Podmínky rozvoje a rozvoj nových kapacit v Krajské síti od 1. 1. 2025 – Doplňková síť

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, rádi bychom Vás touto cestou informovali o podmínkách rozvoje a poptávaných nových kapacitách k zařazení do Krajské sítě od 1. 1. 2025.

1. Strategie rozvoje Krajské sítě v letech 2025–2027

Krajská síť bude v nadcházejícím tříletém období (2025–2027) rozvíjena prostřednictvím Doplňkové sítě v předem definovaných úkolech 2x ročně. Rozvoj kapacit v Základní síti bude na toto období umožněn pouze v následujících případech:

 1. Změny v kapacitách příspěvkových organizací HMP, které jsou poskytovateli registrovaných sociálních služeb;
 2. Technické změny u poskytovatelů registrovaných sociálních služeb (všichni poskytovatelé kteří jsou již zařazeni do Základní sítě), přičemž technickými změnami se rozumí zejm. přesuny kapacit mezi službami či poskytovateli, snížení kapacit, organizační změny (např. změna názvu, IČ atd.).;
 3. Změny v kapacitách u poskytovatelů, u nichž je nárůst nových kapacit vázán na realizaci projektu, jehož záměr byl projednán a schválen ZHMP do 30. 6. 2024 (týká se především projektů financovaných z Národního plánu obnovy, ESF aj.).

2. Podmínky a proces zařazení kapacit do Doplňkové sítě HMP na roky 2025–2027

Proces zařazení kapacit do Doplňkové sítě od 1. 1. 2025 bude nově totožný, jako proces pro zařazení kapacit do Základní sítě, jak je uvedeno v kapitole 6. Střednědobého plánu pro roky 2022–2024 (zejm. podkapitoly 6.5 a 6.6).

2.1 Hlavní parametry zařazení kapacit do Krajské sítě

Dostatečné personální zajištění sociální služby odpovídající vykazovaným výkonům v oblasti přímé péče – sociální službu poskytují odborníci a týmy, jejichž složení a odbornost odpovídají cílové skupině, definovaným cílům sociální služby a povaze realizovaných činností; odborní pracovníci jsou vzděláváni specificky podle cílové skupiny a podle používaných metod práce; metody, postupy a činnosti v rámci poskytování sociální služby jsou založeny na současných metodách sociální práce; personální složení pracovních týmů dokáže pokrýt dobu poskytování sociální služby.

Existence provozní metodiky vztažené k subjektu a cílové skupině, které je sociální služba poskytována – sociální služba má jasně a srozumitelně definované cíle poskytování sociální služby, je zaměřena na konkrétně definované cílové skupiny osob, na které reaguje; sociální služba ve svých vnitřních metodikách definuje postupy práce s nepříznivou sociální situací uživatele; metodika služby je aktuální, odráží praxi konkrétní poskytované služby a je přístupná pracovníkům přímé práce v návaznosti na § 88 ZSS.

Průkazná a kontrolovatelná evidence uživatelů a zájemců o sociální službu – služba má jasně definované postupy, jak vykazuje počty unikátních uživatelů, jak eviduje konkrétní počty hodin přímé práce s uživateli služeb, u úhradových služeb je jasná a průkazná fakturace uživatelům za jasný a průkazný objem odebrané péče; úhrady odpovídají vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, a váží se na vyúčtování úhrady za poskytovanou sociální službu; vyúčtované hodiny jsou v souladu s hodinami poskytnuté služby vykázanými v evidenčním systému.

Služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy s uživatelem, která je evidována a lze ji doložit. Poskytovatel vytváří ve spolupráci s uživatelem individuální plán, který je pravidelně aktualizován, vede dokumentaci tohoto plánování, pravidelně s uživateli služeb reviduje jejich stanovené cíle, sleduje, vyhodnocuje naplňování stanovených cílů uživatelů, cíle stanovuje na základě potřeb, preferencí, možností a schopností uživatelů. Individuální plány obsahují sociální práci, řešení nepříznivé sociální situace a zachycují individuální přístup k uživateli služby. Evidence počtu žadatelů o sociální službu odmítnutých z kapacitních důvodů musí být průkazná.

