Standardy sociálně-právní ochrany

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí ukládá orgánům sociálně-právní ochrany povinnost řídit se Standardy kvality sociálně-právní ochrany (dále také „Standardy“). Závazné znění Standardů je uvedeno v Příloze č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb., ze dne 17. prosince 2012, o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem procesu standardizace je faktické zvyšování kvality poskytované sociálně-právní ochrany, sjednocení přístupů, terminologie, metod práce a transparentnost systému práce s ohroženými dětmi a rodinami.

Magistrát hl. m. Prahy je povinen se při výkonu sociálně-právní ochrany dětí Standardy řídit. Jejich plnění je kontrolováno. Výjimkou jsou kritéria, u kterých vyhláška stanoví, že se na úrovni krajského úřadu nehodnotí: kritéria 1a, 1b, 4b, 8d, 9c, 9d a 14b.

 

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor sociálních věcí

Oddělení rodiny a sociální práce

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

detašované pracoviště Charvátova 9/145, 110 00 Praha 1

 

Úřední hodiny odboru SOV:

Pondělí 8.00 - 18.00 hod
Středa 8.00 - 18.00 hod

 

Podatelna:

Pracoviště Mariánské nám. 2/2, Praha 1,  110 00

pondělí 8.00 - 18.00 hod
úterý 8.00 - 15.00 hod
středa 8.00 - 18.00 hod
čtvrtek 8.00 - 15.00 hod
pátek 8.00 - 11.00 hod

Pracoviště Jungmannova 35/29, Praha 1, 110 00

pondělí 8.00 - 18.00 hod
úterý 8.00 - 15.00 hod
středa 8.00 - 18.00 hod
čtvrtek 8.00 - 15.00 hod
pátek 8.00 - 11.00 hod

 

ID datové schránky: 48ia97h

 

Adresa elektronické podatelny: posta@praha.eu

Pražské kontaktní centrum, tel: 800 100 000, email: info@praha.eu 

 

www.praha.eu

http://socialni.praha.eu

 

Použité zkratky

MHMP = Magistrát hl. m. Prahy

SOV = odbor sociálních věcí

HMP = hl. m. Praha

MPSV = Ministerstvo práce a sociálních věcí

ÚMČ = úřad městské části

SPOD = sociálně-právní ochrana dětí

SPO = sociálně-právní ochrana

OSPOD = orgán sociálně-právní ochrany dětí

NRP = náhradní rodinná péče

ISMS = systém řízení bezpečnosti informací

PČR = policie ČR

MP = městská policie

ZOZ = zkouška odborné způsobilosti

IPV = individuální plán vzdělávání

BOZP = bezpečnost a ochrana zdraví při práci

PO = požární ochrana

ZDVOP = zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Pověřené osoby = pověřené osoby poskytující sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření dle § 48 z. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

ZSPOD = zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

Správní řád = zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Ředitel/ka = ředitel/ka odboru sociálních věcí

Vedoucí = vedoucí oddělení rodiny a sociální práce

Pracovnice/pracovník = zaměstnanec MHMP, SOV, pracující v oddělení rodiny a sociální práce na úseku OSPOD

 

Kritérium 7a Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním obvodu.

 

Magistrát hl. m. Prahy, jakožto krajský úřad, monitoruje především děti nahlášené do náhradní rodinné péče. Metodicky koordinuje činnost OSPOD jednotlivých ÚMČ na území hl. m. Prahy i v oblasti depistáže a monitoringu ohrožených dětí. V rámci metodické činnosti spolupracuje také s institucemi jako jsou soudy, PČR, zařízení sociálních služeb, pověřené osoby, školská zařízení a zařízení ústavní výchovy, kdy vytváří koncepty, metodiky pro pracovníky OSPOD na území hl. m. Prahy.

V rámci kontrolní činnosti je zjišťován i rozsah preventivních aktivit realizovaných OSPOD ÚMČ Praha 1-22 a také tzv. pověřených osob. Dále se monitorují postupy vyhledávání dětí, které jsou uvedené v § 6 ZSPOD, jaká je spolupráce s dalšími odborníky, odbornými zařízeními atd.

OSPOD ÚMČ Praha 1-22 je také nabízena metodická podpora při řešení konkrétních případů (individuální konzultace případů, metodické dny, kazuistické semináře, pořádání různých setkání,…).

Pracovníci MHMP se také účastní případových konferencí, které pořádají OSPOD ÚMČ Praha 1 - 22.

Financování v sociální oblasti, tvorba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a oblast prevence spadá do činnosti celého odboru sociálních věcí MHMP, pod další oddělení.

 

Kritérium 7b Orgán sociálně-právní ochrany v rámci preventivních aktivit spolupracuje s dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci, zejména s orgány územní samosprávy, pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zástupci škol a školských zařízení, Policií České republiky, Probační a mediační službou, soudem, státním zastupitelstvím, poskytovateli zdravotních služeb, případně dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci zúčastněnými na péči o ohrožené děti podle místních potřeb a podmínek. Všechny uvedené subjekty mohou jako formu spolupráce v rámci výše uvedeného zvolit tým pro děti a mládež.

