Projekt Podpora zajištění dostupnosti sociálních služeb

Projekt

 • „Podpora zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2024–2027“

Registrační číslo projektu

 • CZ.03.02.01/00/22_003/0003887

Název programu

 • Operační program Zaměstnanost plus

Číslo výzvy

 • 03_22_003

Název výzvy

 • Zajištění dostupnosti sociálních služeb

Název prioritní osy

 • Priorita 2 - Sociální začleňování

Hlavní cíl priority

 • Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin

Fyzická realizace projektu

 • Zahájení: 01. 01. 2024
 • Ukončení: 31. 12. 2027

Celkové náklady

 • Celkové výdaje: 547 716 720,00 Kč z toho
 • Příspěvek EU: 420 290 425,10 Kč
 • Spoluúčast HMP: 127 426 294,90 Kč

Cílová skupina

 • Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
 • Oběti trestné činnosti
 • Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
 • Osoby ohrožené předlužeností
 • Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
 • Osoby pečující o malé děti
 • Osoby v nebo po výkonu trestu
 • Rodiče samoživitelé
 • Osoby opouštějící institucionální zařízení
 • Neformální pečovatelé

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zajištění udržitelnosti fungování sociálních služeb (azylových domů, domů na půl cesty a intervenčního centra), rozvoj kapacit vybraných druhů sociálních služeb a zlepšení jejich dostupnosti směrem k cílové skupině. Realizací projektu hl.m. Praha udrží stabilní a kvalitní výkon služby včetně personálního zajištění služeb. Projekt počítá s možností adekvátního nárůstu kapacit podpořených druhů služeb.

Projekt řeší udržitelnost vybraných druhů sociálních služeb tak, aby byly funkční, kvalitní a prosperující. Projekt se zaměřuje na zkvalitnění krajské sítě sociálních služeb prostřednictvím financování vybraných služeb tak, aby docházelo ke zlepšení jejich dostupnosti a zajištění stability fungování. Současně usiluje o pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením či sociálně vyloučeným, s cílem podpořit jejich začlenění do společnosti, uplatnitelnost na trhu práce, zaručit plnění jejich základních práv.

Klíčové aktivity

Podpora vybraných sociálních služeb

 • Azylové domy pro jednotlivce – osoby v nepříznivé sociální situaci; Azylové domy pro rodiče/rodiny s dítětem/dětmi
  • rozvíjení dostupnosti a kvality služby pro bezdomovce a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, oběti trestné činnosti, osoby pečující o malé děti, rodiče samoživitele, osoby ohrožené předlužeností, domácím násilím a závislostmi, osoby v nebo po výkonu trestu a osoby ohrožené vícenásobnými riziky;
  • zajištění služeb zaměřujících se na bezdomovce a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené předlužeností, domácím násilím a závislostmi, osoby v nebo po výkonu trestu a osoby ohrožené vícenásobnými riziky.
 • Domy na půl cesty
  • podpora služeb, zajišťujících činnosti pro osoby v nebo po výkonu trestu a osoby ohrožené vícenásobnými riziky, s cílem poskytnout podmínky pro jejich úspěšný samostatný start či návrat do běžného života.
 • Intervenční centrum
  • podpora osobám ohroženým domácím násilím po vykázání ze společného obydlí, tak i ženám a mužům, u kterých se odehrává domácí násilí, ale k vykázání nedošlo. Osvěta v oblasti domácího násilí a rozvoj interdisciplinární spolupráce.

Účast organizací na realizaci projektu:

Azylové domy

 • ACORUS, z.ú.
 • Arcidiecézní charita Praha
  • Azylový dům sv. Terezie
  • Dům Gloria - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
 • Armáda spásy v České republice, z.s.
 • Centrum sociálních služeb Praha
  • Azylový dům Michle
  • Azylový dům pro rodiny s dětmi
  • Azylový dům pro matky s dětmi
  • Azylový dům pro ženy
  • Azylový dům s ošetřovatelskou službou
  • Azylový dům Skloněná
  • Azylový dům Šromova
 • Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze
 • K srdci klíč, o. p. s.
 • Kolpingova rodina Praha 8
 • NADĚJE
  • Dům Naděje Praha-Radotín
  • Dům Naděje Praha-Vršovice
  • Dům Naděje Praha-Záběhlice
  • Dům Naděje Praha-Žižkov
 • Otevřené srdce, o.p.s.
 • Proxima Sociale o.p.s.
 • ROSA – centrum pro ženy, z.s.
 • Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace
 • SPOLEČNOU CESTOU, z.s.
 • Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice

Domy na půl cesty

 • DOM - Dům otevřených možností, o.p.s.
 • Ekumenická síť pro aktivity mladých, o.p.s.

Intervenční centrum

 • Centrum sociálních služeb Praha

Dotační program Projektu 2024:

0 - Program k projektu Podpora zajištění dostupnosti sociálních služeb
1 - Žádost o poskytnutí dotace – Obecná a specifická část
2 - Žádost o poskytnutí dotace – Zdroje financování
3 - Žádost o poskytnutí dotace – Rozpočet služby-položkové čerpání
4 - Žádost o poskytnutí dotace – Personální zajištění
5 - Obvyklé ceny a mzdy (platy)

 

18. ledna 2024
18. ledna 2024