 2.2 Proces zařazení kapacit do Doplňkové sítě (týká se kapacit zařazovaných s účinností od 1. 1. 2025 a dále)

 • Sociální služba získala oprávnění k poskytování sociálních služeb dle ustanovení § 78–87 ZSS (dále jen „registrace“).
 • Poskytovatel sociální služby nemá daňové (ani jiné) nedoplatky vůči vyjmenovaným organům správy, dle § 79 odst. 5 písm. j) ZSS (prokázáno formou čestného prohlášení).
 • HMP prostřednictvím odboru SOV vyhlašuje rozvoj jednotlivých druhů sociálních služeb pro konkrétní cílové skupiny v konkrétní výši kapacit a specifikaci v průběhu 1. čtvrtletí pro kapacity zařazené s účinností od 1. 7. daného roku a v průběhu 2. čtvrtletí pro kapacity zařazené od 1. 1. následujícího roku. U pobytových služeb sociální péče budou do Základní sítě zařazovány pouze nově vzniklé kapacity. Na základě výše uvedeného vyhlášení podávají zájemci z řad poskytovatelů sociálních služeb žádosti o zařazení/navýšení kapacit v Doplňkové síti na předepsaném formuláři. Na žádosti podané mimo uvedené kapacity nebude brán zřetel. Termín pro odevzdání žádostí je definován v daném vyhlášení
 • Před podáním žádosti o zařazení/navýšení kapacit v Krajské síti je poskytovatel sociálních služeb, který chce zařadit/navýšit kapacitu v Doplňkové síti, povinen svůj záměr projednat se správcem sítě. Bez projednání s odborem SOV nebude na žádost brán zřetel.
 • Se správcem sítě je nutné konzultovat i technické změny (převod kapacit mezi druhy služeb apod.). Bez projednání se správcem sítě nebude na požadavek změny brán zřetel.
 • Snížení kapacity/zánik kapacit v Doplňkové síti je poskytovatel sociálních služeb povinen oznámit správci sítě minimálně 3 měsíce před faktickou změnou.
 • Sociální služba je z hlediska druhu, obsahu i převažující cílovou skupinou v souladu s poptávaným rozvojem, který byl správcem sítě vyhlášen (viz definovaný úkol Doplňkové sítě a specifikace zaměření služby s ohledem na cílovou skupinu uživatelů v článku 3 níže).
 • Poskytovatel k žádosti doložil kladné stanovisko koordinátora sociálních služeb (případně pověřené osoby) příslušné městské části nebo v odůvodněných případech správce sítě. Ve vybraných cílových skupinách (duševní zdraví, adiktologické služby apod.) pak doloží kladné stanovisko krajského koordinátora dané oblasti.
 • Sociální služba splňuje hlavní parametry pro zařazení nových kapacit do Krajské sítě (viz část 2.1).
 • V místě poskytování sociální služby proběhne místní šetření, které vykoná správce sítě. Místní šetření je podmíněno souhlasem poskytovatele sociální služby. Pokud subjekt (poskytovatel sociální služby) správci sítě přístup k relevantním informacím v rámci místního šetření neumožní, má se za to, že poskytovatel dostatečně neprokázal splnění podmínek pro zařazení/navýšení kapacit do Doplňkové sítě.
 • Pokud organizace v předchozím roce absolvovala místní šetření a žádá navýšení kapacit do 15 % (včetně) a zároveň v protokolu z místního šetření není definována realizace žádných doporučení, lze po konzultaci se správcem sítě navrhnou Komisi Rady HMP pro plánování a financování sociálních služeb navýšení kapacit bez povinnosti absolvovat místní šetření, při doložení naplnění Pověření za předchozí rok ve výší 100 % a doložení předpokladu naplnění Pověření v aktuálním roce.
 • Nově zařazeným službám/kapacitám do Doplňkové sítě bude vydáno Pověření pouze na jeden kalendářní rok. Během tohoto roku dojde k opětovnému místnímu šetření, za účelem ověření praxe služby, evidence, individuálního plánování, kvality služby apod. V ostatních případech je Pověření vydáváno na dobu trvání Střednědobého plánu (tj. aktuálně na období let 2025–2027)
 • O změnách v Krajské síti rozhoduje Zastupitelstvo HMP na návrh Komise Rady HMP pro plánování a financování sociálních služeb.
 • Přesun kapacit z Doplňkové sítě do Základní sítě bude možný pouze v návaznosti na vývoj objemu finančních prostředků poskytovaných krajům ze státního rozpočtu.

2.3 Vyřazení kapacit z Doplňkové sítě

Vyřazení kapacit z Krajské sítě se u služeb zařazených s účinností od 1. 1. 2025 řídí ustanovením aktuálně platného Střednědobého plánu.

3. Rozvoj nových kapacit v Doplňkové síti od 1. 1. 2025

Pro rok 2025 jsou poptávány nové kapacity pro zajištění následujících úkolů, prostřednictvím vybraných druhů sociálních služeb:

Úkol: „Podpora služeb sociální péče pro Pražany se zaměřením na osoby, které dlouhodobě propadávají systémem podpory v důsledku nedostatečných kapacit služeb sociální péče.“

§ ZSS

Druh služby

Jednotka

Forma poskytování

Specifikace zaměření služby s ohledem na cílovou skupinu uživatelů

§ 39

Osobní asistence

Hodina

Terénní

Navýšené kapacity budou určeny primárně pro nové zájemce o službu, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci, či v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu a osoby, které na základě průběžného vyhodnocování individuálního plánu vyžadují větší rozsah péče.

§ 40

Pečovatelská služba

Úvazek

Terénní

Navýšené kapacity budou určeny primárně pro nové zájemce o službu, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci, či v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu a osoby, které na základě průběžného vyhodnocování individuálního plánu vyžadují větší rozsah péče.

§ 44

Odlehčovací služby

Úvazek

Ambulantní

Dospělé osoby s tělesným postižením; dospělé osoby s demencí.

