Základní koncepční dokumenty a aktivity města v oblasti ochrany vod a vodního hospodářství

Základními koncepčními dokumenty v oblasti vodního hospodářství jsou dokumenty zpracovávané v souladu s ust. § 23 vodního zákona, jejichž účelem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy ochrany vod jako složky životního prostředí, snížení nepříznivých účinků povodní a sucha a udržitelného užívání vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování pitnou vodou. V rámci plánování v oblasti vod se pořizují plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik. Tyto plány jsou podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení. Dále jsou v souladu s ust. § 4 zákona o vodovodech a kanalizacích zpracovávány plány rozvoje vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, které obsahují koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod na území kraje.

Ilustrační foto: plánování v oblasti vod

Nové!!!


Magistrát hl.m. Prahy zveřejňuje dokument, kterým se oznamuje zveřejnění uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám, týkající se 
návrhu Národního plánu povodí Labe, který pořizuje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady,
návrhu Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, který pořizuje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady,
návrhu Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe,
návrhu Plánu dílčího povodí Berounky,
návrhu Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy, které pořizují správci povodí podle své působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady

Oznámení ve formátu pdf ke stažení 

V souladu s ustanovením § 19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, v platném znění, se zpřístupňují návrhy národních plánů povodí společně s návrhy příslušných plánů dílčích povodí a návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik od 18. prosince 2020 po dobu 6 měsíců (do 18. června 2021)  k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách.


Plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik zahrnují předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí, který se musí zveřejnit a zpřístupnit uživatelům vod a veřejnosti k připomínkám, a to nejméně 2 roky před začátkem období, kterého se plány týkají.

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí a krajské úřady proto tyto dokumenty zveřejňují na svých internetových stránkách v elektronické podobě a v listinné podobě na svých pracovištích.

Území hlavního města Prahy náleží do oblasti povodí Labe a pro tuto část je předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zveřejněn pod následujícím odkazem.

Přehled vodohospodářských problémů v povodí Labe (soubor ve formátu PDF + přílohy v ZIP)


Zveřejnění ČASOVÉHO PLÁNU A PROGRAMU PRACÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNŮ POVODÍ A PLÁNŮ PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK

V souvislosti se zveřejněním časového plánu v období od 1. 10. 2018 do 31. 3. 2019 jsou zpřístupněny v elektronické podobě tyto dokumenty:

Časový plán - průvodní dopis

Časový plán - tabulka

Časový plán - harmonogram - graf

 

Národní plány povodí, Plány pro zvládání povodňových rizik a Dílčí plány povodní týkající se územní působnosti hl.m. Prahy - druhé plánovací období (podrobné informace níže)


Mezi základní koncepční dokumenty v oblasti vodního hospodářství v hl.m. Praze patří Generel odvodnění hl. m. Prahy, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací a Generel zásobování vodou hl. m. Prahy. Problematika ochrany vod je dále obsažena v základních strategických a programových dokumentech hl.m. Prahy - ve Strategickém plánu hl.m. Prahy a Programovém prohlášení Rady hl.m. Prahy pro volební období 2007-2010


Generel odvodnění hl.m. Prahy (GO HMP)

Stav: Dokument Generel odvodnění hl. m. Prahy (GO HMP), I. koncepční fáze byl vzat na vědomí usnesením Rady HMP č. 1605 ze dne 8. 10. 2002. Od roku 2001 je postupně zpracovávána II. Detailní část GO HMP.

Popis, průběh zpracování: Generel odvodnění hlavního města Prahy (GO HMP) je trvalý strategický prostředek pro řešení plánovací, investiční a provozní politiky pro odvodnění hl. m. Prahy.
Pro značný rozsah celého projektu bylo zpracování GO HMP rozděleno do dvou fází – I. Koncepční a II. Detailní.
I. Koncepční část GO HMP byla zpracována v letech 1999 – 2001. Jejím hlavním cílem bylo stanovení jasné koncepce odvodnění území hlavního města tak, aby bylo zajištěno bezpečné odvádění srážkových a splaškových vod a bylo zajištěno jejich čištění na takové úrovni, že nedojde k překročení přípustného stupně zatížení vodních toků. Navržená koncepce definuje hlavní směry vývoje systému, určuje, jakým způsobem budou důležité prvky systému udržovány a rozvíjeny při posouzení technicko-ekonomických a ekologických dopadů navržených řešení.
II. Detailní část GO HMP je zpracovávána postupně od roku 2001 po jednotlivých ucelených povodích v detailní úrovni řešení (2002-2003: Západní město; Kunratice, Šeberov). V roce 2006 a 2007 probíhaly práce na dalších třech ucelených částech Generelu odvodnění hl.m. Prahy pro II. detailní fázi (generel odvodnění jihovýchodní části Prahy, severní části Prahy a generel odvodnění Hlubočepy – Holyně, který byl v řešené oblasti zpracováván současně s Generelem zásobování vodou).

