Doplňková síť 2023 – II. – vyhlášení rozvoje nových kapacit od 1. 7. 2023

Doplňková síť tvoří rozvojovou součást Krajské sítě a doplňuje tak Základní síť sociálních služeb. Je tvořena konkrétními organizacemi, které poskytují registrované sociální služby dle zákona o sociálních službách. Doplňková síť sociálních služeb podle organizací a kapacit na území hlavního města představuje kapacity sociálních služeb zacílené na naplňování specifických rozvojových úkolů HMP, které akcelerují strategii rozvoje Krajské sítě. Realizuje se tak soubor vybraných opatření definovaných Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2022-2024 a plynoucích z národních rozvojových strategií i mezinárodních úmluv (např. článek 19 Úmluvy o právech osob s postižením). HMP zastává pozici zadavatele a správce Doplňkové sítě, který sociální služby do Doplňkové sítě zařazuje a financuje.

Cílem Doplňkové sítě je zajistit rozvoj sociálních služeb pro osoby s potřebami podpory na území HMP nad rámec strategie Základní sítě. Doplňková síť tak poskytuje HMP nástroj flexibilního rozvoje nových kapacit, schopných reagovat na aktuální potřeby občanů a příležitosti financování.

Pro druhou polovinu roku 2023 jsou poptávány nové kapacity pro zajištění následujících úkolů, prostřednictvím vybraných druhů sociálních služeb:

  • Podpora sociálních služeb pro ohrožené děti a mládež (celkem 10 přepočtených úvazků)
    • § 60 Krizová pomoc (cílová skupina: děti se syndromem CAN / děti jako oběti trestných činů)
    • § 64 Služby následné péče (cílová skupina: děti a mládež s hraniční poruchou osobnosti)
    • § 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (cílová skupina: děti a mládež ohrožené nelátkovou závislostí)

 

  • Podpora občanů s PAS s intenzivní podporou v bytech (celkem 1 byt)
    • § 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením

O zařazení do Doplňkové sítě nebo o navýšení kapacity musí organizace písemně zažádat na předepsaném formuláři (viz níže). Žádosti se přijímají na Odboru sociálních věcí MHMP do 31. 3. 2023 včetně.

Každý zájemce o zařazení kapacit v Doplňkové síti má povinnost svůj záměr projednat s odborem SOV MHMP, a to nejpozději do 30. 3. 2023. Bez projednání nebude na žádost brán zřetel.

S případnými dotazy se obracejte emailem na Bc. Kateřinu Tůmovou (k.tumova@praha.eu).

Žádost bude zařazena do evidence žádostí o zařazení/navýšení kapacit od 1. 7. 2023. Při aktualizaci Doplňkové sítě budou podané žádosti posouzeny a předloženy Komisi Rady hlavního města Prahy pro plánování a financování sociálních služeb, která doporučí zařazení/nezařazení služby do Doplňkové sítě. Objem kapacit jednotlivých druhů a forem sociálních služeb zařazených do Doplňkové sítě, schvalují orgány kraje (ZHMP) a je financována z rozpočtu HMP.  

Další aktualizace kapacit v Doplňkové síti je předpokládána s účinností od 1. 1. 2024.

 

22. března 2023
5. prosince 2023