 

V rámci své činnosti pracovníci MHMP spolupracují s institucemi jako jsou soudy, PČR, zařízení sociálních služeb, osoby pověřené k výkonu SPOD, školská zařízení a zařízení ústavní výchovy, zdravotnická zařízení (DC, porodnice apod.). Pořádá metodická setkání a výjezdové akce pro pracovníky OSPOD ÚMČ Praha 1 – 22.

Pracovníci odd. také přednáší o odborných tématech pracovníkům OSPOD na území hl. m. Prahy, pořádají konference za účasti dalších odborníků v rámci multidisciplinární spolupráce v oblasti SPOD.

Dále se pořádají porady a další odborné akce pro ZDVOP, pracovníky poskytovatelů sociálních služeb, pověřených osob apod.

Na základě kontrolní činnosti a podnětů pověřených osob, právnických a fyzických osob se pracovníci MHMP zapojují do řešení konkrétních případů ohrožených dětí, účastní se případových konferencí
a poskytují poradenskou činnost. Dlouhodobě dohlížejí nad výkonem sociálně-právní ochrany
v některých zvlášť závažných a komplikovaných případech ohrožených dětí na základě opakovaných podnětů a stížností.

 

Kritérium 8a Orgán sociálně-právní ochrany jednotně postupuje při přijetí oznámení případu a jeho evidenci.

Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti případu a jeho přidělení

Fáze procesu:

Přijetí oznámení: oznámení je přijato v písemné podobě, doručeno poštou, datovou schránkou,
e-mailem, osobně na podatelnu MHMP, osobně oznámením do protokolu, telefonicky – vždy vše evidováno ve spisové službě.

Evidence případu: poštu zpracovává organizačně administrativní referentka a to jak došlou, tak odchozí. Došlá pošta se předá vedoucí/mu oddělení, který/á případ přiděluje dále konkrétní pracovnici/pracovníkovi dle agendy případně dle vytíženosti pracovníků.

Předávání případu: vedoucí odd. rozděluje veškerou došlou poštu (jak ve fyzické podobě tak i ve spisové službě). Rozdělování je prováděno i s ohledem na popis pracovní činnosti.

Zpracování případu: pracovník zpracovává případ dle typu případu a příslušných právních norem, tak aby byly dodrženy zákonné lhůty pro vyřízení.

Dle správního řádu je třeba, aby písemnosti, které byly doručeny e-mailem bez elektronického podpisu, byly do pěti dnů doručeny do podatelny MHMP osobně, písemně, či je možné podání doplnit osobně do protokolu.

Na podání je dle správního řádu 30 dnů na vyřízení, stížnosti jsou vyřizovány max. do 60 dnů od podání.

 

Kritérium 8b Každý případ orgánu sociálně-právní ochrany je posouzen s ohledem na jeho naléhavost.

 

Naléhavost případů se zpravidla odvíjí od zákonných lhůt (např. zákon o svobodném přístupu k informacím) nebo od ohroženosti dítěte případně jiné osoby.

 

V případě ohrožení dítěte či jeho rodiny se případ řeší okamžitě bez prodlení, a to zkontaktováním příslušného OSPOD ÚMČ Praha 1 – 22, na jehož území se dítě nachází, a nebo spadá trvalým, faktickým pobytem do jeho správního území. Takový případ je často i nadále řešen s daným pracovníkem/pracovnicí SPOD MHMP.

 

Pravidla k posouzení naléhavosti případů:

 1. Naléhavé případy (např. dítě bez zajištěné péče, dítě s akutní intoxikací, dítě týrané, zneužívané, zanedbávané – syndrom CAN) – pracovník OSPOD řeší nastalou situaci bezprostředně maximálně do 24 hodin ve spolupráci s místně příslušným OSPOD MČ Praha
  1 – 22 dle místa trvalého či faktického bydliště dítěte, případně dle místa, kde se dítě nachází, je nalezeno.

V případě zajištění NRP jsou u dítěte, které je právně volné či vhodné do NRP, maximálně do 24 hodin nebo nejbližší pracovní den, jedná-li se o víkend či svátek, příslušnými pracovníky vytipováni vhodní žadatelé o NRP, kteří jsou rovněž bezodkladně kontaktováni.

 1. Případy, kdy je třeba metodického vedení (např. oznámení nedostatečné péče rodičů, dítě v rozvodové kauze) – pracovník OSPOD do 7 pracovních dnů zkontaktuje příslušný OSPOD ÚMČ Praha 1 – 22, který vede spisovou dokumentaci OSPOD, zjistí informace o případu a ve spolupráci s příslušným/i OSPOD řeší případ, metodicky daný OSPOD vede.
 2. Případy týkající se podaných stížností – vyřízení stížnosti se řeší v návaznosti na správní řád
  a zákon o sociálně-právní ochraně dětí, tedy max. do 60 dnů od podání stížnosti.

 

Vyřízení korespondence, e-mailů:

 • Na další korespondenci (např. různá sdělení) pracovník odpoví maximálně do 30 dnů po obdržení v návaznosti na obsah korespondence.
 • E-mailovou korespondenci čte pracovník min. 1x denně, pokud jde o odpovědi na různé dotazy, sdělení apod., odpoví max. do 10 dnů po obdržení e-mailu.