V roce 2006 a 2007 dále pokračovaly práce na zajištění správy zpracovaného Generelu odvodnění HMP I. koncepční fáze tak, aby celý systém byl udržován v aktuálním stavu. V roce 2005 byly zpracovány následující studie: Studie odvodnění části povodí kmenové stoky „E“ a řešení proplachovacího kanálu; přepočet Povodí kmenové stoky „B“ na pravobřežní části po Karlínskou shybku; výpočet Převodu splaškových vod z pravobřežní části  povodí kmenové stoky „A“ do povodí kmenové stoky „B; přepočet Koncepční části GO HMP v souvislosti s rozhodnutím o umístění ÚČOV Praha na Císařském ostrově a na tento přepočet navazující studie zpracovaná v roce 2006 - Úprava nátokového labyrintu stokové sítě pro celkovou přestavbu a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově. Již zpracované části GO HMP jsou spravovány a aktualizovány, aby celý systém byl udržován v aktuálním stavu.
Kontakt, informace, dokumenty k dispozici: PVS, Ing. Hana Rosypalová, Cihelná ul. 548/4, 118 01 Praha 1, tel. 251 170 245, e-mail: rosypalovah@pvs.cz, dokumenty: tištěné i digitální verze GO HMP pro I. koncepční i II. detailní fázi GO.
Aktualizace popisu: k březnu 2008.


Plán rozvoje vodovodů a kanalizací - aktualizace 2016

Stav: Schválený dokument. Schválen Zastupitelstvem HMP (viz usnesení ZHMP číslo 30/133 ze dne 2.11.2017). Pozn.: Původní dokument byl schválen v roce 2005 (viz usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č.28/16 ze dne 26. 5. 2005.
Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
Zhotovitel: HYDROPROJEKT CZ, a.s.
Rámec zpracování: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy byl zpracován v roce 2004, a to v rozsahu, způsobu a formě stanovené ustanovením § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a v rozsahu požadavků uvedených v ustanoveních § 2, 3 a 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství České republiky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Aktualizaci Plánu rozvoje je třeba podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu provádět v určité periodě tak, aby data zůstala aktuální a neztratila svou vypovídající schopnost. Aktualizace byla zadána zároveň s ohledem na žádosti o dotace z fondů EU, které jsou posuzovány z hlediska souladu investice s PRVKUK jak v rozsahu investice, tak v objemu finančních prostředků.

Důvodovou zprávu pro zpracování aktualizace 2016 naleznete ZDE.

Obsah aktualizace 2016:

 • standardní aktualizaci PRVKÚ hl.m.Prahy zpracovanou na základě Metodického pokynu pro zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje, který vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky pod č.j. 10534/2002-6000 podle § 4 zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a vyhlášky Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb. PRVKÚ hl.m.Prahy byl doplněn o plánovanou výstavbu ve Střednědobém investičním plánu vodohospodářské infrastruktury (SIP) spočívající v upřesnění textových popisů, tabulek a grafické části v rozsahu:
 • popisy vodovodu včetně vazeb na Středočeský kraj,
 • popisy kanalizace včetně vazeb na Středočeský kraj,
 • shromáždění podkladů o demografickém vývoji, výpočet potřeby vody a produkce odpadních vod, zhodnocení současného stavu zásobování vodou a odkanalizování. Výchozím obdobím je aktuální stav vodovodů a kanalizací v roce 2015,
 • návrh rekonstrukcí a dostavby vodovodů a kanalizací, včetně stanovení potřebných investičních
  nákladů,
 • databáze dle SW MZE,
 • zpracování revize PRVKÚ hl.m.Prahy v souladu s „Plněním úkolu G3 Usnesení vlády č. 620 ze dne 29.července 2015" tj. provést revizi funkčnosti stávajících propojení a zjistit potenciální možnosti nových propojení vodárenských soustav za účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha a nedostatku vody s ohledem na výhledovou potřebu vody, včetně revize stávajících kapacit pro náhradní zásobování pitnou vodou.

