Stavební uzávěry

Stavební uzávěry jsou opatřením, kterým se omezuje stavební činnost, která by mohla ztížit nebo znemožnit plánované budoucí využití území. Stavební uzávěru, respektive územní opatření o stavební uzávěře, vydává rada obce formou opatření obecné povahy.

Stavební zákon definuje stavební uzávěru jako územní opatření o stavební uzávěře, kterým se omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace, jestliže již bylo rozhodnuto o jejím pořízení nebo o pořízení její změny, nebo podle jiného rozhodnutí či opatření v území, jímž se upravuje využití území. Územní opatření o stavební uzávěře lze vydat také v případech, jestliže je zrušeno nebo změněno rozhodnutí o námitkách nebo zrušeno opatření o vydání územně plánovací dokumentace, případně jeho část (viz §  97 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění).

Omezení nebo zákaz stavební činnosti ve stavební uzávěře není absolutní, neboť dle stavebního zákona nelze územím opatření o stavební uzávěře omezit nebo zakázat udržovací práce. Některé stavební uzávěry se vztahují pouze na některé stavební činnosti, které by mohly ohrozit sledovaný účel stavební uzávěry. Činnosti, na které se zákaz stavební činnosti nevztahuje, jsou uvedeny v konkrétním předpisu, kterým byla předmětná stavební uzávěra vydána.

Stavební zákon dále umožňuje povolit výjimku ze stavební uzávěry pro konkrétní záměr, jestliže je prokázáno, že tento záměr neohrozí sledovaný účel stavební uzávěry. Rozsah stavební uzávěry se v případě povolení výjimky nemění. Proti rozhodnutí o výjimce se nelze odvolat. Výjimka se vztahuje vždy ke konkrétnímu záměru, pro který byla povolena. Výjimku ze stavební uzávěry povoluje příslušná rada obce, v případě hlavního města Prahy je to Rada hlavního města Prahy. Příjem žádostí, jejich projednání s určenými orgány hl. m. Prahy a předklad Radě hl. m. Prahy k rozhodnutí zajišťuje odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy.

 

Kontaktní osoby

Ing. Michal Polko
E-mail michal.polko@praha.eu
Telefon 236 005 806
6. května 2022
14. června 2024