Vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy

Popis Vyhláška o cenové mapě stavebních pozemků
Číslo 32/1998
Sbírka 07/1998
Datum vydání 24.09.1998
Datum účinnosti 01.01.1999
Plné znění

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 24.9.1998 po projednání s městskými částmivydat podle § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a v souladu s ustanovením § 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), tuto obecně závaznou vyhlášku:
 Čl. 1
K ocenění stavebních pozemků1) se podle zvláštního zákona2) vydává pro území hlavního města Prahy cenová mapa stavebních pozemků.
Čl. 2
Cenová mapa stavebních pozemků, která obsahuje část grafickou v rozsahu 132 listů zpracovaných na státní mapě odvozené v měřítku 1:5000 a část textovou, je přílohou této vyhlášky.
 Čl. 3
Cenová mapa stavebních pozemků je k nahlédnutí v Informačním středisku Magistrátu hlavního města Prahy3).
Čl. 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.1999.


RNDr. Jan Koukal, CSc., v.r.
primátor hl. m. Prahy


Ing. Petr Švec, v.r.
náměstek primátora hl. m. Prahy


Odkazy:
1) § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

2) § 10 zákona č. 151/1997 Sb.

3) Mariánské nám. 2, Praha 1.
 

  

Pozměňující vyhlášky

10/2023 Obecně závazná vyhláška č. 10/2023
22/2022 Obecně závazná vyhláška č. 22/2022
18/2021 Obecně závazná vyhláška č. 18/2021 Sb. hl. m. Prahy
22/2020 Obecně závazná vyhláška č. 22/2020 Sb. hl. m. Prahy
21/2019 Obecně závazná vyhláška č. 21/2019 Sb. hl. m. Prahy
17/2018 Obecně závazná vyhláška č. 17/2018 Sb. hl. m. Prahy
9/2018 Obecně závazná vyhláška č. 9/2018 Sb. hl. m. Prahy
25/2017 Obecně závazná vyhláška č. 25/2017 Sb. hl. m. Prahy
19/2016 Obecně závazná vyhláška č. 19/2016 Sb. hl. m. Prahy
12/2015 Obecně závazná vyhláška č. 12/2015 Sb. hl. m. Prahy
20/2014 Obecně závazná vyhláška č. 20/2014 Sb. hl. m. Prahy
5/2014 Obecně závazná vyhláška č. 5/2014 Sb. hl. m. Prahy
20/2013 Obecně závazná vyhláška č. 20/2013 Sb. hl. m. Prahy
22/2012 Obecně závazná vyhláška č. 22/2012 Sb. hl. m. Prahy
19/2011 Obecně závazná vyhláška č. 19/2011 Sb. hl. m. Prahy
1/2011 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 Sb. hl. m. Prahy
21/2009 Obecně závazná vyhláška č. 21/2009 Sb. hl. m. Prahy
21/2008 Obecně závazná vyhláška č. 21/2008 Sb. hl. m. Prahy
18/2007 Obecně závazná vyhláška č. 18/2007 Sb. hl. m. Prahy
24/2006 Obecně závazná vyhláška č. 24/2006 Sb. hl. m. Prahy
27/2005 Obecně závazná vyhláška č. 27/2005 Sb. hl. m. Prahy
24/2004 Obecně závazná vyhláška č. 24/2004 Sb. hl. m. Prahy
31/2003 Obecně závazná vyhláška č. 31/2003 Sb. hl. m. Prahy
5/2003 Obecně závazná vyhláška č. 5/2003 Sb. hl. m. Prahy
30/2001 Obecně závazná vyhláška č. 30/2001 Sb. hl. m. Prahy
1/2001 Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 Sb. hl. m. Prahy
39/1999 Vyhláška č. 39/1999 Sb. hl. m. Prahy