Průkazy energetické náročnosti budov

Grafické znázornění PENB

Hlavnímu městu Praze vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, povinnost pořídit průkazy energetické náročnosti budov. Povinnost se vztahuje od 1.července 2013 na budovy v majetku hl.m. Prahy, jejichž celková energeticky vztažná plocha je větší než 500 m² a od 1. července 2015 také na budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.Náležitosti průkazu energetické náročnosti budov stanoví prováděcí vyhláška MPO č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.

Zpracování průkazů zahrnuje následující činnosti:

  • Obhlídku objektu, sběr dat (faktury za energie v posledním účetním období, aktuální projektová dokumentace, energetický audit a další podklady ke stavebním konstrukcím a energetickým systémům)
  • Pokud není k dispozici projektová dokumentace, je nutno provést zaměření budovy
  • Stanovení dílčí energetické náročnosti vytápění, větrání, klimatizace, přípravy teplé vody, osvětlení (výpočty vycházející z geometrických charakteristik, klimatických údajů, charakteristiky ochlazovaných konstrukcí, tepelně technických vlastností a vytápění - příloha č. 1 Vyhlášky MPO č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov)
  • Stanovení celkové energetické náročnosti objektu, energetickou bilanci a zařazení objektu do příslušné energetické třídy
  • Posouzení technické, ekonomické a environmentální proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie
  • Doporučení technicky a ekonomicky vhodných opatření pro snížení energetické náročnosti s vyčíslením předpokládaných úspor, investičních nákladů a doby návratnosti, (uvádí se pouze v případě, že je průkaz pořizován z důvodu chystaného prodeje nebo pronájmu budovy)
  • Zpracování grafického znázornění průkazu, které obsahuje všechny základní ukazatele vyplývající z celkového hodnocení objektu, (příloha č. 4 Vyhlášky MPO č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov)
Grafické znázornění průkazů energetické náročnosti budov hl. m. Prahy
Budovy nad 500 m2 celkové energeticky vztažné plochy podle uživatele (2014)
školy a školská zařízení sociální zařízení kultura ostatní
 
Budovy nad 250 m2 celkové energeticky vztažné plochy podle uživatele (2015)
školy a školská zařízení sociální zařízení kultura ostatní
21. července 2015
21. července 2015