Podrobně k tématům

Podrobně k jednotlivým oblastem ochrany životního prostředí v Praze

Ochrana klimatu a adaptace na změnu klimatu

Udržitelná energetika a budovy, udržitelná mobilita, cirkulární ekonomika, adaptační opatření

EVVO – Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Aktivity města, střediska ekologické výchovy v Praze, kalendář akcí v EVVO, magazín Pražská EVVOluce aj.

Hluk

Souhrnné informace, hluk z pozemní a letecké dopravy, hlukové mapování, akční plány snižování hlukové zátěže aj.

Informace na stránkách Polaď Prahu

Ovzduší

Aktuální kvalita ovzduší, souhrnné informace, koncepční dokumenty, orgány ochrany ovzduší aj.

Příroda, krajina a zeleň

Souhrnné informace, zvláště chráněná území, přírodní parky, památné stromy, lesy, parky, stromořadí, kam v Praze za přírodou ad.

Voda

Aktuality, souhrnné informace, mapy a seznamy, informace pro občany, pro firmy ad.

Odpady

Aktuality, souhrnné informace, mapy a seznamy, informace pro občany, pro firmy ad.

Udržitelná energetika

Kotlíkové dotace, Program Čistá energie Praha, Územní energetická koncepce, právní úprava ad.

EIA a SEA

Posuzování vlivu záměrů a koncepcí na životní prostředí v Praze

Právní předpisy

Vybrané právní předpisy ČR a právní předpisy hl. m. Prahy pro jednotlivé oblasti ochrany ŽP

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)

IPPC v Praze, IPPC obecně

Udržitelný rozvoj a MA21

Indikátory udržitelného rozvoje, projekty MA21 v městských částech Prahy ad.

Orgány ochrany a péče o ŽP

Volené orgány, Magistrát hl. m. Prahy, úřady městských částí