Souhrnné informace o produkci a nakládání s odpady v hl.m. Praze

Základní údaje a ukazatele k produkci odpadů a nakládání s odpady v Praze, odkazy na zdroje podrobných informací (ročenky Praha ŽP, dokumenty Vyhodnocení systému odpadového hospodářství hl. m. Prahy za roky ... aj.).

Základní informace o odpadech produkovaných fyzickými osobami na území hl. m. Prahy

Níže jsou uvedeny vybrané grafy z dokumentu "Vyhodnocení systému odpadového hospodářství hl. m. Prahy v letech 1998-2023" (MS word formát). Pro podrobnější seznámení s produkcí a způsoby nakládání s odpady, které na území města produkují občané, prosím využijte zmíněný dokument.

Graf 1 - Vývoj nákladů na nakládání s odpady od občanů k celkovým příjmům v tis. Kč v letech 2013 - 2023


Zdroj: OCP MHMP

Jak je patrné z grafu výše, více jak polovinu nákladů, na nakládání s odpady od občanů odkládaných na místa zajišťovaná Magistrátem hl. m. Prahy, tvoří náklady na zajištění sběru, svozu a využití či odstranění směsného komunálního odpadu. Dalších 30 % nákladů je potřeba na zajištění nakládání s odpady odloženými občany na stanovištích tříděného odpadu. Z ostatních nákladů je dále významnější položkou financování provozu 20 sběrných dvorů hl. m. Prahy, které činí cca 10 % z celkových nákladů.

Celkové náklady města na nakládání s odpady od občanů činily v roce 2023 cca 2,2 miliardy Kč, celkové příjmy pak 1,7 miliardy Kč. Největší část nákladů patří nakládání se směsným komunálním odpadem (v roce 2023 částka cca 1123 mil. Kč hrazená převážně občany v rámci výběru poplatku za komunální odpad). Město na tuto službu doplácí každoročně  6 až 27 % nákladů ze svého rozpočtu.

 

Graf 2 - Nakládání s odpady od občanů v roce 2023


Zdroj: OCP MHMP

 

Tab.1: Produkce a nakládání s odpady od občanů [tis. t rok-1]

Rok Celkové množství odpadů (kt) Odstranění (kt) Využití (kt)
skládkování jiné odstranění termické energetické materiálové celkem
2013 400,9 77,5   1,8 226,6 95 321,6
2014 405,8 65,7   0,5 241,9 97,8 339,7
2015 408,2 55,7   0,1 251,7 100,2 351,9
2016 423,5* 50,8 13,2 0,6 245,9 113,0 358,9
2017 430,3 54,8 16,9 0,6 241,3 116,7 358,1
2018 432,8 62,7 7,7 0,7 245,3 116,4 361,7
2019 440,9 63,8 7,5 0,7 249,1 119,6 368,6
2020 451,8 64,3 10,7 0,1 251,3 125,5 376,8
2021 446,0 84,3 0,01 0,1 233,7*** 127,9 361,6
2022 443,4 63,2 0,02 0,1 238,1

133,0

371,1
2023 459,3 46,8 0,005 0,0004 268,7 143,8 412,5

Ve vyhodnocení od roku 2013 došlo ke změně metodiky viz text výše. Vyhodnocení jsou postavena na hodnotách uvedených v Ročním hlášení o produkci odpadů hl. m. Prahy za příslušný rok. V celkovém množství odpadů jsou zahrnuty odpady odložené občany na místa určená obcí, tedy Magistrátem hl. m. Prahy, odpady z budov Magistrátu a odpady z činnosti Městské policie (ze služeben a dále ze sběru injekčních stříkaček z veřejných prostranství) a od roku 2016 na základě doporučení ČIŽP také odpady od občanů odložené na místa určená úřady městských částí. Dále zde byly do roku 2020 zahrnuty odpady vznikající na základě smlouvy na údržbu komunikací mezi TSK a Pražskými službami a.s. (od roku 2021 tyto odpady vykazují Pražské služby). 

*V roce 2013 byl do evidence zahrnut také povodňový odpad, který byl skládkován a činil celkem 4 221 tun.
**Počátek evidence odpadů od občanů odložených na místa určená úřady městských částí.
***Z důvodu požáru v ZEVO Malešice v roce 2021 byl omezen provoz a část směsného komunálního odpadu, která by zde byla energeticky využita, musela být skládkována. Tím došlo k navýšení skládkovaných odpadů a naopak snížení množství odpadů energeticky využitých.

 

Graf 3 - Vývoj sběru odpadů na stanovištích tříděného odpadu (v ulicích a v domovním vybavení) (1998-2023)


Zdroj: OCP MHMP


Základní Informace o celkovém množství odpadů produkovaných na území hl. m. Prahy

Pozn.: v hmotnostech níže jsou zahrnuty odpady produkované fyzickými osobami a právnickými osobami, tedy veškeré odpady, které na území města vznikly.