§ 46

Denní stacionáře

Úvazek

Ambulantní

Děti a mladí dospělí s vyšší mírou potřebné podpory

§ 48

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Lůžko

Pobytová

Pouze nízkokapacitní zařízení komunitního typu (max. do 18 lůžek) se zaměřením na CS osoby s tělesným postižením.

§ 50

Domovy se zvláštním režimem

Lůžko

Pobytová

Pouze nízkokapacitní zařízení komunitního typu (max. do 18 lůžek) se zaměřením na podporu osob s chováním náročným na péči.

Úkol: „Zajištění kapacit v návaznosti na schválený materiál Optimální síť adiktologických služeb v Praze usnesením Zastupitelstva č. 38/126 ze dne 16. 6. 2022 prostřednictvím Kontaktních center.“

§ ZSS

Druh služby

Jednotka

Forma poskytování

Specifikace zaměření služby s ohledem na cílovou skupinu uživatelů

§ 59

Kontaktní centra

Úvazek

Ambulantní

Osoby se závislostí na návykových látkách

Úkol: „Podpora uprchlíků z Ukrajiny se zaměřením na zranitelné skupiny – rodiny s dětmi, nezletilí bez doprovodu, mladí dospělí, osoby se zdravotním znevýhodněním, osoby v seniorském věku.“

§ ZSS

Druh služby

Jednotka

Forma poskytování

Specifikace zaměření služby s ohledem na cílovou skupinu uživatelů

§ 65

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Úvazek

Ambulantní / Terénní

Rodiny s dětmi, vícedětné rodiny, rodiny s jedním rodičem, nezletilí bez doprovodu, mladí dospělí (do 26 let). Preferováni jsou poskytovatelé, kteří se dlouhodobě specializují na práci v oblasti migrace a integrace a jejichž primární CS tvoří "azylanti a imigranti", a kteří poskytují službu primárně v terénní formě.

§ 69

Terénní programy

Úvazek

Terénní

Rodiny s dětmi, nezletilí bez doprovodu, mladí dospělí a dále osoby se zdravotním znevýhodněním a osoby v seniorském věku se zaměřením na osoby, které jsou bez domova či osoby žijící v substandardním bydlení.  Preferováni jsou poskytovatelé, kteří se dlouhodobě specializují na práci v oblasti migrace a integrace a jejichž primární CS tvoří "azylanti a imigranti."

Úkol: „Podpora duševního zdraví Pražanů v nepříznivé sociální situaci.“

§ ZSS

Druh služby

Jednotka

Forma poskytování

Specifikace zaměření služby s ohledem na cílovou skupinu uživatelů

§ 70

Sociální rehabilitace

Úvazek

Ambulantní / Terénní

Pouze služby, jejichž převažující CS tvoří osoby s chronickým duševním onemocněním a které v rámci personálního zajištění disponují pracovníky zajišťující zdravotní služby.

Úkol: „Podpora služeb sociální prevence pro Pražany se zaměřením na zranitelné skupiny osob.“

§ ZSS

Druh služby

Jednotka

Forma poskytování

Specifikace zaměření služby s ohledem na cílovou skupinu uživatelů

§ 60

Krizová pomoc

Úvazek

Ambulantní/ terénní

Pouze služby zajišťující ambulantní/terénní formu poskytování v kombinaci s pobytovou formou, jejichž převažující CS tvoří oběti sexuálního násilí a oběti domácího násilí.

4. Informace k podání žádosti

Každý zájemce o podání žádosti o zařazení / navýšení kapacit v Základní síti (včetně technických změn) má povinnost svůj záměr projednat se správcem sítě, tj. s odborem SOV MHMP, a to nejpozději do 14. 6. 2024. Bez předchozího projednání nebude na žádost brán zřetel.

Sjednání termínu pro individuální projednání Vaší žádosti směřujte souběžně na: Mgr. Jana Matěje Bejčka (jan.matej.bejcek@praha.eu) a Mgr. Jindřicha Exnera (jindrich.exner@praha.eu)

Termín pro odevzdání jednotlivých žádostí je do 30. 6. 2024 včetně. Na žádosti podané po tomto termínu či na žádosti, které nebyly předem projednané s odborem SOV nebude brán zřetel.

Potvrzení městské části, které je nedílnou součástí žádosti, bude možné dodat dodatečně, nejpozději však do 13. 9. 2024.

5. Přílohy

5.1 Formuláře žádostí – Doplňková síť od 1. 1. 2025

Žádost bude přijata pouze, pokud bude podána Poskytovatelem registrovaných sociálních služeb, které odpovídají vyhlášenému rozvoji, uvedenému v článku 3 a to včetně uvedené specifikace zaměření a po předchozí konzultaci s Odborem sociálních věcí. V opačném případě nebude na žádost brán zřetel.

5.2 Formuláře žádostí – Základní síť od 1. 1. 2025

Žádost bude přijata pouze, pokud bude podána Poskytovatelem registrovaných sociálních služeb, který je již zařazený do Základní sítě a v situacích uvedených v článku 1. V opačném případě nebude na žádost brán zřetel.

 

5. dubna 2024
15. května 2024