Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

EIA je používaná zkratka pocházející z anglického „Environmental Impact Assessment“, česky volně přeloženo „posuzování vlivů na životní prostředí“.

Základním významem procedury posuzování vlivů na životní prostředí je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů (staveb, činností a technologií) a formulovat tak opatření ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a tím i zakotvení politiky ochrany životního prostředí do rozhodovacího procesu.

Posuzování vlivů na životní prostředí upravuje zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., dále jen zákon. V rámci procesu EIA jsou posuzovány záměry, tj. stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 zákona. Ten, kdo hodlá provést záměr (oznamovatel), je povinen předložit oznámení záměru příslušnému úřadu, kterým je Ministerstvo životního prostředí (sloupec A přílohy č. 1 zákona) nebo orgán kraje v přenesené působnosti, v jehož územně správním obvodu je navržen záměr (sloupec B přílohy č. 1 zákona).

Pracovní náplň oddělení posuzování vlivů na životní prostředí odboru ochrany prostředí MHMP

8. července 2005
8. července 2005