Označení vozidla č. O 5c – informace pro poskytovatele terénních sociálních služeb

Speciální označení vozidla registrovaného poskytovatele terénních sociálních služeb č. O 5c je s účinností od 1. 1. 2024 upraveno v § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a dále vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Postup úřadů při vydávání speciálních označení O 5c je upraven prováděcí metodikou vydanou Ministerstvem dopravy ČR.

Práva vázaná na užívání označení č. O 5c

Z označení č. O 5c vyplývají registrovaným poskytovatelům terénních sociálních služeb následující práva umožňující odstranění zábran při poskytování jejich služeb.

 • Řidiči vozidel opatřených označením č. O 5c nemusí v jednotlivých případech, kde to charakter jejich služby vyžaduje a je to naléhavě nutné, po dobu nezbytně potřebnou dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající ze značky „Zákaz stání“, přičemž nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích (§ 67 odst. 5 zákona o silničním provozu).

 

 • Na vozidla označená označením č. O 5c se jako na vozidla registrovaného poskytovatele terénních sociálních služeb ve smyslu § 9 vyhlášky č. 294/2015 Sb. vztahuje platnost výjimky plynoucí z dodatkové tabulky č. E 13 „jen zásobování“, „mimo zásobování“, resp. „jen dopravní obsluha“ a „mimo dopravní obsluhu“.

Podmínky užívání označení č. O 5c

 • Označení č. O 5c může být vydáno pouze držiteli rozhodnutí o registraci sociální služby k poskytování terénní sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), které mj. obsahuje i údaj o formě poskytování dané služby (§ 81 odst. 2 písm. d) citovaného zákona).Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí (ustanovení § 33 odst. 4 zákona o sociálních službách).

 

 • O vydání označení č. O 5c rozhoduje ve správním řízení na základě písemné žádosti obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby žadatele. Magistrát hlavního města Prahy, odbor sociálních věcí, je tedy věcně i místně příslušný pro poskytovatele terénních sociálních služeb se sídlem v hl. m. Praze.

 

 • Označení č. O 5c je povoleno používat výlučně v jednotlivých případech, kdy je to nezbytně nutné a kdy je jeho užití spojeno s poskytováním terénní sociální služby.

 

 • Označení č. O 5c se vydává fyzické osobě/právnické osobě (registrovanému poskytovateli sociálních služeb) a je nepřenosné na jinou osobu.

 

 • Označení č. O 5c se vztahuje k vozidlu, které zaměstnanec poskytovatele v daném případě používá při poskytování terénních sociálních služeb, přičemž nemusí být nutně řidičem tohoto vozidla.

 

 • Neoprávněné použití označení č. O 5c, ať už registrovaným poskytovatelem terénních sociálních služeb nebo jinou osobou, je postižitelné podle obecně závazných právních předpisů (zejména podle zákona o přestupcích).

 

 • Přestane-li držitel označení č. O 5c splňovat podmínky pro jeho vydání, je povinen toto označení neprodleně odevzdat orgánu, jenž je vydal, neboť důvody pro jeho oprávněné užívání pominuly.

 

 • Pro dodatečné objednání dalších označení O 5c (např. při rozšíření služby) použije poskytovatel novou žádost, v níž uvede požadovaný počet dodatečně požadovaných označení a připojí aktualizovaný kompletní seznam zaměstnanců. V případě, že se mění pouze osoby, ale počet označení v organizaci zůstává stejný, je třeba zaslat Magistrátu hl. m. Prahy změnový list s aktualizovanými jmény zaměstnanců. Při snížení počtu zaměstnanců je třeba k aktualizaci seznamu osob rovněž využít změnový list a zároveň nadbytečná označení O 5c vrátit Magistrátu hl. m. Prahy.

 

 • V případě poškození, ztráty či odcizení označení č. O 5c je jeho držitel povinen nahlásit tuto skutečnost Policii ČR a následně též Magistrátu hl. m. Prahy, jako úřadu, který označení vydal. Úřad vyznačí pozbytí jeho platnosti v evidenci vydaných označení a na základě žádosti vydá držiteli označení nové.

Informace k podání a vyřízení žádosti:

Žádost se podává vždy pouze za jednu sociální službu (jeden druh, jeden identifikátor). Formulář žádosti je k dispozici na www.praha.socialni.eu.

K vyplněné žádosti je třeba připojit:

 • kopii rozhodnutí o registraci sociální služby,
 • kopii výpisu z obchodního rejstříku (u právnických osob),
 • jmenný seznam zaměstnanců, na které je žádáno označení č. O 5c, spolu s čestným prohlášením, že se jedná o zaměstnance žadatele (formulář seznamu je součástí formuláře žádosti).

Vyplněnou žádost včetně příloh lze podat na podatelnu Magistrátu hlavního města Prahy (Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1), příp. zaslat poštou odboru sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy (Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1) nebo prostřednictvím datové schránky 48ia97h, vždy nadepsané: „SOV – Žádost o označení vozidla č. O 5c“. Následně bude žadateli sdělen termín, kdy budou požadovaná označení vozidel připravena k osobnímu vyzvednutí na pracovišti odboru sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy, Charvátova 145/9, Praha 1.

Správní poplatek: bez poplatku

Kontaktní osoby:

Přílohy:

 

8. prosince 2023
8. prosince 2023