Projekt rodiny a děti

Projekt

 • "Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací"

Registrační číslo projektu

 • CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016039

Název programu

 • Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy

 • 03_15_008

Název výzvy

 • Podpora procesů ve službách na území hlavního města Prahy

Název prioritní osy

 • Sociální začleňování a boj s chudobou

Název investiční priority

 • Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

Fyzická realizace projektu

 • Zahájení:  01. 06. 2020
 • Ukončení: 30. 06. 2023

Celkové náklady

 • 91 238 121,82 Kč
 • Celkové výdaje přímé: 88 580 700,80 Kč
 • Celkové výdaje včetně nepřímých nákladů: 91 238 121,82 Kč
 • Z toho výdaje na nákup podpořených služeb: 82 274 000 Kč

Cílová skupina

 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice
 • Sociální pracovníci

Cíl projektu

Rozšíření kapacit terénních a ambulantních služeb v krajské síti sociálních služeb a podpora procesů systémové integrace a spolupráce mezi registrovanými sociálními službami, obecní sociální prací a službami úřadů a příprava strategie dalšího rozvoje azylových domů pro matky (otce) a rodiny s dětmi. Propojení sociální politiky s bytovou politikou HMP, kdy počet sociálních bytů alokovaných pro rodiny s dětmi odpovídá počtu identifikovaných rodin s dětmi v bytové nouzi. Modernizace systému péče o uživatele pěti příspěvkových organizací ústavního typu s pobytovými službami, lokalizovaných mimo území hl. m. Prahy, na služby terénního nebo komunitního typu v domácím prostředí, které budou odpovídat potřebám klientů, a současně posílení podpůrných sociálních služeb, které budou moci klienti využívat pro zajištění plnohodnotného a dle možností samostatného života.

Klíčové aktivity

 • Rozšíření kapacity sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb v HMP a služeb rodinné politiky vhodně doplňujících sociální služby tak, aby služby zajišťovaly odpovídající podporu pro rodiny s dětmi v bydlení a podpoření procesů systémové integrace a spolupráce mezi registrovanými sociálními službami, obecní sociální prací a službami úřadů, mimo jiné pomocí zavádění case managementu.
 • Posílení kapacit sociálních služeb a služeb rodinné politiky vhodně doplňujících sociální služby
 • Podpora procesů systémové integrace a spolupráce mezi registrovanými sociálními službami, obecní sociální prací, zdravotními službami a službami úřadů, mimo jiné pomocí zavádění case managementu.
 • Příprava strategie dalšího rozvoje azylových domů pro matky s dětmi a rodiny s dětmi
 • Příprava strategického dokumentu rozvoje azylových domů a doplnění navazujících strategických dokumentů, zejména v oblasti rodinné politiky a řešení bezdomovectví.
 • Evaluace projektu

Účast organizací na realizaci projektu

Podpora v bydlení rodin s dětmi v bytové nouzi

 • MČ Praha 1–22
 • Armáda spásy v České republice, z.s.  
 • Cestou necestou, z. ú.   
 • Člověk v tísni, o.p.s.      
 • Dům tří přání, z. ú.       
 • Neposeda, z.ú.    
 • R – Mosty, z.s.    
 • SOS Dětské vesničky, z. s.      
 • SPOLEČNOU CESTOU z.s.        

Dotační program pro rok 2023

Dotační program MČ pro rok 2022

Dotační program II. pro druhé pololetí roku 2022

Dotační program I. pro rok 2022

Dokumenty ke stažení pro vyúčtování za rok 2023

Dokumenty ke stažení pro vyúčtování za rok 2022

Dokumenty ke stažení pro vyúčtování za rok 2021

Dotační program pro rok 2021

 

30. listopadu 2021
30. listopadu 2021