Kontakt, informace, dokumenty k dispozici: PVS a.s., Cihelná ul. 548/4, 118 01 Praha 1,
Ing. Hana Rosypalová (kanalizace), tel. 251 170 245, e-mail: rosypalovah@pvs.cz,
Ing. Julie Nováková (vodovody), tel. 251 170 246, e-mail: novakovaj@pvs.cz.

Dokumenty ke stažení v el. podobě:

Aktualizace popisu: k listopadu 2017

 


Plán rozvoje vodovodů a kanalizací - aktualizace 2011

Stav: Schválený dokument. Schválen Zastupitelstvem HMP (viz usnesení ZHMP číslo 12/71 ze dne 15.12.2011). Pozn.: Původní dokument byl schválen v roce 2005 (viz usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č.28/16 ze dne 26. 5. 2005.
Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
Zhotovitel: HYDROPROJEKT CZ, a.s.
Rámec zpracování: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy byl zpracován v roce 2004, a to v rozsahu, způsobu a formě stanovené ustanovením § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a v rozsahu požadavků uvedených v ustanoveních § 2, 3 a 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství České republiky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Aktualizaci Plánu rozvoje je třeba podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu provádět v určité periodě tak, aby data zůstala aktuální a neztratila svou vypovídající schopnost. Aktualizace byla zadána zároveň s ohledem na žádosti o dotace z fondů EU, které jsou posuzovány z hlediska souladu investice s PRVKUK jak v rozsahu investice, tak v objemu finančních prostředků.

Popis, průběh zpracování: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací je dokument, který obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v daném územním celku. Navržené koncepce musí být hospodárné a musí obsahovat řešení vztahů k plánu rozvoje vodovodu a kanalizací pro sousedící území. Jeho cílem je určit směr rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací v posuzovaném regionu - hl.m. Praze s výhledem do roku 2015. Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl.m. Prahy byly dokončeny v lednu 2011.

Kontakt, informace, dokumenty k dispozici: PVS a.s., Cihelná ul. 548/4, 118 01 Praha 1,
Ing. Hana Kulanová (kanalizace), tel. 251 170 245, e-mail: kulanovah@pvs.cz,
Ing. Julie Nováková (vodovody), tel. 251 170 246, e-mail: novakovaj@pvs.cz.

Dokumenty ke stažení v el. podobě:

Aktualizace popisu: k listopadu 2013


Plán rozvoje vodovodů a kanalizací - aktualizace 2007

Stav: Schválený dokument. Schválen Radou HMP (viz usnesení Rady HMP číslo 5030 ze dne 18.12.2007) a následně Zastupitelstvem hl.m. Prahy (viz usnesení Zastupitelstva HMP č. 13/6 ze dne 24.1.2008). Pozn.: Původní dokument byl schválen v roce 2005 (viz usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č.28/16 ze dne 26. 5. 2005.
Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
Zhotovitel: HYDROPROJEKT CZ, a.s.
Rámec zpracování: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy byl zpracován v roce 2004, a to v rozsahu, způsobu a formě stanovené ustanovením § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a v rozsahu požadavků uvedených v ustanoveních § 2, 3 a 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství České republiky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Aktualizaci Plánu rozvoje je třeba podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu provádět v určité periodě tak, aby data zůstala aktuální a neztratila svou vypovídající schopnost. Aktualizace byla zadána zároveň s ohledem na žádosti o dotace z fondů EU, které jsou posuzovány z hlediska souladu investice s PRVKUK jak v rozsahu investice, tak v objemu finančních prostředků.

Popis, průběh zpracování: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací je dokument, který obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v daném územním celku. Navržené koncepce musí být hospodárné a musí obsahovat řešení vztahů k plánu rozvoje vodovodu a kanalizací pro sousedící území. Jeho cílem je určit směr rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací v posuzovaném regionu - hl.m. Praze s výhledem do roku 2015. Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl.m. Prahy byla dokončena v květnu 2007.

Kontakt, informace, dokumenty k dispozici: PVS a.s., Cihelná ul. 548/4, 118 01 Praha 1,
Ing. Hana Kulanová (kanalizace), tel. 251 170 245, e-mail: kulanovah@pvs.cz,
Ing. Julie Nováková (vodovody), tel. 251 170 246, e-mail: novakovaj@pvs.cz.