Tab.2: Produkce odpadů v Praze (tis. t . rok-1)

    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Odpady celkem   4 715 4 941 3 811 4 269 4 161 4 602 4 517 5 187 5 080 4 451 5 072
z toho v kategorii: nebezpečné 109 132 79 62 71 58 64 99 124 98 97
ostatní 4 605 4 810 3 732 4 207 4 090 4 544 4 453 5 087 4 956 4 353 4 974

Zdroj: MHMP (od r. 2011), CENIA (do 2010)

 

Graf 4 - Podíly odpadů produkovaných na území hl. m. Prahy podle jejich původu, 2021


Zdroj: MHMP (od r. 2011), CENIA (do 2010)


Podrobné souhrnné informace a statistiky


Stručná textová hodnocení odpadového hospodářství hl. m. Prahy za jednotlivé roky

Stručná shrnutí stavu a trendů zpracovaná v rámci ročenek Praha životní prostředí.

rok 2021

V Praze je v delším časovém horizontu evidována roční produkce odpadů kolísající mezi cca 4 až 5 mil. tun v závislosti zejména na rozsahu stavebních aktivit. V roce 2021 bylo na území hlavního města vyprodukováno 5,07 mil. tun odpadů (4,45 mil. tun v roce 2020, 5,08 mil. tun v roce 2019). Z celkového množství produkovaného odpadu bylo cca 32,3 % využito na území hlavního města Prahy, z čehož např. energetické využití činilo 18,9 %, 9,3 % představovalo využití odpadu na terénní úpravy a 63,7 % bylo recyklováno. Odstraňování odpadů skládkováním na území města bylo v roce 2020 ukončeno (ukončení skládkování na skládce Ďáblice). Spalování odpadů bez energetického využití je již dlouhodobě na hodnotě menší než desetina procenta z celkové produkce odpadů. S větší částí vyprodukovaného odpadu se nakládá mimo území kraje Praha.

Množství vyprodukovaného odpadu od občanů v roce 2021 dosáhlo 446,0 tis. tun, což činí cca 352,2 kg na obyvatele. Nadále byl rozvíjen komplexní systém nakládání s komunálními odpady Praze. Podíl odpadu předaného k materiálovému využitého nebo energeticky využitého činil v roce 2021 81,1 %, 52,4 % přitom činilo energetické využití.

V roce 2021 byl zaznamenán opětovný nárůst objemu vytříděných využitelných složek odpadu v ulicích a domovním vybavení (papíru, skla, plastů, nápojových kartonů aj.) – celkové množství činilo cca 61,9 tis. tun (v roce 2020 to bylo 59,6 tis. tun, v roce 2019 60,3 tis.). Nadále je zajišťován sběr nebezpečných složek komunálního odpadu (sběrné dvory, stabilní sběrny NO a mobilní sběr).

Na konci roku 2021 bylo v provozu 19 sběrných dvorů hl. m. Prahy. Navýšen byl počet stanovišť tříděného sběru odpadů v objektech na území Pražské památkové rezervace a pilotně i v dalších městských částech města (2 652 oproti 2 222 v roce 2020), zároveň bylo k disp. 3 453 veřejných sběrných stanovišť. Důležité postavení v rámci systému měl také sběr bioodpadu (sezónně pomocí velkoobjemových kontejnerů, dále prostřednictvím stabilního sběrného místa bioodpadu v Praze 10 – Malešicích, sběrných dvorů HMP a první městské kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci a od 1. 1. 2020 je provozován celoplošný nádobový sběr) – celková produkce bioodpadu činila v roce 2021 celkem 17,6 t, v tom množství získané prostřednictvím nádob u domů činilo 6,7 t. Významnou roli měl nadále i sběr objemného odpadu, rovněž prostřednictvím sběrných dvorů hl. m. Prahy a velkoobjemových kontejnerů přistavovaných v ulicích hl. m. Prahy. Do pol. roku 2021 byl zajišťován sběr vybraných komodit prostřednictvím mobilních sběrných dvorů. Na konci roku 2021 byly občanům k disp. na 485 stanovištích také nádoby na sběr jedlých olejů a tuků a dále na sběrných dvorech hl. Prahy tři tzv. re-use pointy. Pilotně probíhaly také projekty ke sběru gastroodpadu z domácností v bytových domech


Aplikace ke generování souhrnných informací o produkci komunálního odpadu v Praze z informačního systému EVI8


 

Od června 2017 nabízí hl. m. Praha všem zájemcům o podrobné informace o produkci komunuálního odpadu v Praze v pilotní provozu novou aplikaci, prostřednictvím které si mohou uživatelé generovat vlatní grafy a tabulky podle svých specifických potřeb. Použití aplikace ulehčí práci zejména odborníkům z poradenských firem i nestátních neziskových organizací zabývajících se oblastí ochrany životního prostředí při přípravě různých analýz a výzkumů nebo studentům středních a vysokých škol při přípravě jejich prací na téma nakládání s KO v Praze. Při využití výstupů z aplikace prosím uvádějte jako zdroj: MHMP a název aplikace.

Informace jsou generovány z informačního systému EVI8, do kterého jsou každoročně ukládány údaje o produkci KO v Praze za jednotlivé subjekty a po verifikaci údajů a návazných výpočtech jsou uloženy souhrnné informace do pomocné databáze a z této jsou prostřednictvím vytvořené aplikace generovány příslušné výstupy.

25. září 2023
22. dubna 2024