včetně všech požadovaných příloh.

Tištěná Zpráva o realizaci projektu se doručuje:

  1. na adresu: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, odbor sociálních věcí, Jungmannova 35/29, Praha 1 (buď osobně v podatelně na adrese Jungmannova 29, Praha 1, nebo v podatelně na adrese Mariánské náměstí č. 2, Praha 1) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, kdy pro dodržení lhůty je rozhodné datum odeslání na HMP. Obálka musí být označena „Zpráva o realizaci Projektu – Program PP 2022“,

           nebo

  • prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 48ia97h): v případě, že je Žadatel vlastníkem elektronického podpisu, může finanční vyúčtování Dotace podat do datové schránky.

Nevyčerpané finanční prostředky z dotace HMP zasílají:

Příspěvkové organizace HMP zasílají vratky veškerých nevyčerpaných grantů (UZ 115) poskytnutých z rozpočtu HMP až na základě pokynu "Vyúčtování výsledků hospodaření za rok 2022", které obdrží od odboru ROZ MHMP, a kde jsou uvedeny veškeré pokyny k zaslání nevyčerpaných prostředků z rozpočtu HMP, včetně čísla účtu, VS, částky a termínu splatnosti.

Základní školy zřízené městskými částmi HMP zasílají vratky městské části, která je jejich zřizovatel do 30. 4. 2023. Platbu je třeba dostatečně identifikovat jako vratku z dotace HMP v Programech primární prevence pro rok 2022.

Ostatní Žadatelé na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní symbol: IČO příjemce dotace, specifický symbol: 98212 do 30. 4. 2023

3. března 2023
17. listopadu 2023