Územní studie velkého rozvojového území Pelc-Tyrolka

Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy pořizuje Územní studii velkého rozvojového území Pelc-Tyrolka včetně jejího okolí a návazných prostorových vztahů. Území v současnosti neodpovídá požadavkům jeho obyvatel a uživatelů. Na širokém prostranství se vyskytují budovy dvou fakult Univerzity Karlovy, koleje 17. listopadu s několika stovkami ubytovaných a volná krajina včetně environmentálně významných svahů severní terasy města. Studie by se mimo jiné měla zaměřit na dotvoření veřejného prostoru v této části města do důstojné, bezpečné a nápadité podoby, které nabídne široké škále uživatelů nové možnosti pro užívání.

Cílem územní studie je nalézt rovnováhu mezi přírodním charakterem území a rozsáhlými dopravními stavbami, jak stávajícími, tak plánovanými (dostavba městského okruhu v úseku Pelc-Tyrolka – Balabenka) a najít řešení, jež upřednostní kvalitu života v území před dopravními stavbami, které byly dosud pro danou část města určující.  Posíleno by mělo být fungování univerzitního kampusu a jeho zapojení do urbánní i krajinné struktury, které je výrazně omezeno přilehlým městským okruhem, a především mimoúrovňovou křižovatkou, jež areál UK rozděluje na dvě části. Prioritou studie je navrhnout funkční a bezpečné propojení obou těchto částí areálu, stejně jako cesty na nejbližší zastávky MHD (Kuchyňka, Trojská).


Aktuálně


Prezentace z přednášky na téma možnosti územní studie, která se uskutečnila 2. května 2024 od 16 hodin v aule FHS, Pelc–Tyrolka je dostupná zde.


 


Proces pořizování územní studie – harmonogram 


Participace


Územní studie bude navržena společně s veřejností v procesu dvoustupňového participativního plánování. Na několika na sebe navazujících akcích bude mít veřejnost možnost zasáhnout jak do analytické části pořizování studie, kde pomůže zpracovateli nahlédnout možnosti a problémy prostranství na Pelc – Tyrolce „očima veřejnosti“, tedy jejích aktivních uživatelů, tak do části návrhové, kde bude veřejnosti před dalšími úpravami představen hlavní koncept územní studie s vysvětlením všech detailů. Participace bude doplněna o architektonické vycházky územím, besedami a ověřovacími dotazníkovými sondami. Dohromady bude mít veřejnost dobrou kontrolu nad transparentním pořizováním územní studie, která umožní zohlednění potřeba obyvatel města.

 

Harmonogram participace

  • Architektonická vycházka I. a II. (hodnoty krajiny, historie vývoje území).

  • Představení cílů studie – přednáška pro zájemce o zapojení do procesu plánování studie.

  • Veřejné participativní plánování – analytická část.

  • Ověřovací dotazník k analytické části.

  • Zpětnovazební veřejné participativní plánování – návrhová část.


Výstupní dokumenty


Výsledky sběru dat kontaktním dotazníkem.

Závěry z veřejného participativního plánování – analytická část.

Výsledky ověřovacího dotazníkového šetření.

Pracovní verze konceptu územní studie k veřejné diskusi (textová část, grafická část).

Závěry ze zpětnovazebného veřejného participativního plánování.


Důležité odkazy


Městský okruh – dokumentace k územnímu řízení (odkaz na web: https://mestskyokruh.info/dokumentace-pro-uzemni-rizeni/)

Kontakty


Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje

kontaktní osoba: Marek Pecháček, marek.pechacek@praha.eu, +420 236 004 843

 

Koordinátor participace: Hanus – konzultace & analýzy

kontaktní osoba: Lukáš Hanus, lukas.hanus@hanuska.net, +420 724 855 895

 

Zpracovatel:  bude doplněno

11. dubna 2024
11. června 2024