Aktualizace popisu: k březnu 2008.


Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (2005)

Stav: Schválený dokument (viz usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č.28/16 ze dne 26. 5. 2005)
Objednatel: Ministerstvo zemědělství České republiky, Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Zhotovitel: HYDROPROJEKT CZ a.s.
Rámec zpracování: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací hlavního města Prahy byl zpracován v rozsahu, způsobu a formě stanovené ustanovením § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích“) a v rozsahu požadavků uvedených v ustanoveních § 2, 3 a 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství České republiky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Při zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací byl dodržen Metodický pokyn Ministerstva zemědělství pro zpracování plánů rozvoje vodovodů a kanalizací kraje č.j.: 10534/2002-6000. Opatření a investiční akce navržené v programu jsou v souladu s českým právním řádem a povedou k zajištění splnění požadavků vyplývajících z ustanovení jak národní legislativy, tak legislativy EU.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v daném územním celku. Navržené koncepce musí být hospodárné a musí obsahovat řešení vztahů k plánu rozvoje vodovodu a kanalizací pro sousedící území. Jeho cílem je určit směr rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací v posuzovaném regionu - hl.m. Praze s výhledem do roku 2015.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací hlavního města Prahy obsahuje:

 • Popisy vodovodu včetně vazeb na sousední kraje.
 • Popisy kanalizace včetně vazeb na sousední kraje.
 • Shromáždění podkladů o demografickém vývoji, výpočet potřeby vody a produkce odpadních vod, zhodnocení současného stavu zásobování vodou a odkanalizování. Výchozím obdobím je aktuální stav vodovodů a kanalizací v roce 2002.
 • Návrh rekonstrukcí a dostavby vodovodů, úpraven vody, kanalizací, ÚČOV a KČOV, včetně stanovení potřebných investičních nákladů.
 • Databázi dle SW Ministerstva zemědělství ČR.

Kontakt, informace, dokumenty k dispozici: PVS a.s., Cihelná ul. 548/4, 118 01 Praha 1,
Ing. Hana Kulanová (kanalizace), tel. 251 170 245, e-mail: kulanovah@pvs.cz,
Ing. Julie Nováková (vodovody), tel. 251 170 246, e-mail: novakovaj@pvs.cz.

Aktualizace popisu: k listopadu 2006.
Pozn.: V roce 2007 a 2011 proběhly aktualizace dokumentu - viz níže.


Generel zásobování vodou hl. m. Prahy (GZV HMP)

Stav: Zpracovány a projednány (s ÚRM hl. m. Prahy a PVK, a.s.) jsou dokumenty koncepční fáze. Návazně probíhá příprava a projednání jednotlivých dokumentů detailní fáze projektu.

Popis, průběh zpracování: Generel zásobování vodou je dokument celoměstského významu, řeší koncepci zásobování vodou území hl. m. Prahy a je jedním z podpůrných dokumentů pro řešení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy a Územního plánu hl. m. Prahy. Celý projekt byl z časových a finančních důvodů rozdělen na dvě základní fáze, fázi koncepční a fázi detailní.
V rámci koncepční fáze byl v letech 2001 - 2003 zpracován Koncepční model distribučního systému a další návazné projekty. Cílem bylo:

 • Vytvoření hydraulického modelu - ustálený model hlavního distribučního modelu.
 • Stanovení současných a výhledových potřeb vody.
 • Posouzení hlavních zásobních řadů.
 • Posouzení čerpacích stanic.
 • Posouzení současných zdrojů pitné vody.
 • Posouzení stávajícího stavu při standardních i mimořádných provozních podmínkách.
 • Posouzení výhledového stavu při standardních i mimořádných provozních podmínkách.
 • Definice slabých míst systému a návrh opatření.


Postupně byly realizovány následující projekty:
11/2001 – Optimalizace tlakových pásem Vysočany, Hrdlořezy
Optimalizace hranic zásobních pásem s návrhem dostavby vodovodní sítě a měrných profilů.
5/2002 – Koncepční posouzení zásobování vodou Křeslic
Koncepční návrh dostavby vodovodní sítě obce s posílením tlaku z VDJ Jesenice II.
11/2002 – Optimalizace řadu DN 600 VDJ Havlín – VDJ Baně
Posouzení dopravy vody do oblasti Zbraslavi v širších souvislostech pražského distribučního systému a plánovaného odběru pro Mníšecký region. Optimalizace profilu vodovodního řadu.