 

Nepřítomnost na pracovišti:

 • V případě nepřítomnosti pracovníka na pracovišti v délce min. 1 dne včetně si pracovník přepojí telefonní linku na zastupující/ho kolegyni/kolegu, současně si nastaví v e-mailu zasílání automatické odpovědi s kontakty na zástup a informuje nadřízeného, kdo ho v jeho nepřítomnosti zastupuje.

 

Oznamovací povinnost mají všichni pracovníci, v případě potřeby se toto řeší neprodleně.

Pokud je oznámení přijato při osobním jednání do protokolu, vyhodnotí daný/á pracovník/pracovnice jeho obsah.

Na OSPOD ÚMČ Praha 1 – 22 vykonávají pracovníci pohotovostní službu to každý den 24 hodin.

 

 

Kritérium 8c Každý případ je přidělen konkrétnímu koordinátorovi případu. Koordinátor řídí průběh výkonu sociálně-právní ochrany u daného případu.

 

Případy jsou předávány konkrétnímu pracovníkovi/pracovnici MHMP vedoucí/m, a to dle jeho zaměření, zařazení. Pracovníci NRP mají agendu rozdělenou dle městských částí. Další pracovníci, jež se zabývají SPOD, mají činnosti uvedené v pracovní náplni a dle toho jsou jim případy rozdělovány. Vedoucí odd. vždy zároveň zohledňuje i aktuální vytíženost konkrétního pracovníka.

Pokud to povaha případu vyžaduje, pracovník/pracovnice spolupracuje s dalšími subjekty, účastní se případových konferencí, vyžaduje si spisovou dokumentaci k případu, osobně konzultuje s pracovníky OSPOD, navštěvuje dané pracoviště OSPOD atd.

Kompetence konkrétního pracovníka jsou ukotveny v popisu pracovní činnosti.

Zastupování mezi pracovníky:

 • Pracovníci se navzájem zastupují v rámci kanceláři nebo po domluvě navzájem.
 • Při nepřítomnosti vedoucí/ho oddělení je určen jeden zástupce.
 • Zastupující pracovník, pokud je zástup plánován dopředu, má dostatečné informace, přístup ke spisové složce a další potřebné informace pro plnohodnotný zástup.
 • V případě potřeby náhlého zástupu (např. nemoc, úraz, rodinné důvody apod.) určí vedoucí oddělení, kdo, v jaké věci a jakým způsobem zastupuje chybějícího pracovníka.
 • Během nepřítomnosti přepojí pracovník telefonní linku na zastupujícího pracovníka, uvede zástup v e-mailu pomocí funkce „mimo kancelář“.

 

Kritérium 9a Při jednání s klientem dodržuje orgán sociálně-právní ochrany základní principy výkonu sociálně-právní ochrany zejména:

 • respektuje individuální přístup ke všem klientům,
 • vychází z individuálních potřeb každého klienta,
 • podporuje samostatnost klientů,
 • uplatňuje individuální přístup k potřebám každého klienta,
 • motivuje k péči o děti,
 • posiluje sociální začleňování klientů,
 • důsledně dodržuje lidská práva a základních svobody,
 • podporuje kontakt s přirozeným sociálním prostředím,
 • informuje klienta o postupech používaných při výkonu sociálně-právní ochrany.

 

Pracovníci MHMP, jejichž činnost spadá do sociálně-právní ochrany dětí, se řídí při jednání s klienty zejména:

 • Listinou základních práv a svobod
 • Úmluvou o právech dítěte
 • Zákonem o sociálně-právní ochraně dětí
 • Občanským zákoníkem
 • Správním řádem
 • Etickým kodexem sociálního pracovníka
 • Etickým kodexem zaměstnanců hl. m. Prahy zařazených do MHMP

 

Kritérium 13a Orgán sociálně-právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty.

 

Podávání, vyřizování a evidence stížností se řídí zákonem č. 500/2014 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (ust. § 175 správního řádu). Stížnost musí obsahovat náležitosti dle tohoto právního předpisu. Stížnost, která náležitosti nesplňuje, je vyřízena po doplnění stížnosti na základě výzvy stěžovateli. Lhůta pro vyřízení stížnosti se řídí správním řádem a musí být vyřízena do 60 dnů.

MHMP jakožto nadřízený správní orgán vyřizuje stížnosti na postup OSPOD či chování pracovníků OSPOD ÚMČ Praha 1 – 22 až ve druhém stupni, tzn., že přešetřuje vyřízení stížnosti ÚMČ v rozsahu, v jakém je podána. Nejprve tedy musí být stížnost vyřízena na úřadu městské části nadřízeným pracovníkem, zpravidla vedoucím odd., vedoucím odboru, tajemníkem/tajemnicí daného úřadu. Teprve po vyřízení je možné požádat MHMP o tzv. přešetření stížnosti. MHMP si ke svému přešetření vyžádá spisovou dokumentaci, kterou pracoviště OSPOD daného úřadu eviduje, a stížnosti vyřídí.

26. března 2019
18. června 2024