V roce 2003 pokračovaly práce na koncepční fázi GZV. PVS a.s. zajistila zpracování Studie cílového řešení vybraných částí Koncepčního modelu, která řešila tří problémové okruhy:

 • Posouzení převedení úpravny vody Podolí do provozního stavu „studené rezervy“ a definování dopadů tohoto opatření do distribučního systému (termín 1/2003).
 • Převod Koncepčního modelu distribučního systému do kvaziustáleného modelu (termín 3/2003). 
 • Koncepční řešení přepásmování Starého Města a Nového Města ve vazbě na optimalizaci využití zásobních objemů vodojemů Karlov, Vinohrady – Korunní, Mazanka a Flóra a optimalizaci tlakových poměrů ve vodovodní síti (termín 6/2003).

Od roku 2005 jsou postupně realizovány jednotlivé projekty Detailní fáze:

5 – 12/2005: Detailní fáze Generelu zásobování vodou - Studie optimalizace návrhových parametrů a postupu obnovy řadu DN 1200 VDJ Chodová – Kyjský uzel
Úkolem je posoudit a stanovit návrhové parametry obnovy nadřazeného distribučního řadu DN 1200 VDJ Chodová – Kyjský uzel.

5 – 12/2005: Detailní fáze Generelu zásobování vodou oblasti Starého Města a Nového Města
Úkolem projektu je posoudit jednotlivé varianty úpravy hranic zásobních pásem na území Starého a Nového Města a vybrat variantu, které by vedla k optimálnímu využívání zásobních objemů vodojemů Karlov, Vinohrady (Korunní), Flora a Mazanka bez požadavku na dostavbu nového vodojemu v oblasti Vinohrad a optimalizaci tlakových poměrů ve vodovodní síti. Zároveň je stanoven postup obnovy vodovodní sítě v oblasti Starého Města a Nového Města.

V roce 2006 byl zpracován Generel zásobování vodou Hlubočepy – Holyně,  detailní fáze (realizace 12/2005–12/2006). V roce 2007 proběhlo zpracování Generelu zásobování vodou jihovýchodní části Prahy, detailní fáze.

V roce 2009 se předpokládá realizace Detailní fáze Generelu zásobování vodou HMP – Podolí, Michle, Nusle, Krč, Bráník a Detailní fáze Generelu zásobování vodou HMP – Smíchov, v následujících letech budou postupně realizovány další projekty Detailní fáze

Kontakt, informace, dokumenty k dispozici: PVS, Ing. Julie Nováková, Cihelná 548/4, 118 01 Praha 1, tel. 251 170 246, e-mail: novakovaj@pvs.cz, dokumenty GZV: v tištěné i digitální verzi.
Aktualizace popisu: k březnu 2008.


Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Smyslem Rámcové směrnice je zabránit dalšímu zhoršování stavu povrchových i podzemních vod a zlepšit stav vod a na vodu vázaných ekosystémů. Hlavním cílem Rámcové směrnice je do roku 2015 dosáhnout dobrého stavu vod s určitými výjimkami do roku 2027. Plánování v oblasti vod je rozděleno do tří období. První období probíhalo v letech 2009 – 2015, druhé období bude probíhat v letech 2016 – 2021 a třetí období v letech 2022 - 2027. Pro každé plánovací období jsou zpracovávány a schváleny plány povodí.

V současnosti je aktuální druhé plánovací období. Na celostátní úrovni byly dne 21. 12. 2015 usnesením vlády České republiky schváleny a opatřením obecné povahy vydány Národní plány povodí a Plány pro zvládání povodňových rizik. Z nich vycházejí Plány dílčích povodí, které schvalují zastupitelstva jednotlivých krajů.

Plány dílčích povodí Berounky; Dolní Vltavy; Horního a středního Labe pro druhé plánovací období v rámci územní působnosti hl.m. Prahy byly schváleny usnesením zastupitelstva hl.m. Prahy č. 18/69 ze dne 16. 6. 2016 (dokument se otevře v novém okně, v přihlašovacím dialogu ke třeba zvolit "veřejný vstup").

Odkazy na jednotlivé plány dílčích povodí v územní působnosti Hlavního města Prahy:

(Aktualizováno 1. 2. 2017)


Další související dokumenty:

Plány oblastí povodí prvního plánovacího období:

6. prosince 2005
6. prosince 2005